+358 40 8475 441
0
Ostoskori

Ostoskori on tyhjä.

Tieteellinen potentiaali + teknologiapuisto = menestys

HIPAR Sp. z o.o. perus­tet­tiin vuon­na 2004. Yhtiön koti­paik­ka sijait­see Wola Rafa­lows­kas­sa. Yhtiön alkuai­koi­na toi­min­nan pää­koh­de oli teräs- ja valu­rau­tae­le­ment­tien val­mis­tus. Vuo­des­ta 2006 läh­tien yhtiön tär­keim­mät tuot­teet ovat olleet Volkswa­gen-moot­to­rei­den hih­na­pyö­rät, tänä aika­na yhtiö toi­mi hih­na­pyö­rien pää­asial­li­se­na toi­mit­ta­ja­na uusien moot­to­rei­den tuotantolinjoille. 

Vuo­des­ta 2015 läh­tien HIPAR Sp. z o.o. on myös val­mis­ta­nut lait­tei­ta itse­näi­sil­le voi­ma­lai­tok­sil­le jul­ki­sen jot­ka ovat säh­kö­ver­kon ulko­puo­lel­la. Yhtiö tar­jo­aa muun muas­sa inno­va­tii­vi­sia pys­ty­ak­se­li­sia tuu­li­tur­bii­ne­ja (VAWT) ja aurin­ko­ke­räi­miä (PV-panels), jot­ka mah­dol­lis­ta­vat 45% tehok­kaam­man ener­gia­tuo­tan­non ver­rat­tu­na perin­tei­siin aurinkokeräinjärjestelmiin.

HIPAR tuo­tan­to­y­ri­tyk­se­nä tar­jo­aa yksi­löl­li­sen lähes­ty­mis­ta­van jokai­sel­le asiak­kaal­le, mukaut­ta­mal­la kaik­ki tar­jo­tut tuot­teet asiak­kai­den tar­pei­siin ja ympä­ris­tö­olo­suh­tei­siin näh­den; maan­tie­teel­li­seen sijain­tiin, inso­laa­tioon (aurin­gon­sä­tei­lyn voi­mak­kuu­teen), maa­pe­rän muo­toon sekä kes­ki­mää­räi­sen tuu­len­no­peu­den tasoon. Nämä teke­vät HIPAR:sta yri­tyk­sen, joka on täl­lä alal­la ver­taan­sa vailla.

Tuuliturbiiniemme vahvuudet

ECOROTE Tuu­li­tur­bii­nit ovat lip­pu­lai­va­tuot­teem­me. Val­mis­tam­me tur­bii­ne­ja, joi­den teho­luo­ki­tuk­set ovat 300 watis­ta aina 9800 wat­tiin asti.

Suun­nit­te­li­ja­tii­mim­me yhdes­sä asen­ta­jiem­me kans­sa ovat kehit­tä­neet ECOROTE tur­bii­nit tii­viis­sä yhteis­työs­sä ilmai­luun eri­kois­tu­neen Rzeszow:n Tek­no­lo­gia­kor­kea­kou­lun ilmai­luun eri­kois­tu­neen lip­pu­lai­va­tut­ki­musins­ti­tuu­tion kanssa.

 • Ope­roi itse­näi­ses­ti tuu­len suun­nan mukaisesti
 • Raken­teel­li­ses­ti kes­tä­vä kovil­la­kin tuulennopeuksilla
 • Yksin­ker­tai­set meka­nis­mit takaa­vat ongel­ma­va­paan toiminnan
 • Pit­käi­käi­nen
 • Huol­to­va­paa
 • Mah­dol­li­suus kyt­keä julkiseen‑, yksi­tyi­seen- tai hybri­di­säh­kö­verk­koon. (On/Off grid sys­tem / Hybrid system)
 • Hel­pos­ti asen­net­ta­vis­sa esim. hotel­lei­hin, kaup­poi­hin, asuin­kort­te­lei­hin sekä moniin mui­hin rakennuksiin
 • Tuo­tet­tu kor­kea­laa­tui­sis­ta materiaaleista
 • Esteet­ti­nen ulkonäkö
 • Vah­va rakennelujuus
 • Käyt­tö­läm­pö­ti­la ‑40°C — +70°C
 • Kes­tää kai­kis­sa säätiloissa
 • Veden­läm­mi­tys mahdollisuus
 • Huip­pu­laa­du­kas­ta puo­la­lais­ta tuotantoa
 • Ääne­tön toiminta
 • Mata­la käyn­nis­ty­mis­no­peus, jopa 1 m/s
 • Kit­ka­va­paa laitteisto
 • Suo­jat­tu kai­kil­ta luon­non haittavaikutuksilta

