Aurinkopaneeli paketit

Toi­mi­te­taan tar­vi­ke­pa­ket­ti­na, hin­nat sis.alv24%

Suu­rem­mat aurin­ko­pa­nee­li­ken­tät ja jär­jes­tel­mä tapaus­koh­tai­ses­ti, ota tar­vit­taes­sa yhteyt­tä puhe­li­mit­se tai säh­kö­pos­til­la.

Jos val­mis­pa­ke­teis­sa ei ole sopi­vaa kokoa, kysy tar­jous. Kat­to­kiin­ni­keet eivät muu­ta mer­kit­tä­väs­ti hin­to­ja.

 

Aurin­ko­pa­nee­lei­den maa-asen­nuk­sen hyviä puo­lia on se, että ne voi­daan asen­taa lähes poik­keuk­set­ta par­haa­seen asen­nus­kul­maan jol­loin vuo­si­tuot­to on mah­dol­li­sim­man hyvä. Esi­mer­kik­si maa­ti­loil­la on usein pal­jon hyvää hyö­dyn­net­tä­vää tilaa täl­le asen­nus­ta­val­le. 

Aurin­ko­pa­nee­lit voi asen­taa hel­pos­ti myös suu­rien hal­lien katoil­le niil­le val­mis­te­tuil­la asen­nus­te­li­neil­lä. Täs­sä­kin tilan­tees­sa on mah­dol­lis­ta ottaa huo­mioon asen­nuk­sen yhtey­des­sä panee­lien suun­taus.

Esi­merk­ki­ku­vas­sa esi­te­tään opti­maa­li­sin asun­nus suun­ta jol­loin saa­vu­te­taan panee­lin paras mah­dol­li­nen teho.

Jos aurin­ko­pa­nee­lit tule­vat maa­ti­lal­le mis­sä käsi­tel­lään lan­noit­tei­ta tai muu­ta ammo­niak­ki­pi­tois­ta, ilmoi­ta sii­tä erik­seen, tar­kis­tam­me täl­löin aurin­ko­pa­nee­lei­den sopi­vuu­den ja tar­vit­taes­sa päi­vi­te­tään.

Aurin­ko­pa­nee­lei­den kat­toa­sen­nuk­sis­sa aut­taa yhteis­työ­kump­pa­nim­me Sääks­jär­ven Säh­kö­ura­koin­ti OY www.sasu.fi