+358 40 8475 441
0
Ostoskori

No products in the basket.

Energian edelläkävijöitä Suomeen

Suo­mi on maa, jon­ka met­siä, jär­viä ja puh­taut­ta arvos­te­taan maa­il­mal­la yhä enem­män. Tääl­lä luon­toa löy­tyy jopa kau­pun­kien sisäl­tä. Luon­nos­ta löy­tyy jopa juo­ta­vak­si kel­paa­vaa make­aa vet­tä. Suo­ma­lai­set arvos­ta­vat pal­jon luon­non kau­neut­ta, ja kyl­lä sen ymmär­tää, kun jär­ven­ran­nal­ta kat­soo las­ke­vaa aurin­koa. Hie­noa oli­si, jos tämä näky säi­lyi­si myös tule­vil­le suku­pol­vil­le, sen eteen on teh­tä­vä rat­kai­su­ja jot­ka säi­ly­vät pit­käl­le tulevaisuuteen.

Uusiu­tu­vien ener­gia­muo­to­jen yleis­ty­mi­nen luo kes­tä­viä mah­dol­li­suuk­sia kas­va­viin ener­gia­tar­pei­siin. Uusiu­tu­van ener­gian mer­kit­tä­vä käy­tön lisää­mi­nen on maa­il­man­laa­jui­nen tavoi­te tule­vi­na vuo­si­na. Olem­me muka­na täs­sä työs­sä, ja suun­nit­te­lem­me asiak­kai­dem­me kans­sa uusia mah­dol­li­suuk­sia ympä­ri­vuo­ti­seen ener­gian­tuo­tan­toon. Suo­mes­sa pelk­kä aurin­koe­ner­gia ei rii­tä, vaan mei­dän on kehi­tet­tä­vä moni­puo­li­sem­pia rat­kai­su­ja. Hybrid Ener­gia Oy suun­nit­te­lee lait­teis­to­ko­ko­nai­suuk­sia jois­sa yhdis­te­tään tuu­li ja aurin­koe­ner­gian aktii­vi­nen hyö­dyn­tä­mi­nen. Täl­lä me pää­sem­me huo­mat­ta­vas­ti lähem­mäs ympä­ri­vuo­tis­ta ener­gian tuot­ta­mis­ta uuden tek­no­lo­gian avulla.

Pyritään hyödyntämään uusiutuvan energian tuotantoa vuoden ympäri

Tar­joam­me mah­dol­li­suut­ta osal­lis­tua pilot­ti­hank­kee­seen jos­sa pyri­tään hyö­dyn­tä­mään uusiu­tu­van ener­gian tuo­tan­toa vuo­den ympä­ri. Han­ke­kump­pa­nil­le hae­taan TEM:in ener­gia­tu­kea, joka voi par­haim­mas­sa tapauk­ses­sa kat­taa 40% kuluis­ta TEM:in ener­gia­tu­ki on har­kin­nan­va­rai­nen ja vain uusiin ener­gia hank­kei­siin. Tämä ei kos­ke maa­ta­louk­sia, nii­hin sovel­le­taan maa­ta­lou­den tuki­muo­to­ja jot­ka ovat n.35–40%. Hybrid Ener­gia Oy myön­tää uusiu­tu­van enr­gian lait­teis­ta 10% alen­nuk­sen, näin lait­teis­ton han­kin­ta­kus­tan­nuk­set voi­vat olla lähes puo­let mark­ki­na­hin­to­ja edullisemmat.

Energiahankkeeseen valitaan 1 yritys ja 1 maatila

Hank­kee­seen osal­lis­tu­jan täy­tyy täyt­tää tie­tyt ehdot:

- Haki­jan täy­tyy olla yri­tys joka toi­min­nas­sa
- Tuo­tet­tu ener­gia menee yri­tyk­sen käyt­töön
- Yri­tyk­sen sijain­ti Ete­lä-Suo­men lää­ni. Mui­ta­kin huomioidaan!

Hank­kee­seen sisältyy:

- Kar­toi­tus, mit­taus ja kan­nat­ta­vuus las­kel­mat.
- Lupien ja tukien hake­mi­nen
- Suun­nit­te­lu, lait­teis­to­jen han­kin­ta ja asen­nus
- Käyt­töön­ot­to ja opas­tus
- Huol­to tar­kas­tuk­set 2 ker­taa val­mis­tu­mi­sen jäl­keen 24 kuu­kau­den sisällä

Kaikkien ilmoittautuneiden kesken valitaan kaksi kohdetta

Kaik­kien ilmoit­tau­tu­nei­den kes­ken vali­taan 2 koh­det­ta joi­den kans­sa käy­dään läpi koh­teen tie­to­ja ja säh­kön­ku­lu­tus­ta. Vali­taan lait­teis­to joka par­hai­ten pal­ve­li­si halut­tua toi­min­taa ja käy­dään kus­tan­nuk­set kar­keas­ti läpi. Täs­sä vai­hees­sa voit­te päät­tää haluat­te­ko jat­kaa ener­gia han­ket­ta vai jäte­tään­kö asia hau­tu­maan. Kaik­kiin hank­kee­seen ilmoit­tau­tu­nei­siin ollaan yhtey­des­sä säh­kö­pos­tit­se tai puhe­li­mit­se vii­meis­tään Kesä­kuun loppuun.

Ener­gia­hank­kees­ta kiin­nos­tu­neet yri­tyk­set voi­vat olla yhtey­des­sä säh­kö­pos­tit­se 1.6.2019 men­nes­sä info@www.hybridenergia.fi tai yhtey­den­ot­to lomak­keen kaut­ta https://www.hybridenergia.fi/yhteystiedot/  Lai­ta säh­kö­pos­tiin lyhyt esit­te­ly yri­tyk­ses­tä. Yhteys­tie­dot ja yri­tyk­sen osoite.

Uusiu­tu­va ener­gia edel­lä ja hyvää kevään odotusta