Tuuliturbiiniemme rakenteelliset edut

Tuu­li­tur­bii­nin avul­la voi­daan muun­taa jopa 71% (0,42 Betz-arvo) tuu­li­voi­mas­ta säh­kök­si. Val­mis­tuk­ses­sa käy­tet­tä­vis­tä mate­ri­aa­leis­ta 98% tule­vat suo­raan puo­la­lai­sil­ta valmistajilta.

Tuu­len kineet­tis­tä ener­gi­aa säh­kök­si muut­ta­va gene­raat­to­ri, on kehi­tet­ty toi­mi­maan täy­sin ilman kit­kaa muo­dos­ta­via lait­tei­ta tai ele­ment­te­jä. Tämän avul­la onnis­tum­me sul­ke­maan pois huol­lon tarpeen.

Tur­bii­nin lavat ovat puris­tet­tu alu­mii­ni­pro­fii­lis­ta mono­liit­ti­sik­si ja sau­mat­to­mik­si, Tämän ansios­ta lapo­jen läm­pö­laa­je­ne­mi­nen on erit­täin mini­maa­lis­ta. Lisäk­si tur­bii­nit pääl­lys­te­tään val­koi­sel­la, aurin­gon­va­loa hei­jas­ta­val­la maa­lil­la joka on vas­tus­luo­kal­taan C5 + M. Var­mis­taak­sem­me tehok­kaan kor­roo­sio­suo­jan, kaik­ki terä­se­le­men­tit gal­va­noi­daan ja alu­mii­nie­le­men­tit anodisoidaan.

 • Aero­dy­naa­mi­ses­ti muo­toil­lut lavat
 • Kes­tä­vyys kovis­sa­kin tuulenpuuskissa
 • Sään­kes­tä­vä rakenne
 • Rat­taat­to­man jär­jes­tel­män ansios­ta saa­vu­te­taan hyvä hyötysuhde

1. On-Grid system (sähköverkkoon kytketty järjestelmä)/ On-Grid hybrid system (sähköverkkoon kytketty hybridijärjestelmä)

Näi­tä jär­jes­tel­miä käy­te­tään raken­nuk­sis­sa jot­ka ovat lii­tet­ty jul­ki­seen säh­kön­ja­ke­lu­verk­koon. Nämä yksin­ker­tai­set jär­jes­tel­mät koos­tu­vat min­kä tahan­sa kapa­si­tee­tin tur­bii­nis­ta, säh­köin­vert­te­ris­tä jon­ka ulos­tu­lo­jän­ni­te on joko 1x 230V AC tai 3x 230V A, kak­si­suun­tai­ses­ta kulu­tus­mit­ta­ris­ta joka mit­taa käy­te­tyn ja tuo­te­tun säh­kön mää­rän, tur­va­jär­jes­tel­mis­tä (vika­vir­ta­kat­kai­si­jat ja yli­jän­ni­te­suo­jat), tur­bii­nin pysäyt­tä­väs­tä resis­to­ris­ta ja säh­kö­verk­ko­liit­ty­mäs­tä. On-grid jär­jes­tel­miin voi­daan myös lisä­tä aurin­ko­ke­räin­mo­duu­lit, jol­loin jär­jes­tel­mäs­tä syn­tyy On-grid hybri­di­jär­jes­tel­mä. Lisäk­si jär­jes­tel­mään voi­daan halu­tes­sa asen­taa yli­jää­vää säh­köä varas­toi­va akus­to, sekä die­sel­käyt­töi­nen gene­raat­to­ri mikä­li säh­kö­ver­kos­sa ilme­nee usein kat­kok­sia. On-grid jär­jes­tel­mä mah­dol­lis­taa itse­tuo­te­tun säh­kön käy­tön jul­ki­sen jake­lu­ver­kon rin­nal­la, sekä mah­dol­li­sen yli­jää­mä­säh­kön takaisinmyymisen.

