+358 40 8475 441
0
Ostoskori

Ostoskori on tyhjä.

Braun tuulivoimalat

Braun tuulivoimalat

ANTA­RIS-pien­tuu­li­voi­ma­lat 2,5 kW — 12,0 kW

ANTA­RIS-pien­tuu­li­voi­ma­loi­den edut
- Alt­tiil­le tuu­lia­lueil­le valin­nai­ses­ti eri root­to­rin hal­kai­si­jat (2,35–6,50 m).
- Mata­lan melu­ta­son sii­pi­pro­fii­li
- Verk­koon kyt­ket­tyi­nä, läm­mi­tys­jär­jes­tel­miin ja akku­la­tu­rik­si
- Myrs­ky­suo­jaus heli­kop­te­ri­toi­min­nol­la ja elekt­ro­ni­nen jar­ru­tus
- Help­po asen­taa
Yleis­tä tie­toa ANTA­RIS-tuu­li­voi­ma­jär­jes­tel­mäs­tä
ANTA­RIS-tuu­li­tur­bii­ni on tuu­li­voi­ma­jär­jes­tel­mä, joka sovel­tuu erin­omai­ses­ti sisä­maan
sijoi­tus­pai­koil­le.
Se on kehi­tet­ty eri­tyi­ses­ti verk­koon syöt­tä­mi­seen akku­jen lataa­mi­seen (24 V DC / 48 V) ja
läm­mi­tys­jär­jes­tel­mien tuke­mi­seen. Van­kan raken­teen­sa ansios­ta ANTARIS sovel­tuu myös voi­mak­kail­le
tuu­lil­le, pai­koil­le, jois­sa root­to­rin hal­kai­si­ja voi vaih­del­la (2,35–6,50 m). Manu­aa­li­ses­ti lami­noi­dut root­to­rin
lavat hyö­ty­vät tie­to­ko­neel­la suun­ni­tel­lus­ta aero­dy­naa­mi­ses­ta pro­fii­lis­ta. On sano­mat­ta­kin sel­vää, että
jokai­nen lapa on dynaa­mi­ses­ti ja staat­ti­ses­ti tasa­pai­no­tet­tu ja että sil­lä on tun­nis­te­nu­me­ro ja
doku­men­taa­tio.
Hel­pon asen­nuk­sen hel­pot­ta­mi­sek­si kes­ki­tyim­me sii­hen, että tur­bii­ni voi­daan asen­taa nopeas­ti ja
manu­aa­li­ses­ti. Van­kan raken­teen­sa ansios­ta ANTARIS on erit­täin teho­kas, ja perus­a­sen­nuk­sen hin­ta on
erit­täin hou­kut­te­le­va. Täs­sä, eri­tyis­tä huo­mio­ta on kiin­ni­tet­tä­vä erin­omai­seen käyn­nis­tys­käyt­täy­ty­mi­seen,
joka on jo alle 2,8 m/s tuu­len­no­peu­del­la. Tuu­li­voi­ma­la toi­mii erit­täin hil­jai­sel­la äänel­lä (43–49 dB). Tämä
tar­koit­taa, että jär­jes­tel­mä voi­daan asen­taa myös asui­na­lueil­le.
Verk­koon kyt­ket­ty toi­min­ta edel­lyt­tää Smart!wind- ja Powe­rO­ne-invert­te­riä jon­ka omi­nai­suu­det on
sovi­tet­tu ANTA­RI­Siin ja pai­kal­li­siin tuu­lio­lo­suh­tei­siin. Verk­koon kyt­ke­tyis­sä taa­juus­muut­ta­jis­sa on
vaa­ti­mus­ten­mu­kai­suus vakuu­tuk­sen todis­tus, ja ne on rekis­te­röi­ty verk­koon syö­tet­tä­väk­si, ENS on jo
integroi­tu!
Jos ANTA­RIS-jär­jes­tel­mää käy­te­tään läm­mi­tys­so­vel­luk­sis­sa, on ohjaus­kaap­pi, jos­sa on ohjaus­lai­te ja
elekt­ro­niik­kaa käy­te­tään tuu­lio­mi­nai­suuk­sien opti­maa­lis­ta hal­lin­taa var­ten yhdes­sä 6000 watin
läm­mi­tys­tan­gon kanssa!

