+358 40 8475 441
0
Ostoskori

Ostoskori on tyhjä.

Asennustelineet aurinkopaneeleille

Tämän sivun sisältö on siirtymässä verkkokauppaan, tuotetietoja päivitetään.

 Maa asennustelineet aurinkopaneeleille

 

Pane­lit: 1 riviin 4kpl H. 529€ alv24%

Pane­lit: 1 riviin 7kpl H. 1016€ alv24%

Pane­lit: 1 riviin 10kpl H. 1413€ alv24%

Pane­lit: 1 riviin 14kpl H. 1674€ alv24%

muut kysy tar­jous!

Kat­toa­sen­nuk­sis­sa hin­nat eivät poik­kea mer­kit­tä­väs­ti maa asen­nus­te­li­neis­tä. Eri koot, kysy tar­jous­ta säh­kö­pos­til­la info@www.hybridenergia.fi 

Alus­tat on teh­ty alu­mii­nis­ta ja sin­ki­tyis­tä mate­ri­aa­leis­ta ja niil­lä on 10vuoden val­mis­ta­jan takuu.

Aurin­ko­pa­nee­lei­den teli­nei­den kul­ma on aina 45’astetta, se on par­haal­la kes­ki­mää­räi­sel­lä vuo­si­tuo­tol­la paras asen­nus­kul­ma suo­mes­sa. Jos tähän tar­vit­see muu­tok­sia esim; rin­ne asen­nuk­sen vuok­si, ole yhtey­des­sä, voim­me muut­taa kul­maa tar­vit­taes­sa. 

Kaut­tam­me saa ete­lä-suo­men alu­eel­la asen­nuk­sia. Muu­al­le Suo­meen sopi­muk­sen mukaan.

 

Froniuksen aurinkosähkö invertterit

Käy­täm­me Fro­niuk­sen Symo M mal­le­ja, näis­sä on 2 mppt (Maxi­mum Power Point Trac­king) pis­te­seu­ran­taa jot­ka mah­dol­lis­ta­vat tehok­kaan aurin­koe­ner­gian hyö­dyn­tä­mi­sen vaik­ka kah­des­sa eri pii­ris­sä, jos toi­nen on enem­män var­jos­sa, voi ison voi­ma­lan jakaa.

WLAN, LAN ja Web­ser­ver, ~3 vai­hei­nen.

Fro­nius Symo verk­koon kyt­ket­tä­vät lataus­sää­ti­met:
3kw Hin­ta 1990€ sis. Alv24%

6kw Hin­ta 2256€ sis. Alv24%

8.2kw Hin­ta 2870€ sis. Alv24%

15kw Hin­ta 4340€ sis. Alv24%

Muut mal­lit kysy. Saa­ta­vuus Symo 3kw-20kw, Hybrid­mal­lit jois­sa akus­ton lataus mah­dol­li­suus 3kw, 4kw ja 5kw mal­lit.

 

Fro­niuk­sen koti­si­vut jos­ta löy­tyy lait­tei­den tek­ni­set para­met­rit:

https://www.fronius.com/en/photovoltaics/products/all-products/inverters/fronius-symo/fronius-symo‑3–0‑3-m 

Fro­niuk­sen lataus­sää­ti­met täyt­tä­vät kaik­ki verk­koon kyt­ket­tä­vien lait­tei­den vaa­ti­muk­set suo­mes­sa.
Fro­niuk­sen stan­dar­di­soin­nit:

 

Cer­ti­fica­tes and compliance with stan­dards ÖVE / ÖNORM E 8001–4‑712, DIN V VDE 0126–1‑1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109–1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100,<br /> AS 4777–2, AS 4777–3, CER 06–190, G83/2, UNE 206007–1, SI 4777, CEI 0–21, NRS 097

 

 

Aurinkopaneelit monikide

  • Aurin­ko­pa­nee­lit 280w —  Hin­ta 149€ sis.Alv24% *lop­pu*
  • Aurin­ko­pa­nee­lit 350w — Hin­ta 199€ sis.Alv24% *lop­pu*

Panee­lei­ta tulos­sa, varaa oma­si

 

Aurinkopaneelit yksikide

  • Aurin­ko­pa­nee­li 310w —  Tulos­sa

 

Kappalehinnat

Kaik­kia tuot­tei­tam­me myy­dään myös kap­pa­leit­tain. Aurin­ko­pa­nee­lei­ta on saa­ta­va­na moni­ki­de 280w tai 350w tehoi­si­na ja yksi­ki­de 310w. Lataus­sää­ti­met ja tuu­li­voi­ma­lat 300w-10kw. Asen­nus­te­li­neet, liit­ti­met joh­dot yms. myös asen­nus­tar­vik­keet. Kysy tar­vit­ta­vaa yhtey­den­ot­to lomak­keen kaut­ta tai suo­raan säh­kö­pos­til­la.

Vali­koi­mam­me muut­tuu ja uudis­tuu kehi­tyk­sen muka­na. Käy välil­lä tar­kis­ta­mas­sa sivu­jem­me tar­jon­ta.

Hybrid Ener­gia pidät­tää oikeu­det muu­tok­siin.