  2. Off-Grid system/ Off-grid hybrid system

  ovat täy­del­li­siä rat­kai­su­ja niil­le raken­nuk­sil­le, jot­ka eivät ole yhdis­tet­ty­nä säh­kö­verk­koon. Esi­mer­kik­si vapaa-ajan asun­not tai tapauk­set jois­sa talo­jen asuk­kaat toi­vo­vat ole­van täy­sin talou­del­li­ses­ti riip­pu­mat­to­mia ener­gian­toi­mit­ta­jis­ta. Tämä jär­jes­tel­mä on ident­ti­nen On-grid jär­jes­tel­mään lukuun otta­mat­ta akku­jen toi­min­taa, nii­den on säi­ly­tet­tä­vä tuo­te­tun ener­gian yli­jää­mä. Kos­ka jär­jes­tel­män ei tar­vit­se kuu­lua säh­kö­verk­koon, sii­hen ei tar­vi­ta myös­kään kak­si­suun­tais­ta mit­ta­ria. Off-grid jär­jes­tel­mä voi­daan laa­jen­taa aurin­ko­ke­räi­mil­lä sekä die­sel gene­raat­to­ril­la samal­la taval­la kuin On-grid jär­jes­tel­mä­kin. Molem­mis­sa rat­kai­suis­sa on omia etu­ja ja hait­to­ja. On-grid jär­jes­tel­mä on varus­tet­tu ver­kos­ton säh­köl­lä, joten säh­kö­kat­kok­sen aikaan säh­kö­verk­ko lak­kaa toi­mi­mas­ta talos­sa (ellei sii­hen ole asen­net­tu die­sel gene­raat­to­ria). Off-Grid jär­jes­tel­mä toi­mii taas akuil­la, jol­loin säh­kö­kat­kok­sel­la ei ole vai­ku­tus­ta sen toi­min­taan. Jäl­kim­mäi­nen jär­jes­tel­mä on kal­liim­pi ja sii­nä ei luon­nol­li­ses­ti ole mah­dol­li­suut­ta jäl­leen­myy­dä luo­tua säh­köä verkkoon.

  3. On/Off-Grid järjestelmä/ On/Off-Grid hybridjärjestelmä

  On/Off jär­jes­tel­mät ovat rat­kai­su­ja yhdis­tää verk­koon lii­tet­ty­jä ja liit­tä­mät­tö­miä jär­jes­tel­miä yhdek­si. On/Off jär­jes­tel­mä pois­taa säh­kö­kat­kok­ses­ta aiheu­tu­via ongel­mia, jot­ka yleen­sä aiheu­tu­vat sää­häi­riöis­tä tai ver­kos­ton kor­jauk­ses­ta yms. Jär­jes­tel­mä kerää ensik­si ener­gi­aa akkui­hin ja käyt­tää tätä kerät­tyä ener­gi­aa vas­ta, kun tuu­li­tur­bii­ni yhdes­sä vaih­toeh­toi­sen aurin­ko­ke­räi­men kans­sa eivät tuo­ta tar­peek­si ener­gi­aa. Jär­jes­tel­mä käyt­tää kerä­tyn ener­gian myös, jos ver­kos­tos­sa ilme­nee täy­del­li­nen verk­ko­häi­riö. Tie­tyn kapa­si­tee­tin omaa­va akku kerää puut­tu­van ener­gian säh­kö­ver­kos­ta jär­jes­tel­mää ohjaa­van invert­te­rin kaut­ta, heti kun akku on täy­sin tyh­jen­ty­nyt. Kun akut ovat täy­sin latau­tu­nei­ta ja tuu­li­tur­bii­nis­ta sekä aurin­ko­säh­kö­pa­nee­lis­ta muo­dos­tet­tu säh­kö on riit­tä­vä raken­nuk­sen tar­pee­seen näh­den, niin jär­jes­tel­mä pys­tyy täl­löin myös syöt­tä­mään säh­köä takai­sin verkostoon.

