+358 40 8475 441
0
Ostoskori

Ostoskori on tyhjä.

Aurinkoenergia

Aurinkopaneelit ja aurinkosähkö järjestelmät

Hybrid ener­gial­ta löy­dät kaik­ki ylei­sim­mät aurin­koe­ner­gia rat­kai­sut. Toi­mi­tus, myyn­ti, asen­nus ja huol­to koko Suo­mes­sa. Toi­mi­tam­me ja val­mis­tam­me myös akus­toe­ner­gia jär­jes­tel­miä verk­koon ja saa­re­ke käyt­töön (on grid / off grid). Tutus­tu tuot­tei­siim­me, voit löy­tää juu­ri sinul­le sopi­van järjestelmän.

 

Ehtymätön voimavara

Aurin­ko on lähes ehty­mä­tön voi­ma­va­ra, jol­la voit saa­da tuo­tet­tua itsel­le­si pääs­tö­tön­tä säh­köä. Kun ener­gia tuo­te­taan koh­tees­sa jos­sa se myös käy­te­tään, sii­tä syn­tyy paras sääs­tö sijoituksellesi.

Han­ki sinä­kin aurin­ko­pa­nee­lit, ryh­dy säh­kön pien­tuot­ta­jak­si, sääs­tät luon­toa, ja mikä tär­kein­tä sähkölaskuissa!

 

Meil­tä saat kai­ken kokoi­set aurin­ko­säh­kö­jär­jes­tel­mät val­miik­si asen­net­tu­na. Aurin­koe­ner­gia ja aurin­ko­säh­kö­asen­nuk­set Mänt­sä­lä, Puk­ki­la, Por­nai­nen, Jär­ven­pää, Kera­va, Hyvin­kää, Por­voo ja Lah­den alueil­la. Myös muil­la alueil­la sopi­muk­sen mukaan.

 

Käännettävä aurinkoenergia järjestelmä 3.3kW

Kään­net­tä­vä aurin­koe­ner­gia jär­jes­tel­mät paran­ta­maan ener­gia­te­hok­kuut­ta, tuo­maan sääs­tö­jä sekä moni­puo­li­suut­ta kiin­tei­den jär­jes­tel­mien rinnalle.

Val­mis­tam­me Suo­mes­sa kään­net­tä­viä aurin­ko­pa­nee­li­jär­jes­tel­miä koti­mai­sel­la työvoimalla.

Jär­jes­tel­mää voi­daan kään­tää aurin­gon sätei­ly­kul­man mukaan opti­maa­li­sek­si joka paran­taa tehok­kuut­ta jopa +15%.

 

Kään­net­tä­vä aurin­ko­säh­kö­jär­jes­tel­mä 3.3kW

Olem­me aloit­ta­neet jär­jes­tel­män val­mis­ta­mi­sen Suo­mes­sa vas­taa­maan kas­va­vaa kysyn­tää, paran­ta­maan ja tur­vaa­maan saa­ta­vuut­ta koti­mai­sil­le mark­ki­noil­le. Pas­sii­vi 8:lla on mal­li­suo­ja Suo­men ja Eu:n alueella

Jär­jes­tel­mä on mekaa­ni­nen kään­net­tä­vä maa­han pin­ta-asen­net­ta­va ns. pas­sii­vi­nen aurin­ko­säh­kö­jär­jes­tel­mä. Jär­jes­tel­män ener­gia­te­hok­kuut­ta paran­taa mah­dol­li­suus kään­tää sitä aurin­gon tulo­kul­man mukaan jopa +15% ver­rat­tu­na kiin­teäs­ti asen­net­tui­hin järjestelmiin.

 

Pas­sii­vi 8 jär­jes­tel­mä voi­daan kään­tää syk­sy-kevät kau­te­na lähes pys­tyyn kun aurin­gon sätei­ly tulee mata­lam­mal­ta ja vas­taa­vas­ti kesäk­si sää­tää asen­toa pys­tym­pään kun sätei­ly tulee kor­keam­mal­ta. Tämä mah­dol­lis­taa aktii­vi­ses­sa käy­tös­sä ener­gian saan­nin vuo­den ympä­ri. Suo­si­tel­ta­vat kul­mat: loka­kuu — hel­mi­kuu 80′ astet­ta, maa­lis­kuu — syys­kuu 45′ astet­ta. Kes­ki­ke­säl­lä (kesä, hei­nä ja elo­kuu) tuo­tan­toa voi­daan paran­taa enti­ses­tään sää­tä­mäl­lä kul­maa loi­vem­mak­si n.30–35′ astee­seen saak­ka riip­puen hie­man maan­tie­teel­li­ses­tä sijainnista.