 

Anta­ris 2.5kw tek­ni­set tiedot:

Vaih­to­säh­kö­tur­bii­nin tie­dot
Tyyp­pi 3‑vaiheinen
kes­to­mag­neet­ti
Tyyp­pi Verk­koon kyt­ket­ty, läm­mi­tys­jär­jes­tel­mä
Hyö­ty­suh­de 92 % Nopeusa­lue 0 rpm — 600 rpm
Nimel­lis­te­ho 3,0 kW Työ­alue 130 rpm — 400 rpm Työ­alue 130 rpm — 400 rpm
Mak­si­mi­te­ho 4,5 kW Kyt­ken­tä­no­peus 2,8 m/s
Nimel­lis­jän­ni­te 350 VAC Myrs­ky­tur­val­li­suus 13,0 m/s
Suo­jaus­luok­ka IP56
Maks. tuu­len­no­peus 58 m/s
Mekaa­ni­set tie­dot Myrs­ky­suo­jaus
Root­to­rin hal­kai­si­ja 3,00 m (2,35 m) Auto­maat­ti­nen jär­jes­tel­mä Heli­kop­te­rin asen­to, jar­ru­vas­tus,
säh­kö­mag­neet­ti­nen jar­ru (lisä­va­rus­te)
Pyyh­käi­sy­pin­ta-ala 7,065 m² (4,335 m²)
Manu­aa­li­ses­ti Oiko­sul­ku­jar­ru­tus, jar­ru­vas­tus
Root­to­rin lavat 3 kpl hii­li- / lasi­kui­tua
Root­to­rin lapo­jen suo­jaus UV‑, kemian- ja läm­pö­ti­lan kes­tä­vä
Tur­bii­nin mate­ri­aa­li Kor­kean läm­pö­ti­lan gal­va­noi­tu
Väri RAL 9010
Koko­nais­pai­no 95 kg
Stan­dar­di­nor­mit ja ser­ti­fi­kaa­tit:
CE-DIN EN 60204–1
DIN VDE 0113 T 1
DIN EN 12100
DIN EN 418
Onnet­to­muuk­sien ehkäi­syä kos­ke­vat mää­räyk­set
BGV A3 (VBG4) vas­taa­vas­ti IEC 61400–2
Anta­ris 3.5kw tek­ni­set tie­dot:
Vaih­to­säh­kö­tur­bii­nin tie­dot
Tyyp­pi 3‑vaiheinen
kes­to­mag­neet­ti
Tyyp­pi Verk­koon kyt­ket­ty, läm­mi­tys­jär­jes­tel­mä
Hyö­ty­suh­de 92 % Nopeusa­lue 0 rpm — 600 rpm
Nimel­lis­te­ho 3,7 kW Työ­alue 115 rpm — 430 rpm Työ­alue 115 rpm — 430 rpm
Mak­si­mi­te­ho 7,5 kW Kyt­ken­tä­no­peus 2,8 m/s
Nimel­lis­jän­ni­te 350 VAC Myrs­ky­tur­val­li­suus 13,0 m/s
Suo­jaus­luok­ka IP56
Maks. tuu­len­no­peus 58 m/s
Mekaa­ni­set tie­dot Myrs­ky­suo­jaus
Root­to­rin hal­kai­si­ja 3,5 m (3,0 m)
Auto­maat­ti­nen jär­jes­tel­mä Heli­kop­te­rin asen­to, jar­ru­vas­tus, säh­kö­mag­neet­ti­nen jar­ru (valin­nai­nen)
Pyyh­käi­sy­pin­ta-ala 9,61 m² (7,06 m²)
Manu­aa­li­ses­ti Oiko­sul­ku­jar­ru­tus, jar­ru­vas­tus
Root­to­rin lavat 3 kpl hii­li- / lasi­kui­tua
Root­to­rin lapo­jen suo­jaus UV‑, kemian- ja läm­pö­ti­lan kes­tä­vä
Tur­bii­nin mate­ri­aa­li Kor­kean läm­pö­ti­lan gal­va­noi­tu
Väri RAL 9010
Koko­nais­pai­no 105 kg
Stan­dar­di­nor­mit ja ser­ti­fi­kaa­tit:
CE-DIN EN 60204–1
DIN VDE 0113 T 1
DIN EN 12100
DIN EN 418
Onnet­to­muuk­sien ehkäi­syä kos­ke­vat mää­räyk­set
BGV A3 (VBG4) vas­taa­vas­ti IEC 61400–2

