Aurinkopaneeli paketit

Lähes ehtymätön voimavara ja päästötön sähkö

Aurin­ko on hie­no lähes ehty­mä­tön voi­ma­va­ra jol­la voit saa­da tuo­tet­tua itsel­le­si pääs­tö­tön­tä säh­köä. Meil­tä saat aurin­ko­pa­nee­le­ja asen­net­tu­na, tar­vi­ke­pa­ket­ti­na, maa tai kat­to asen­tei­si­na.

Pie­nen­nä osta­ma­si säh­kön mää­rää ja sääs­tä säh­kö­las­kuis­sa!

Hin­nat sis. Alv 24%

Aurinkopaneelit

 

Käy­täm­me aurin­ko­pa­nee­leis­sa kah­ta val­mis­ta­jaa. Kii­nas­sa val­mis­tet­tu­ja jois­sa on 25v teho­ta­kuu ja 10 vuo­den val­mis­ta­jan takuu ja Euroo­pas­sa val­mis­tet­tu­ja aurin­koa­nee­lei­ta, jois­sa on 30 vuo­den teho­ta­kuu ja 15 vuo­den val­mis­ta­jan takuu. Molem­mil­ta val­mis­ta­jil­ta saa yksi­ki­tei­siä tehok­kaam­pia, hyö­ty­suh­teel­taan parem­pia ja moni­ki­tei­siä ylei­sim­min käy­tet­ty­jä aurin­ko­pa­nee­le­ja. Val­mis­pa­ke­teis­sa ole­vat aurin­ko­pa­nee­lit ovat kii­nas­sa val­mis­tet­tu­ja aurin­ko­pa­nee­le­ja. Muut aurin­ko­pa­nee­lit tar­jouk­sen mukaan.

 Vali­koi­mas­sa nyt uudet tehok­kaat 380wp yksi­ki­tei­set aurin­ko­pa­nee­lit jot­ka mah­dol­lis­ta­vat 40% suu­rem­man ener­gian­tuo­ton lähes samal­ta asen­nus­pin­ta-alal­ta ! parem­pi hyö­ty­suh­de ja suu­rem­pi teho. Kysy tar­jous info@hybridpower.fi 

Aurinkopaneelien maa-asennuksien hyvät puolet

Aurin­ko­pa­nee­lei­den maa-asen­nuk­sen hyviä puo­lia on se, että ne voi­daan asen­taa lähes poik­keuk­set­ta par­haa­seen asen­nus­kul­maan jol­loin vuo­si­tuot­to on mah­dol­li­sim­man hyvä. Esi­mer­kik­si maa­ti­loil­la ja taa­ja­mien ulko­puo­lel­la on usein pal­jon hyvää hyö­dyn­net­tä­vää tilaa täl­le asen­nus­ta­val­le.

Aurin­ko­pa­nee­lit voi asen­taa hel­pos­ti myös suu­rien kone­hal­lien katoil­le niil­le val­mis­te­tuil­la asen­nus­te­li­neil­lä. Täs­sä­kin tilan­tees­sa on mah­dol­lis­ta ottaa huo­mioon asen­nuk­sen yhtey­des­sä panee­lien suun­taus.

Suu­rem­mat aurin­ko­pa­nee­li­ken­tät ja jär­jes­tel­mät tar­jouk­sen mukaan, ota tar­vit­taes­sa yhteyt­tä puhe­li­mit­se tai säh­kö­pos­til­la.

Esi­merk­ki­ku­vas­sa esi­te­tään opti­maa­li­sin asun­nus suun­ta jol­loin saa­vu­te­taan panee­lin paras mah­dol­li­nen teho.

Jos aurin­ko­pa­nee­lit tule­vat maa­ti­lal­le mis­sä käsi­tel­lään lan­noit­tei­ta tai mui­ta ammo­niak­ki­pi­toi­sia ainei­ta, ilmoi­ta sii­tä erik­seen, tar­kis­tam­me täl­löin aurin­ko­pa­nee­lei­den sopi­vuu­den ja tar­vit­taes­sa päi­vi­te­tään.

Aurin­ko­pa­nee­lei­den kat­toa­sen­nuk­sis­sa aut­taa yhteis­työ­kump­pa­nim­me Sääks­jär­ven Säh­kö­ura­koin­ti Oy www.sasu.fi