Ener­gian­tuo­tan­toen­nus­teet jär­jes­tel­mäl­le: Pas­sii­vi­nen jär­jes­tel­mä tuot­taa ete­lään suun­nat­tu­na Ete­lä-Suo­mes­sa Hel­sin­gin kor­keu­del­la n. 3600,58 kWh/vuosi. Poh­joi­sem­mas­sa Oulun kor­keu­del­la n. 2911,67 kwh/vuosi. Mal­lin­nok­ses­sa jär­jes­tel­män kul­maa on muu­tet­tu 3 ker­taa vuo­des­sa 80′, 45′ ja 30′ astetta

Pas­sii­vi 8 jär­jes­tel­mään on valit­ta­vis­sa 3 eri jal­ka tyyp­piä koh­teen mukaan. Neliö levy, leveä jal­ka kuvas­sa osoi­te­tul­la taval­la. Tai jat­ket­ta­val­la jalal­la, joka voi­daan vaik­ka jun­ta­ta maa­han. Jal­ka­tyyp­pe­jä voi­daan tar­vit­taes­sa myös val­mis­taa eri­lai­sia tar­peen vaa­ties­sa. Tilauk­seen kuu­luu vakio­na leveä jalka.

Lisä­va­rus­teet. Ruu­vi­paa­lu­ja­lat, pai­no­ja­lat, kel­lun­ta jalat/ponttoonit, lukit­ta­va säh­kö­kaap­pi, RST säh­kö­kaap­pi luki­tuk­sel­la, tai ilman.

Pai­no­ja­lat sovel­tu­vat hyvin pin­ta-asen­nuk­siin, ja teli­ne on näin siir­ret­tä­vis­sä. Ruu­vi­paa­lu­ja­lat voi­daan teh­dä pie­nil­lä 4kpl jaloil­la tai 2kpl suu­rem­mil­la jaloil­la. Kel­lun­ta ja pont­too­ni jalat tilat­ta­vis­sa vesis­tö ja saa­ris­to kul­je­tuk­siin sekä pysy­viin asen­nusa­lus­toi­hin. Säh­kö­kaap­pe­ja on saa­ta­vil­la muu­ta­mia yleis­mal­le­ja, joil­la voi­daan suo­ja­ta invert­te­ri parem­min esi­mer­kik­si kesä­mö­kil­lä. Raa­ka-aine hin­to­jen voi­mak­kai­den vaih­te­lui­den vuok­si nämä tar­jo­taan aina erikseen!

Teli­neet on pin­noi­tet­tu kas­ta­mal­la kuu­ma­sink­kiin, joten nii­den kor­roo­sio kes­tä­vyys on todel­la hyvä. Aurin­ko­pa­nee­lit ovat yksi­ki­tei­siä half cut 410wp panee­lei­ta. Deye Invert­te­reil­lä on VDE-AR‑N 4105 vaa­ti­muk­sen mukai­suus stan­dar­di sekä uusi 1.1.2023 voi­maan tule­va SFS-EN 50549, ja ovat näin säh­kö­verk­koon kyt­ket­tä­vis­sä koko Suo­mes­sa. Takuut, 30 vuot­ta panee­li­te­li­neel­le, 5 vuot­ta invert­te­ril­le, aurin­ko­pa­nee­leil­le 12 vuo­den teho­ta­kuu ja 25 vuot­ta valmistusvirheille.

Pas­sii­vi 8 toi­mi­tus­si­säl­tö: Jär­jes­tel­mä toi­mi­te­taan ensi­si­jai­ses­ti val­mii­na tuo­te­pa­ket­ti­na joka sisäl­tää seu­raa­vat tar­vik­keet. Sää­det­tä­vä pas­sii­vi­nen aurin­ko­pa­nee­li­te­li­ne leveäl­lä jalal­la. 8kpl 410w aurin­ko­pa­nee­le­ja (3280w), säh­kö­verk­koon lii­tet­tä­vä ~3 vai­hei­nen invertteri.

Lai­tos itses­sään voi­daan kyt­keä suo­raan invert­te­ris­tä säh­kö­verk­koon. Asiak­kaan tulee itse huo­leh­tia kiin­teis­tö­koh­tai­sis­ta kaa­pe­loin­neis­ta, maa­doi­tuk­ses­ta ja säh­kö­kyt­ken­nöis­tä. Kaut­tam­me saa myös tar­vit­taes­sa asennuspalvelut.