Anta­ris 5.5kw tek­ni­set tiedot:

Vaih­to­säh­kö­tur­bii­nin tie­dot
Tyyp­pi 3‑vaiheinen
kes­to­mag­neet­ti
Tyyp­pi Verk­koon kyt­ket­ty, läm­mi­tys­jär­jes­tel­mä
Hyö­ty­suh­de 92 % Nopeusa­lue 0 rpm — 350 rpm
Nimel­lis­te­ho 5,5 kW Työ­alue 75 rpm ‑300 rpm Työ­alue 75 rpm ‑300 rpm
Mak­si­mi­te­ho 9,5 kW Kyt­ken­tä­no­peus 2,8 m/s
Nimel­lis­jän­ni­te 350 VAC Myrs­ky­tur­val­li­suus 13,0 m/s
Suo­jaus­luok­ka IP56
Maks. tuu­len­no­peus 58 m/s
Mekaa­ni­set tie­dot Myrs­ky­suo­jaus
Root­to­rin hal­kai­si­ja 4,0 m (3,5 m) Auto­maat­ti­nen jär­jes­tel­mä Heli­kop­te­rin asen­to, jar­ru­vas­tus,
säh­kö­mag­neet­ti­nen jar­ru (lisä­va­rus­te)
Nuo­hous­pin­ta-ala 12,65 m² (9,61 m²) Manu­aa­li­ses­ti Oiko­sul­ku­jar­ru­tus, jar­ru­vas­tus
Root­to­rin lavat 3 kpl hii­li- / lasi­kui­tua
Root­to­rin lapo­jen suo­jaus UV‑, kemian- ja läm­pö­ti­lan kes­tä­vä
Tur­bii­nin mate­ri­aa­li Kor­kean läm­pö­ti­lan gal­va­noi­tu
Väri RAL 9010
Koko­nais­pai­no 165 kg
Stan­dar­di­nor­mit ja ser­ti­fi­kaa­tit:
CE-DIN EN 60204–1
DIN VDE 0113 T 1
DIN EN 12100
DIN EN 418
Onnet­to­muuk­sien ehkäi­syä kos­ke­vat mää­räyk­set
BGV A3 (VBG4) vas­taa­vas­ti IEC 61400–2

Anta­ris 7.5kw tek­ni­set tiedot:

Vaih­to­säh­kö­tur­bii­nin tie­dot
Tyyp­pi 3‑vaiheinen
kes­to­mag­neet­ti
Tyyp­pi Verk­koon kyt­ket­ty läm­mi­tys­jär­jes­tel­mä
Hyö­ty­suh­de 92 % Nopeusa­lue 0 rpm — 500 rpm
Nimel­lis­te­ho 7,5 kW Työ­alue 75 rpm — 330 rpm Työ­alue 75 rpm — 330 rpm
Mak­si­mi­te­ho 12,5 kW Kyt­ken­tä­no­peus 2,8 m/s
Nimel­lis­jän­ni­te 350 VAC Myrs­ky­tur­val­li­suus 13,0 m/s
Suo­jaus­luok­ka IP56
Maks. tuu­len­no­peus 58 m/s
Mekaa­ni­set tie­dot Myrs­ky­suo­jaus
Kar­kot­ti­men hal­kai­si­ja 5,30 m (4,00 m) Auto­maat­ti­nen jär­jes­tel­mä heli­kop­te­rin asen­to, jar­ru­vas­tus,
säh­kö­mag­neet­ti­nen jar­ru (valin­nai­nen)
Pyyh­käi­sy­pin­ta-ala 22,05 m² (12,56 m²) Manu­aa­li­nen oiko­sul­ku­jar­ru­tus, jar­ru­vas­tus
Root­to­rin lavat 3 kpl hii­li- / lasi­kui­tua
Root­to­rin lapo­jen suo­jaus UV‑, kemian- ja läm­pö­ti­lan kes­tä­vä
Tur­bii­nin mate­ri­aa­li Kor­kean läm­pö­ti­lan gal­va­noi­tu
Väri RAL 9010
Koko­nais­pai­no 225 kg
Stan­dar­di­nor­mit ja ser­ti­fi­kaa­tit:
CE-DIN EN 60204–1
DIN VDE 0113 T 1
DIN EN 12100
DIN EN 418
Onnet­to­muuk­sien ehkäi­syä kos­ke­vat mää­räyk­set
BGV A3 (VBG4) vas­taa­vas­ti IEC 61400–2

Anta­ris 12kw tek­ni­set tiedot:

Vaih­to­säh­kö­tur­bii­nin tie­dot
Tyyp­pi 3‑vaiheinen
kes­to­mag­neet­ti
Tyyp­pi Verk­koon kyt­ket­ty läm­mi­tys­jär­jes­tel­mä
Hyö­ty­suh­de 92% Nopeusa­lue 0 rpm — 300 rpm
Nimel­lis­te­ho 12,0 kW Työ­alue 60 rpm — 250 rpm Työ­alue 60 rpm — 250 rpm
Mak­si­mi­te­ho 18,5 kW Kyt­ken­tä­no­peus 2,2 m/s
Nimel­lis­jän­ni­te 350 VAC Myrs­ky­tur­val­li­suus 12,0 m/s
Suo­jaus­luok­ka IP56
Maks. tuu­len­no­peus 58 m/s
Mekaa­ni­set tie­dot Myrs­ky­suo­jaus
Root­to­rin hal­kai­si­ja 6,50 m (5,30 m) Auto­maat­ti­nen jär­jes­tel­mä Heli­kop­te­rin asen­to, jar­ru­vas­tus,
säh­kö­mag­neet­ti­nen jar­ru (valin­nai­nen)
Pyyh­käi­sy­pin­ta-ala 33,16 m² (22,05 m²) Manu­aa­li­ses­ti Oiko­sul­ku­jar­ru­tus, jar­ru­vas­tus
Root­to­rin lavat 3 kpl hii­li- / lasi­kui­tua
Root­to­rin lapo­jen suo­jaus UV‑, kemian- ja läm­pö­ti­lan kes­tä­vä
Tur­bii­nin mate­ri­aa­li Kor­kean läm­pö­ti­lan gal­va­noi­tu
Väri RAL 9010
Koko­nais­pai­no 450 kg
Stan­dar­di­nor­mit ja ser­ti­fi­kaa­tit:
CE-DIN EN 60204–1
DIN VDE 0113 T 1
DIN EN 12100
DIN EN 418

Onnet­to­muuk­sien ehkäi­syä kos­ke­vat mää­räyk­set
BGV A3 (VBG4) vas­taa­vas­ti IEC 61400–2
Raken­tei­den erit­te­ly
ANTARIS 7,5 kW:n pien­tuu­li­voi­ma­lai­tok­sen esi­mer­kin perus­teel­la.
ANTARIS 7,5 kW on pie­ni­tuu­li­voi­ma­la jos­sa on seu­raa­vat omi­nai­suu­det vaa­ka­suo­ral­la root­to­riak­se­lil­la
säh­kö­ener­gian tuot­ta­mi­seen.
Tuu­len suun­nas­ta kat­sot­tu­na root­to­ri sijait­see ennen mas­toa. (ylä­tuu­li­jär­jes­te­ly). Kol­me lasi­kui­tu-
/hiilikuituroottorin lapaa ohjaa­vat suo­raan kes­to­mag­nee­til­la akti­voi­tua kol­mi­vai­heis­ta
vaih­to­vir­ta­ge­ne­raat­to­ria. Tuo­tet­tu säh­kö ohja­taan tor­nin jalus­taan pys­ty­suo­raan asen­ne­tun mas­ton kaut­ta,
ren­kai­den ja jous­ta­van kaa­pe­lin väli­tyk­sel­lä. Tuu­li­la­pio suun­taa tuu­li­voi­man tur­bii­nia tuu­lio­lo­suh­tei­den
mukaan.

