+358 40 8475 441
0
Ostoskori

No products in the basket.

Appliances for Rent

Renting a wind meter

Kaut­tam­me voit vuo­kra­ta tuu­len­mit­taus­lait­teet, jot­ta voit sel­vit­tää tuu­lio­lo­suh­teet valit­se­mal­la­si alu­eel­la. Voit pys­tyt­tää mas­ton itse tai se voi­daan tul­la pys­tyt­tä­mään. Mas­to pai­naa 75kg ja on 12 met­riin ulot­tu­va  teles­koop­pi­mas­to johon mit­ta­lait­teet kiin­ni­te­tään, muka­na on siir­tä­mi­seen pyö­rät, mut­ta esi­mer­kik­si nok­ka­kär­ryil­lä tämä onnis­tuu hel­poi­ten. Vuo­kraa­mas­tam­me tuu­li­mit­ta­ris­ta veloi­te­taan 65 euroa kuu­kau­des­sa (sis.alv24%), ja tämän jäl­keen jos olet päät­tä­nyt hank­kia meil­tä min­kä tahan­sa 2.8kw tai suu­rem­man lait­teis­ton, * vuo­kra­hin­ta hyvi­te­tään loppusummasta.

Vuo­krauk­sen yhtey­des­sä saa ohjel­man jol­la lai­tet­ta voi seu­ra­ta lan­gat­to­mas­ti tie­to­ko­neel­ta tai puhe­li­mes­ta sovel­luk­sel­la. Mit­taus­a­se­ma kerää tie­toa jot­ka voi tal­len­taa lähem­pää tar­kas­te­lua var­ten. Hel­pot ja sel­keät grafiikat.

Muis­tat­han käsi­tel­lä tuu­li­mit­ta­ria varoen, lai­te on herk­kä! Tuu­li­mit­ta­ril­la on 300€ euron oma­vas­tuu, joka veloi­te­taan jos vää­rin­käy­tön perus­teel­la tuu­li­mit­ta­ris­ta on tul­lut käyt­tö­kel­vo­ton asiak­kaan vuo­krauk­sen aika­na.
Vuo­kraus­hin­ta veloi­te­taan 3kk välein, tai sopi­muk­sen mukaan. Lait­teen toi­mi­tus sopi­muk­sen mukaan.

*hyvi­tys kui­ten­kin enin­tään 12kk ajalta.

Kysy vuo­krausa­jan­koh­taa yht.tieto lomak­keel­la tai puhelimitse.