Jos tar­vit­set enem­män tehoa ja laa­jem­man jär­jes­tel­mä­ko­ko­nai­suu­den, esi­mer­kik­si aset­ta­mal­la useam­man teli­neen rin­nak­kain, jär­jes­tel­mää on mah­dol­lis­ta sar­joit­taa. Näin voi­daan käyt­tää suu­rem­pia invert­te­rei­tä ja kus­tan­nuk­set las­ke­vat hie­man yhtä teli­net­tä koh­den.  suu­rem­mis­sa koko­nai­suuk­sis­sa, ota yhteyt­tä säh­kö­pos­tit­se 

Kaut­tam­me on mah­dol­lis­ta saa­da myös rahoi­tus, kysy lisää. Tutus­tu myös yksi­tyi­sil­le myön­net­tä­vään ener­gia­tu­keen os. https://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Energiaavustus ja asen­nuk­sis­ta saa­ta­viin koti­ta­lous­vä­hen­nyk­siin

 

Toi­mi­tuk­set alka­vat 1.9.2022 tilaus­jär­jes­tyk­ses­sä. 

Pas­sii­vi 8 hinta 5 882€ sis.alv24%. Tähän voit halu­tes­sa­si vie­lä hakea ARA:n avus­tuk­sen. Ara-avus­tuk­sel­li­nen Pas­sii­vi 8 hin­ta kts. ohjeet alta. Tilauk­set ja toi­mi­tuk­set ennakkomaksulla.

ARA myön­tää ener­gia-avus­tuk­sia asuin­ra­ken­nus­ten ener­gia­te­hok­kuut­ta paran­ta­viin kor­jaus­hank­kei­siin vuo­si­na 2020–2022. Avus­tus­ta voi­vat hakea asuin­ra­ken­nuk­sen omis­ta­vat hen­ki­löt, talo­yh­tiöt ja ARA-yhtei­söt. https://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Energiaavustus mah­dol­li­nen ener­gia-avus­tuk­sen mää­rä on näi­hin on 25%. Jos haet ARA:n avus­tuk­sen aurin­koe­ner­gia jär­jes­tel­mäl­lem­me, voit saa­da aurin­ko­pa­nee­lit hake­muk­sen jonon pituu­des­ta huo­li­mat­ta heti! Pyy­dä täs­tä lisä­tie­dot säh­kö­pos­tit­se

Toi­mi­tuk­sis­sa pyrim­me mini­moi­maan kul­je­tus­kus­tan­nuk­sia kohon­nei­den polt­toai­ne­hin­to­jen vuok­si. Teem­me mie­lel­läm­me ajo­suun­ni­tel­man usei­den toi­mi­tuk­sien vie­mi­sek­si samoil­le alueil­le. Jos pys­tyt jous­ta­maan toi­mi­tusa­jas­sa, ilmoi­ta täs­tä meil­le tilauk­sen yhtey­des­sä. Yksit­täi­set toi­mi­tuk­set toteu­tu­nei­den rah­ti­kus­tan­nus­ten mukaan tai kevyt­rah­ti­na kilometriperusteisesti.

Etsim­me jär­jes­tel­mäl­le myös jäl­leen­myy­jiä. Jos kiin­nos­tuit asias­ta, ota yhteyt­tä täs­tä

 

Aurinkokentät

Aurin­ko­pa­nee­lei­den maa-asen­nuk­sen hyviä puo­lia on, että ne voi­daan asen­taa lähes poik­keuk­set­ta par­haa­seen asen­nus­kul­maan jol­loin vuo­si­tuot­to on mah­dol­li­sim­man hyvä. Esi­mer­kik­si maa­ti­loil­la ja taa­ja­mien ulko­puo­lel­la on usein pal­jon hyvää hyö­dyn­net­tä­vää tilaa täl­le asennustavalle.

Aurin­ko­pa­nee­lit voi asen­taa hel­pos­ti myös suu­rien tasa­kat­tois­ten hal­lien katoil­le niil­le val­mis­te­tuil­la asen­nus­te­li­neil­lä. Täs­sä­kin tilan­tees­sa on mah­dol­lis­ta ottaa huo­mioon asen­nuk­sen yhtey­des­sä panee­lien suuntaus.

Suu­rem­mat aurin­ko­pa­nee­li­ken­tät ja jär­jes­tel­mät tar­jouk­sen mukaan, ota tar­vit­taes­sa yhteyt­tä puhe­li­mit­se tai säh­kö­pos­til­la.

Kuvas­sa esi­tet­ty­nä TAMK:in luo­ma suun­tauk­sen vai­ku­tus aurin­ko­pa­nee­lin tuot­toon. Kuten huo­maa, häviöt eivät ole huo­mat­ta­via vaik­ka suun­taus ei ole täy­sin opti­maa­li­nen. Me pyrim­me kui­ten­kin mah­dol­li­sim­man opti­maa­li­seen asen­nuk­seen, jot­ta tuot­to oli­si sinul­le paras.