ANTARIS:issa on nive­les­sä on laip­pa, jon­ka ansios­ta tur­bii­ni on mah­dol­lis­ta asen­taa eri­lai­siin
mas­to­jär­jes­tel­miin. Tie­tyl­lä tuu­len­no­peu­del­la root­to­ri kal­lis­tuu ylös­päin heli­kop­te­ria­sen­toon ja rajoit­taa
näin tehoa pie­nen­tä­mäl­lä tuu­leen koh­dis­tu­vaa pin­ta-alaa.
Yksit­täis­ten kom­po­nent­tien luet­te­loin­ti
Kal­lis­tuse­le­ment­ti, jos­sa on atsi­muu­tin kään­tö­kah­va
- Voi­man­siir­to ren­gas­pyö­rien kaut­ta, tätä kaut­ta ei kaa­pe­lin kier­ty­mi­nen ei ole mah­dol­lis­ta
- Laa­ke­roi­dut osat on val­mis­tet­tu kor­kean läm­pö­ti­lan gal­va­noi­dus­ta teräk­ses­tä
- Ruos­tu­mat­to­mas­ta teräk­ses­tä val­mis­te­tut ruu­vi­lii­tok­set
- Root­to­rin lapa on val­mis­tet­tu sään­kes­tä­väs­tä HDPE:stä
- Myrs­ky­tur­val­li­suus root­to­rin kal­lis­ta­mi­sen avul­la ylös­päin koh­ti
heli­kop­te­rin asentoon.

Vaih­to­vir­ta­ge­ne­raat­to­ri CK 11.0, 160 M
- Kes­to­mag­neet­ti root­to­ril­la, har­ja­ton, vaih­tee­ton, huol­to­va­paa
- Kor­kea hyö­ty­suh­de voi­mak­kai­den kes­to­mag­neet­tien ansios­ta
(NdFe­Bo-mag­nee­tit, 150° läm­pö­ti­lan kes­tä­vä)
- 3‑vaihevirta
- Erot­ti­men tasa­suun­taa­ja
- Pyö­ri­mis­suun­ta mikä tahan­sa
- Jän­ni­te 0 — 100 volt­tia
- Kuor­mi­tuk­sen aloi­tus noin 75 rpm
- Teho vähin­tään 8500 wat­tia (100 % yli­kuor­mi­tus­kes­tä­vyys)
- Raju teho­käy­rä kier­ros­lu­kua lisää­mäl­lä
- Pai­no: noin 87 kg
- Alu­mii­ni­ko­te­lo, jal­ka-asen­nus
- Suo­jaus­luok­ka IP56
WKA 1‑vaiheen elekt­ro­ni­nen ohjaus
- Ohjause­lekt­ro­niik­ka, jos­sa on jän­nit­teen val­von­ta
- Napai­suu­den kään­ty­mi­sel­tä suo­ja­tut lii­tän­nät / pis­tok­keet
- 3‑vaiheisen vaih­to­vir­ta­ge­ne­raat­to­rin val­von­ta
- Hätä­py­säy­tys­kyt­kin
- Nol­la­kyt­kin
- Tasa­suun­taa­ja, jän­nit­teen näyt­tö
- 1 kpl 7,0 jar­ru­vas­tus­ta (tyh­jä­kuor­ma)
Tur­bii­nin redun­dan­tit jar­ru­jär­jes­tel­mät:
- Heli­kop­te­rin asen­to
- Elekt­ro­ni­nen jän­nit­teen val­von­ta
- Oiko­sul­ku­kyt­kin (pyör­re­vir­ta­jar­ru) sam­mu­tus­ta var­ten.
tur­bii­nin sam­mut­ta­mi­sek­si huol­lon aika­na
Root­to­ri
- Navan lii­tän­tä alu­mii­ni­lai­pal­la ja VA-pai­ne­le­vyl­lä.
- Ruos­tu­mat­to­mas­ta teräk­ses­tä val­mis­te­tut ruu­vi­lii­tok­set
- 3 root­to­rin lapa lasikuitu/hiilikuitulaminaattia.
- Aero­dy­naa­mi­nen pro­fii­li
- Melun mini­moin­ti root­to­rin kär­jis­sä ole­vien sii­pien avul­la sekä lisä­tur­bu­laat­to­rit
- Ø 5,30 m teho­kas ympy­rän­muo­toi­nen pin­ta-ala
- Yksit­täi­sen lavan pai­no: n. 9,3 kg.
- Dynaa­mi­ses­ti ja staat­ti­ses­ti tasa­pai­no­tet­tu
- Pyö­ri­mis­suun­ta edes­sä vasem­mal­le
- Nopeus max. 300 rpm
- GFK-kier­re­kork­ki
- Root­to­rin väri valkoinen