  Mastotyypit

  Esijännitetty masto

  val­mis­te­taan vala­mal­la beto­nia pyö­ri­vään kar­tio­mai­seen muot­tiin. Täl­lä val­mis­tus­ta­val­la saa­vu­tam­me sileän pin­nan sekä kes­tä­vät tek­ni­set aineo­mi­nai­suu­det. Kes­tä­vyys ja pit­käi­käi­syys ovat esi­jän­ni­te­tyn mas­ton vah­vuuk­sia, nämä mas­tot ovat myös­kin edul­li­sem­pia kuin muut vas­taa­van mit­tai­set mas­tot. Tämän mas­to vaa­tii kiin­nik­keel­li­sen alus­tan tur­bii­nin asen­nus­ta varten.

  Teräsmasto harusvaijereilla

  Teräs­mas­to harus­vai­je­reil­la val­mis­te­taan yhdis­te­tyis­tä ohut­sei­nä­mäi­sis­tä put­kis­ta. Mas­ton puret­ta­vuu­den ja kevyen run­ko­ra­ken­teen ansios­ta sen siir­tä­mi­nen on vai­va­ton­ta. Beto­niank­ku­rei­hin kiin­ni­te­tyt haruk­set tasa­pai­not­ta­vat mah­dol­li­sen mas­toon koh­dis­tu­van jän­ni­tyk­sen. Tur­bii­ni voi­daan kiin­nit­tää suo­raan mas­toon ilman mitään lisäkiinnikkeitä.

  Tasakattomasto

  Pys­ty­te­tään neli­jal­kai­sen kat­to­te­li­neen pääl­le, teli­ne on vah­vis­tet­tu jal­ko­jen väli­sil­lä sälei­köil­lä var­mis­taak­sem­me sen vakau­den ja kes­tä­vyy­den. Tähän tyyp­piin on mah­dol­lis­ta kiin­nit­tää mas­to, joka ei yle­ty kol­mea met­riä kor­keam­mal­le katon pin­nas­ta. Mas­to koos­tuu nel­jäs­tä osas­ta, ja on täten vai­va­ton kul­jet­taa, pys­tyt­tää tai pur­kaa. Lisäk­si teli­ne asen­ne­taan kat­toon kah­del­la täri­nää vai­men­ta­val­la kiin­nik­keel­lä, jot­ta raken­nuk­seen joh­tu­va mah­dol­li­nen täri­nä saa­daan minimoitua.

  Kääntyvä aurinkokeräin

  (Photovoltaic tracker)

  Kehi­tet­ty aurin­koe­ner­gian mak­si­maa­li­seen hyödyntämiseen.

  Kään­ty­vät aurin­ko­ke­räi­met (aurin­gon seu­ran­ta­jär­je­sel­mät) ovat lait­tei­ta, jot­ka paran­ta­vat aurin­ko­ke­räin­ten tehok­kuut­ta lähes 45% vuo­des­sa vähen­tä­mäl­lä aurin­gon muut­tu­vas­ta sätei­ly­kul­mas­ta aiheu­tu­via tap­pioi­ta. Panee­lei­den lii­ke ehkäi­se pölyn sekä mui­den saas­tei­den ker­ros­tu­mis­ta, mikä muu­toin voi joh­taa panee­lei­den pai­kal­li­siin yli­kuu­me­ne­mi­siin. Seu­ran­ta­jär­jes­tel­mä paran­taa myös invert­te­rin tuo­tan­te­te­hok­kuut­ta, täl­löin invert­te­ri kont­rol­loi aurin­gon­sä­tei­lys­tä saa­ta­van säh­kö­tuo­tan­non pro­ses­sia tehok­kaam­min. Invert­te­rit toi­mi­vat par­hai­ten suu­rel­la kuor­mi­tuk­sel­la, joka on mah­dol­lis­ta saa­vut­taa vain seu­ran­ta­jär­jes­tel­män saman­ai­kai­sen käy­tön avul­la. Seu­ran­ta­jär­jes­tel­mäm­me on suo­jat­tu epä­suo­tui­sil­ta sää­ti­loil­ta ohjausau­to­maa­tion avul­la, joka toi­mii tuuli‑, lumi- ja jää­sen­so­rei­den ohjaamana.