Aurin­ko­säh­kö­jär­jes­tel­män koko on hyvä mitoit­taa niin että kaik­ki tuo­tet­tu säh­kö pyri­tään käyt­tä­mään koh­tees­sa, täl­löin saat par­haan tuo­ton ja lyhyim­män takai­sin­mak­sua­jan sijoi­tuk­sel­le­si. Aurin­ko­pa­nee­lien vuo­tui­nen tuot­to oli­si hyvä olla n. ~30–40% kulu­tuk­ses­ta. Jos käy­tät 10 000kwh säh­köä vuo­des­sa oli­si 3.8kw aurin­ko­pa­nee­li­pa­ket­ti sopi­va, joka tuot­taa ener­gi­aa kes­ki­mää­rin 3445 kwh vuo­des­sa, kun taas taas 20 000kwh säh­köä käyt­tä­väs­sä koh­tees­sa 7kw panee­li­pa­ket­ti oli­si sopi­va, ja tuot­taa kes­ki­mää­rin 6347 kwh vuo­des­sa. (las­kel­mat ovat opti­maa­li­ses­ti suun­nat­tu­jen panee­lis­to­jen arvioi­ta van­taan korkeudelta). 

Tämä on jo hie­man van­haa tie­toa, nyky­päi­vän ‑22 — 23 ener­gia­ti­lan­tees­sa voi yli­mi­toit­taa jär­jes­tel­mää, ja tuot­taa jo enem­män. Näin tuo­tan­to osuu parem­min myös kevät — syk­syil­le, jol­loin ener­gi­aa tar­vi­taan läm­pi­män veden lisäk­si enem­män lämmitykseen.

Kään­ty­vät aurin­ko­ke­räi­met (aurin­gon seu­ran­ta­jär­jes­tel­mät) ovat lait­tei­ta, jot­ka paran­ta­vat aurin­ko­ke­räin­ten tehok­kuut­ta lähes 45% vuo­des­sa vähen­tä­mäl­lä aurin­gon muut­tu­vas­ta sätei­ly­kul­mas­ta aiheu­tu­via häviöi­tä. Panee­lei­den lii­ke hidas­taa pölyn sekä mui­den saas­tei­den ker­ros­tu­mis­ta. Seu­ran­ta­jär­jes­tel­mä paran­taa myös invert­te­rin tuo­tan­te­te­hok­kuut­ta, täl­löin invert­te­ri kont­rol­loi aurin­gon­sä­tei­lys­tä saa­ta­van säh­kö­tuo­tan­non pro­ses­sia tehok­kaam­min. Invert­te­rit toi­mi­vat par­hai­ten suu­rel­la kuor­mi­tuk­sel­la, joka on mah­dol­lis­ta saa­vut­taa vain seu­ran­ta­jär­jes­tel­män saman­ai­kai­sen käy­tön avul­la. Seu­ran­ta­jär­jes­tel­mäm­me on suo­jat­tu epä­suo­tui­sil­ta sää­ti­loil­ta ohjausau­to­maa­tion avul­la, joka toi­mii tuuli‑, lumi- ja jää­sen­so­rei­den ohjaamana.

Toi­mi­tuk­set ja val­mis­tus lope­tet­tu tois­tai­sek­si kom­po­nent­ti­pu­lan vuoksi!

Jos har­kit­set suu­rem­paa ener­gia­sa­nee­raus­ta tai koko­naan uudel­le kiin­teis­töl­le tule­vaa uusiu­tu­van ener­gian jär­jes­tel­mää, kan­nat­taa pyr­kiä miet­ti­mään pit­käl­lä täh­täi­mel­lä mitä ener­gial­ta tule­vai­suu­des­sa halu­aa. Teem­me yhteis­työ­tä eri toi­mi­joi­den ja toi­mia­lo­jen kans­sa uusiu­tu­van ener­gian saralla.

Tuulivoima

-Lisäe­ner­gian tuo­tan­toon vuo­den ympäri

Aurinkosähkö

-Tuot­taa säh­köä kiin­teis­tön tar­pei­siin kevääs­tä syksyyn

Aurinkolämpö

-Läm­mit­tää vet­tä kevääs­tä syksyyn

Lämpöpumput

-Tuot­taa läm­pöä kiin­teis­tön tiloi­hin vuo­den ympäri

Näi­tä voi myös vie­lä sekoit­taa tar­peen mukaan kes­ke­nään, ja mukaan mah­tuu vie­lä ilmas­ta­ve­teen läm­pö­pump­pu­jär­jes­tel­mät. Yhdes­sä tuot­ta­van uusiu­tu­van ener­gian kans­sa jär­jes­tel­mäs­tä tulee kan­nat­ta­va ja se mak­saa takuu­var­mas­ti sijoi­tus­taan sinul­le takaisin.