Invert­te­ri / verk­koon syöt­tö
- Invert­te­ri, jos­sa on integroi­tu ver­kon­val­von­ta
- Opti­moi­dun tur­bii­nin omi­nais­piir­teen ansios­ta tuu­li­voi­ma­lai­tok­sen
kuor­mi­tus opti­moi­daan tuu­len nopeu­den mukaan (ks. kuva 8).
- Muka­na näyt­tö ja valin­nai­nen lii­tän­tä tie­to­jen luke­mis­ta var­ten
ABB — Powe­rO­ne
ANTARIS 2,5 — 3,5 kW:n osal­ta
PVI‑3.0/3.6/4.2‑TL-W-tuulivoimainvertteri on varus­tet­tu todis­te­tus­ti toi­mi­val­la
ABB:n laa­duk­kaa­seen tek­no­lo­gi­aan. PVI-tuu­li­voi­main­vert­te­ris­sä ei ole muun­ta­jaa, ja sii­nä yhdis­ty­vät
ainut­laa­tui­sel­la taval­la kor­kea hyö­ty­suh­de, asen­nusys­tä­väl­li­nen raken­ne ja erit­täin laa­ja alku­jän­ni­tea­lue,
jon­ka avul­la saa­daan suu­ri ener­gia­ker­ty­mä. Kor­kea ohjaus­no­peus ja tehon omi­nai­sar­von tark­ka seurantaalgoritmi mah­dol­lis­ta­vat sen, että voi­daan mukaut­taa omi­nais­piir­re opti­maa­li­ses­ti tur­bii­nien
sijain­ti­paik­koi­hin.

Putki‑, ris­tik­ko- tai kal­lis­tus­mas­tot
- Asiak­kaan tar­pei­den mukaan on saa­ta­va­na put­ki- tai ris­tik­ko­mas­to­ja.
- 18 met­riin asti put­ki­mas­to­ja on mah­dol­lis­ta käyt­tää myös kal­lis­tus­mas­toi­na.
- Hydrau­liik­ka pyyn­nös­tä
Äly­käs tehoe­lekt­ro­niik­ka — Smart!wind (ks. kuva 7.1).
Putki‑, ris­tik­ko- tai kal­lis­tus­mas­tot
- Hydrau­liik­ka pyynnöstä


