+358 40 8475 441
0
Ostoskori

No products in the basket.

Hybridvoimala

Hei.

Ter­ve­tu­loa tutus­tu­maan uuden tyyp­pi­siin uusiu­tu­van ener­gian lait­teis­toi­hin. Näis­sä on yhdis­tet­ty  ener­gian tuo­tan­to­muo­to­ja niin oma­ko­ti­ta­lon kuin teol­li­suu­den­kin tarpeisiin.

Olem­me val­mis­ta­neet pie­nen liik­ku­van ener­gia­mo­bi­len johon pää­see vapaas­ti tutus­tu­maan Mänt­sä­län Lin­na­lan teol­li­suusa­lu­eel­la. Tääl­lä pää­set kat­so­maan lähie­täi­syy­del­tä min­kä­lai­nen on pys­ty­ak­se­li­nen Eco­ro­te tuu­li­voi­ma­la ja lait­teis­to­ko­ko­nai­suus jos­ta on teh­ty hybrid. Se sisäl­tää 1kw tuu­li­voi­ma­lan, 4 kpl 105w ohut­kal­vo aurin­ko­pa­nee­le­ja, vara­voi­ma akus­ton, ja kaik­ki tar­vit­ta­vat lait­teet mitä koko­nai­suus vaa­ti­si jos se asen­ne­taan. Lait­teis­toa ohjaa 230v/50hZ invert­te­ri jon­ka voi kyt­keä kan­ta­verk­koon (hyväk­syt­ty lii­tet­tä­väk­si Suo­men säh­kö­verk­koon), tai käyt­tää saa­re­ke­käy­tös­sä varus­tet­tu­na vara­voi­ma akustoilla.

Aurin­ko­voi­man hyö­dyt on lähes saa­vu­tet­tu, ja nii­tä val­jas­te­taan käyt­töön hui­maa vauh­tia maa­il­man laa­jui­ses­ti joka on todel­la hie­noa. Meil­lä on kat­se jo seu­raa­vaan aske­lee­seen, jos­sa hyö­dyn­ne­tään ener­gian käyt­tö kes­ki­ko­ko­luo­kan koh­tei­siin jos­sa ei voi­da käyt­tää suu­ren teol­li­sen megawa­tin koko­luo­kan laitteistoja.

Mök­kei­li­jäl­le löy­tyy pie­niä hybrid paket­te­ja, kun taas luo­mu­kar­ja­ti­lal­le, toi­mis­to­kiin­teis­töi­hin ja vas­taa­viin suu­rem­piin komplek­sei­hin voi­daan rää­tä­löi­dä suu­ria laitekokonaisuuksia.

Aurin­ko­säh­kö yhdis­tet­ty­nä tuli­voi­maan antaa sinul­le mah­dol­li­suu­den säh­kön­tuo­tan­toon ympä­ri vuoden.

Kart­ta­lin­kin osoi­te: J77C+WW Mänt­sä­lä