  HIPAR tar­jo­aa aurin­ko­ke­räi­miä jot­ka ovat teho­luo­ki­tuk­sel­taan 3000 watis­ta aina 8000 wat­tiin asti.

  Täydellisesti tuotettu

  Keräi­men run­ko­ra­ken­ne koos­tuu teräk­ses­tä ja alu­mii­nis­ta. Keräi­men moot­to­ri­na toi­mii kak­si sak­sa­lais­ta K+G sylin­te­riä sekä vaih­teis­to, jot­ka ovat suun­ni­tel­tu toi­mi­maan luo­tet­ta­vas­ti ääriolosuhteissakin.

  Kään­ty­vien aurin­ko­ke­räin­ten par­hai­ta puolia

  • Aurin­gon suun­taan kään­ty­vien keräi­mien ansios­ta saa­vu­tam­me erit­täin tehok­kaan aurin­gon­sä­tei­lyn hyö­dyn­tä­mis­ky­vyn mihin tahan­sa päivänaikaan.
  • Kes­tä­vyys äärim­mäi­sis­sä­kin sääolosuhteissa
  • Ääne­tön toiminta
  • Paran­taa invert­te­rin hyötysuhdetta
  • Esteet­ti­nen ulko­nä­kö ver­rat­tu­na perin­tei­siin aurinkokeräimiin
  • Laa­ja lii­ke­ra­ta jokai­ses­sa maan­tie­teel­li­ses­sä sijain­nis­sa. Panee­lin kal­lis­tus­kul­ma 1–90 astet­ta, ja kään­tö­sä­de 0–350 astetta.
  • Käyt­tö­mah­dol­li­suus ilman raken­nus­lu­paa maan pääl­le ase­tet­ta­van alus­tan ansiosta
  • Var­ma­toi­mi­suus
  • Luo­tet­ta­vuus
  • Pölyn ja lian pint­ty­mis­tä estä­vä pinta
  • Voi­daan asen­taa pie­nem­mäl­le alu­eel­le kuin vas­taa­vat perin­tei­set keräinjärjestelmät

  Val­mis­ta­mam­me tuot­teet herät­tä­vät jat­ku­vas­ti enem­män ja enem­män kiin­nos­tus­ta, myös yksi­tyis­ten sijoit­ta­jien keskuudessa.

  Taattua laatua

  Tuu­li­tur­bii­nit ja aurin­ko­jär­jes­tel­mäm­me ovat tuo­tan­to­laa­dus­sa ver­taan­sa vail­la, tämän takaa seu­raa­vien ins­ti­tuu­tioi­den teet­tä­mät tie­teel­li­set testit:

  • Polish Aca­de­my of Sciences pys­tyt­ti tur­bii­nim­me puo­la­lai­sel­le tut­ki­mus­a­se­mal­le ete­lä­na­val­le, jos­sa tuu­let voi­vat yltyä jopa 71 met­riin sekunnissa.
  • Itse­näi­set tut­ki­mus­ryh­mät ovat arvioi­neet aurin­ko­jär­jes­tel­mäm­me ja tur­bii­nim­me ver­taan­sa vail­la ole­vik­si suo­ri­tus­ky­kyn­sä ja para­met­rien­sa ansios­ta. Tämä on saa­vu­tet­tu yli kah­den­kym­me­nen vuo­den koke­muk­sel­la alas­ta, sekä syväs­ti tek­nii­kan alaan ja sen suun­nit­te­luun eri­kois­tu­neen ammat­ti­hen­ki­lös­tön avul­la. Tur­bii­nien ja aurin­ko­ke­räin­ten lisäk­si yhtiöm­me tekee myös auto­teol­li­suu­des­sa yhteis­työ­tä, esim. Vol­von, Volkswa­ge­nin, Merce­dek­sen, BMW:n, Fes­ton, Cater­pil­la­rin ja monen muun kanssa.

  Hybrid Energia Oy toimii yhteistyössä HIPAR Sp. z o.o.:n kanssa.

  Kaut­tam­me saat tie­toa hei­dän tuot­teis­taan ja toi­mim­me hei­dän jäl­leen­myy­jä­nään Suomessa.