Asen­nus- ja käyt­tö­oh­jeet
Pien­tuu­li­voi­ma­lai­tok­set (KWEA) Tätä käyt­tö­oh­jet­ta on käy­tet­tä­vä yhdes­sä käyt­tö­oh­jeen, verk­koon
syö­tet­tä­vän vaih­to­suun­taa­jan käsi­kir­jaa, käyt­töön­ot­to- ja huol­to­vel­voi­te­kir­jaa, verk­koon syö­tet­tä­vän
vaih­to­suun­taa­jan asia­kir­jo­ja mas­to, mah­dol­li­set raken­nus­lu­vis­ta joh­tu­vat rajoi­tuk­set ja muut tähän
tur­bii­niin liit­ty­vät tek­ni­set asia­kir­jat.
Jol­lei seu­raa­vis­ta tek­ni­sis­tä muu­tok­sis­ta muu­ta joh­du tek­ni­seen kehi­tyk­seen. Vii­mei­sin ver­sio on saa­ta­vil­la
osoit­tees­sa: www.braun-windturbinen.com
Joi­ta­kin toi­min­to­ja voi suo­rit­taa vain säh­kö­asen­ta­ja. Kaik­kiin tur­bii­niin liit­ty­viin jat­ko­toi­men­pi­tei­siin
suo­sit­te­lem­me, että mei­dän tai yhteis­työ­kump­pa­niem­me tar­joa­mia kou­lu­tuk­sia. Ota yksin­ker­tai­ses­ti
yhteyt­tä meihin!


Sovel­ta­mis ala
Pien­tuu­li­voi­ma­lai­tok­set, jot­ka syö­te­tään yksit­täi­sen kodin verk­koon opti­moi­mi­sek­si koti­tar­pei­den
opti­moi­mi­sek­si, verk­koon­syöt­tö jul­ki­seen verk­koon ja syöt­tö saa­re­ke verk­koon. Tur­bii­ni sovel­tuu DIN EN
61400–2 ‑stan­dar­din mukai­seen tuu­li­kuor­ma­luok­kaan III 7,5 m/s vuo­tui­nen kes­ki­mää­räi­nen tuu­len­no­peus
akse­li­ta­sol­la (vave). Käyt­tö mui­hin sovel­luk­siin sekä merel­lä, äärim­mäi­sis­sä kor­keuk­sis­sa ja jää­vaa­ras­sa,
maan­jä­ris­tys- ja myrs­ky­alueil­la, troop­pis­ten hir­mu­myrs­ky­jen alueil­la, ei ole sal­lit­tua.
KWEA:n laa­jen­ne­tut ver­siot ovat val­mis­ta­jan pyyn­nös­tä saa­ta­vis­sa. Tur­bii­ni toi­mi­te­taan yhdes­sä
opti­moi­dun verk­koon syö­tet­tä­vän vaih­to­suun­taa­jan kans­sa ja sopi­vien jar­ru­vas­tus­ten kans­sa; jär­jes­tel­mään
teh­tä­vis­tä muu­tok­sis­ta on neu­vo­tel­ta­va val­mis­ta­jan kans­sa. Jär­jes­tel­män muu­tok­set ilman val­mis­ta­jan
kir­jal­lis­ta suos­tu­mus­ta joh­ta­vat takuu­vaa­ti­mus­ten menet­tä­mi­seen ja vaa­ti­mus­ten­mu­kai­suus­so­pi­muk­sen
päät­ty­mi­seen.


ANTA­RIS-pie­ni­tuu­li­voi­ma­lai­tok­set val­mis­te­taan teol­li­ses­ti käyt­täen mah­dol­li­sim­man suur­ta tek­niik­kaa ja
kor­roo­sion­kes­tä­viä mate­ri­aa­le­ja, ja ne täyt­tä­vät seu­raa­vat vaa­ti­muk­set EU-stan­dar­dit. Ne ovat lähes
huol­to­va­pai­ta ja toi­mi­vat luo­tet­ta­vas­ti usei­ta vuosia.

