+358 40 8475 441
0
Ostoskori

Ostoskori on tyhjä.

Aurinkopaneeli paketit

Lähes ehtymätön voimavara ja päästötön sähkö

Aurin­ko on hie­no lähes ehty­mä­tön voi­ma­va­ra jol­la voit saa­da tuo­tet­tua itsel­le­si pääs­tö­tön­tä säh­köä.

Meil­tä saat aurin­ko­pa­nee­le­ja asen­net­tu­na, tar­vi­ke­pa­ket­ti­na, maa tai kat­to asen­tei­si­na.

Han­ki sinä­kin aurin­ko­pa­nee­lit, ryh­dy säh­kön pien­tuot­ta­jak­si, sääs­tät luon­toa, ja mikä tär­kein­tä säh­kö­las­kuis­sa!  

Hin­nat sis. Alv 24%

Jos val­miis­sa pake­teis­sa ei ollut juu­ri sinul­le sopi­vaa paket­tia, ota yhteyt­tä niin raken­ne­taan sinul­le sel­lai­nen! Val­miit pake­tit sopi­vat par­hai­ten pien­ten ja kes­ki­suur­ten kulu­tus­ten rin­nal­le. 3.3Kw alle 12 000Kwh/vuosi, 5.6Kw ja 7.8Kw n.12 000–20 000Kwh/vuodessa kulut­ta­viin kiin­teis­töi­hin, 15kw sopii hie­man suu­rem­paan kulu­tuk­seen n.20 000–40 000 kwh/vuosi.

Aurinkopaneelit

Olem­me valin­neet val­mii­siin paket­tei­hin kus­tan­nus­te­hok­kaat moni­ki­de aurin­ko­pa­nee­lit. Ne ovat 300w tehoi­sia, 25vuoden teho­ta­kuul­la ja 10 vuo­den val­mis­ta­jan takuu val­mis­tus­vir­heil­le, voit ostos­ko­ris­sa vaih­taa ne halu­tes­sa­si Euroop­pa­lai­siin ver­sioi­hin jois­sa on 30 vuo­den teho­ta­kuu ja 15 vuo­den takuu val­mis­tus­vir­heil­le.

Saa­ta­va­na myös mus­tia yksi­ki­de­pa­nee­le­ja jois­sa on parem­pi hyö­ty­suh­de ver­rat­tu­na moni­ki­tei­siin, pyy­dä tar­jous.

Vali­koi­mas­sa myös uudet tehok­kaat 380wp yksi­ki­tei­set aurin­ko­pa­nee­lit jot­ka mah­dol­lis­ta­vat 40% suu­rem­man ener­gian­tuo­ton lähes samal­ta asen­nus­pin­ta-alal­ta ! parem­pi hyö­ty­suh­de ja suu­rem­pi teho. Kysy tar­jous info@hybridpower.fi 

Aurin­ko­pa­nee­lei­den kat­toa­sen­nuk­sis­sa aut­taa yhteis­työ­kump­pa­nim­me Sääks­jär­ven Säh­kö­ura­koin­ti Oy, www.sasu.fi

Aurinkokentät

Aurin­ko­pa­nee­lei­den maa-asen­nuk­sen hyviä puo­lia on, että ne voi­daan asen­taa lähes poik­keuk­set­ta par­haa­seen asen­nus­kul­maan jol­loin vuo­si­tuot­to on mah­dol­li­sim­man hyvä. Esi­mer­kik­si maa­ti­loil­la ja taa­ja­mien ulko­puo­lel­la on usein pal­jon hyvää hyö­dyn­net­tä­vää tilaa täl­le asen­nus­ta­val­le.

Aurin­ko­pa­nee­lit voi asen­taa hel­pos­ti myös suu­rien tasa­kat­tois­ten hal­lien katoil­le niil­le val­mis­te­tuil­la asen­nus­te­li­neil­lä. Täs­sä­kin tilan­tees­sa on mah­dol­lis­ta ottaa huo­mioon asen­nuk­sen yhtey­des­sä panee­lien suun­taus.

Suu­rem­mat aurin­ko­pa­nee­li­ken­tät ja jär­jes­tel­mät tar­jouk­sen mukaan, ota tar­vit­taes­sa yhteyt­tä puhe­li­mit­se tai säh­kö­pos­til­la.

Kuvas­sa esi­tet­ty­nä TAMK:in luo­ma suun­tauk­sen vai­ku­tus aurin­ko­pa­nee­lin tuot­toon. Kuten huo­maa, häviöt eivät ole huo­mat­ta­via vaik­ka suun­taus ei ole täy­sin opti­maa­li­nen. Me pyrim­me kui­ten­kin mah­dol­li­sim­man opti­maa­li­seen asen­nuk­seen, jot­ta tuot­to oli­si sinul­le paras.

Kään­ty­vät aurin­ko­ke­räi­met (aurin­gon seu­ran­ta­jär­jes­tel­mät) ovat lait­tei­ta, jot­ka paran­ta­vat aurin­ko­ke­räin­ten tehok­kuut­ta lähes 45% vuo­des­sa vähen­tä­mäl­lä aurin­gon muut­tu­vas­ta sätei­ly­kul­mas­ta aiheu­tu­via häviöi­tä. Panee­lei­den lii­ke hidas­taa pölyn sekä mui­den saas­tei­den ker­ros­tu­mis­ta, mikä muu­toin voi joh­taa panee­lei­den pai­kal­li­siin yli­kuu­me­ne­mi­siin. Seu­ran­ta­jär­jes­tel­mä paran­taa myös invert­te­rin tuo­tan­te­te­hok­kuut­ta, täl­löin invert­te­ri kont­rol­loi aurin­gon­sä­tei­lys­tä saa­ta­van säh­kö­tuo­tan­non pro­ses­sia tehok­kaam­min. Invert­te­rit toi­mi­vat par­hai­ten suu­rel­la kuor­mi­tuk­sel­la, joka on mah­dol­lis­ta saa­vut­taa vain seu­ran­ta­jär­jes­tel­män saman­ai­kai­sen käy­tön avul­la. Seu­ran­ta­jär­jes­tel­mäm­me on suo­jat­tu epä­suo­tui­sil­ta sää­ti­loil­ta ohjausau­to­maa­tion avul­la, joka toi­mii tuuli‑, lumi- ja jää­sen­so­rei­den ohjaa­ma­na.

Koko­luo­kat 3 Kw — 8 Kw

Jos har­kit­set suu­rem­paa ener­gia­sa­nee­raus­ta tai koko­naan uudel­le kiin­teis­töl­le tule­vaa uusiu­tu­van ener­gian jär­jes­tel­mää, kan­nat­taa pyr­kiä miet­ti­mään pit­käl­lä täh­täi­mel­lä mitä ener­gial­ta tule­vai­suu­des­sa halu­aa. Teem­me yhteis­työ­tä eri toi­mi­joi­den ja toi­mia­lo­jen kans­sa uusiu­tu­van ener­gian saral­la.

Tuulivoima

-Lisäe­ner­gian tuo­tan­toon vuo­den ympä­ri

Aurinkosähkö

-Tuot­taa säh­köä kiin­teis­tön tar­pei­siin kevääs­tä syk­syyn

Aurinkolämpö

-Läm­mit­tää vet­tä kevääs­tä syk­syyn

Maalämpö

-Tuot­taa läm­pöä kiin­teis­tön tiloi­hin vuo­den ympä­ri