Tur­val­li­suus­oh­jeet
Varoi­tus! Huo­mioi tur­val­li­suus­oh­jeet
Tuu­li­voi­ma­lan sijain­nin, asen­nuk­sen ja käy­tön suun­nit­te­lus­ta, tur­val­li­suus on ase­tet­ta­va etusi­jal­le.
Yksit­täi­sen käyt­tö­ta­pauk­sen osal­ta on otet­ta­va huo­mioon kaik­ki voi­mas­sa ole­vat tur­val­li­suus ja
onnet­to­muuk­sien ehkäi­syä kos­ke­vat mää­räyk­set! Pie­ni tuu­li­tur­bii­ni saa pys­tyt­tää vain seu­raa­viin
paik­koi­hin, jois­sa ihmi­sil­le ja ympä­ris­töl­le aiheu­tu­vat ris­kit voi­daan sul­kea pois!
Käy­tä oman tur­val­li­suu­te­si vuok­si sopi­via työ­ka­lu­ja, joil­la este­tään mas­tos­ta putoa­mi­nen asen­nuk­sen ja
huol­lon aika­na.
- Asen­na tur­bii­ni erit­täin varo­vai­ses­ti; huo­leh­di, että asen­nuk­sen aika­na kukaan ei ole mas­ton lähel­lä!
- Asen­na tuu­li­tur­bii­ni vain leu­don tai tuu­let­to­man sään aika­na sekä jäät­tö­mäs­sä ja kui­vas­sa sääs­sä.
- Kun tur­bii­nil­la työs­ken­nel­lään, root­to­rin lavat on estet­tä­vä gene­raat­to­rin oiko­sul­ke­mal­la tai sidot­ta­va
lavat mas­toon. Nopeas­ti pyö­ri­vät root­to­rin lavat voi­vat saa­vut­taa erit­täin suu­ria nopeuk­sia lavan kär­jes­sä ja
ovat erit­täin vaa­ral­li­sia, jos nii­hin kos­ke­taan!
- Säh­kö­asen­nuk­ses­sa on otet­ta­va huo­mioon, että jo pie­nel­lä nopeu­del­la toi­mi­va gene­raat­to­ri tuot­taa
suu­ren jän­nit­teen, ja asen­na sik­si vain root­to­rin olles­sa lukos­sa.
- Asen­na root­to­rin lavat vas­ta täy­del­li­sen säh­kö­asen­nuk­sen jäl­keen!
- Käy­tä riit­tä­väs­ti mitoi­tet­tu­ja kaa­pe­lei­ta kuu­me­ne­mi­sen ja mah­dol­li­sen kaa­pe­li­pa­lon estä­mi­sek­si. Kaik­ki
syöt­tö­joh­dot riit­tä­väs­ti kiin­ni­tet­ty. Vaih­to­vir­ta­ge­ne­raat­to­rin ja pää­kyt­ki­men väliin ei saa asen­taa sula­ket­ta,
samoin kuin pää­kyt­ki­men ja verk­koon syö­tet­tä­vän vaih­to­suun­taa­jan välil­lä.
- Huo­mioi DIN VDE 0100 “Mää­räyk­set enin­tään 1000 vol­tin vah­vuis­ten valuut­ta­lai­tos­ten asen­nuk­ses­ta.
- Ota huo­mioon, että putoa­vat osat (esim. jää­tä pak­ka­sel­la, löy­sät tai vau­rioi­tu­neet root­to­rin lavat) voi­vat
sin­kou­tua todel­la pit­kän mat­kan pää­hän nopeas­sa pyö­rin­näs­sä.
- Voi­mak­kaan täri­nän yhtey­des­sä, vähen­nä gene­raat­to­rin nopeut­ta ja pois­ta epä­ta­sa­pai­not (esim. jää)
ennen uudel­leen­käyn­nis­tys­tä, pit­kä­ai­kai­set täri­nät voi­vat joh­taa mate­ri­aa­lin var­hai­seen väsy­mi­seen ja
joh­taa täy­del­li­seen vau­rioi­tu­mi­seen / tur­bii­nin hajoa­mi­seen.
- Vähen­nä nopeut­ta myrs­kyen­nus­teis­sa äärim­mäis­ten tuu­len­no­peuk­sien aikana