+358 40 8475 441
0
Ostoskori

No products in the basket.

Hybrid power plants

Info

Hybridvoimalat

Hybrid­voi­ma­la on pit­kän ajan sijoi­tus itsel­le­si ja kiin­teis­töl­le­si. Et ole enää sidot­tu­na aurin­koi­siin päi­viin jol­loin aurin­ko­pa­nee­lit tuot­ta­vat ener­gi­aa. Hybrid­voi­ma­lan hyviä puo­lia on, että se toi­mii myös huo­nol­la sääl­lä. Voi­ma­las­sa on yhdis­tet­ty tuu­li ja aurin­ko­voi­ma­lat. Tut­ki­mus­ten mukaan tal­vi­sin tuu­lee kes­ki­mää­rin myös enem­män, jol­loin läm­mi­tyk­sel­le ja valais­tuk­sel­le on enem­män tar­vet­ta kuin kesäisin.

Tuu­li­voi­ma­loi­ta on saa­ta­va­na eri tehoi­si­na aina 10kw saak­ka. Nii­tä on myös mah­dol­lis­ta yhdis­tää suu­rem­mak­si koko­nai­suu­dek­si. Alla lis­tat­tu­na kaik­ki mallit:

Tuu­li­voi­ma­la ECOROTE 300W
Tuu­li­voi­ma­la ECOROTE 1000W
Tuu­li­voi­ma­la ECOROTE 1500W
Tuu­li­voi­ma­la ECOROTE 2800W
Tuu­li­voi­ma­la ECOROTE 9800W

Ota harppaus tulevaisuuteen, ja yhdistä luonnonvoimat tuottamaan puhdasta energiaa.

Perinteiseen mökkimaisemaan sisämaassa sijoitettu tuulivoimala, taloja ja metsää lähettyvillä. Vuotuinen keskituulennopeus 5.5m/s

 • Tuu­li­voi­ma­la 11 990€ sisäl­tää, 9 m mas­to, perus­tus, tur­va­lait­teet, tuulivoimala.
 • Nos­tu­ri, nos­ti­met, rah­dit n.1000€
 • Työt, tar­vik­keet ja asen­nuk­set 2300€
 • Kus­tan­nuk­set yhteen­sä: 15 290€

Saa­ta­vat ener­gia­tuo­tot vuo­des­sa: 3000 Kwh

Takai­sin­mak­su aika ~42vuotta

Tuuli

Täl­le sivul­le on myös koot­tu tär­ke­ää tie­toa kos­kien voi­ma­loi­den han­kin­taa, suun­nit­te­lua, käyt­töä ja asen­nus­ta.
Tutus­tu ohjei­siin rau­has­sa ja huolella.

Tuu­li­voi­ma­lan han­kin­taan kan­nat­taa tutus­tua hyvin ennen tilauk­sen tekoa jot­ta tie­dät mitä odot­taa ja tavoit­teet ovat rea­lis­ti­set.
Kaut­tam­me saa vuo­krat­tua tuu­len­mit­taus­lait­teis­to­ja val­miil­la mas­tol­la jos­ta saat tal­len­net­tua dataa ja tie­dät suun­nil­leen mitä tuu­lio­lo­suh­tei­ta valit­se­mal­la­si alu­eel­la val­lit­see. Jos pää­dyt hank­ki­maan kaut­tam­me tuu­li­voi­ma­lan tuu­li­mit­ta­rin vuo­kra hyvi­te­tään han­kin­ta hin­nas­sa (kui­ten­kin enin­tään 12kk).
Tuu­liat­lak­sen sivuil­ta löy­tyy hyvää yleis­tä tie­toa tuu­lio­lo­suh­teis­ta suo­mes­sa, jos­kin kor­keu­det ovat hie­man ylem­pä­nä, mut­ta anta­vat suun­taa. siel­lä on myös pal­jon aihee­seen liit­ty­vää tie­toa joi­hin kan­nat­taa myös tutus­tua: http://www.tuuliatlas.fi/fi/index.html

Myy­mäm­me tuu­li­voi­ma­lat ovat pys­ty­ak­se­li­sia tuu­li­voi­ma­loi­ta (WAVT ver­tical axis wind tur­bi­ne), jot­ka hyö­dyn­tä­vät hyvin kai­ken­tyyp­pi­siä tuu­lia, esi­mer­kik­si pyör­tei­siä tuu­lia joi­ta syn­tyy lähel­lä maa­ta, raken­nuk­sia tai jos maas­tos­sa on haja­nai­sia estei­tä lähel­lä.
Ne eivät näin ole niin alt­tii­ta haja­nai­sem­mil­le tuu­lio­lo­suh­teil­le ver­rat­tu­na pot­ku­ri­mal­li­siin (hori­son­taa­li­siin) perin­tei­siin tuu­li­voi­ma­loi­hin jot­ka vaa­ti­vat enem­män suo­raa tuul­ta toi­miak­seen. Näis­sä on erit­täin mata­la käyn­nis­ty­mis­no­peus, jopa 1 m/s.
Tuu­li­voi­ma­lois­sa 5 Vuo­den takuu ja saa­ta­vil­la 10 vuo­den piden­net­ty takuu.

Voi­ma­loi­hin on saa­ta­va­na tasai­sel­le alus­tal­le asen­net­ta­va mas­to­tyyp­pi joka sovel­tuu hyvin esim tasa­kat­toa­sen­nuk­siin hal­lien katoil­le, voit val­jas­taa hal­lin katon tuot­ta­maan ener­gi­aa asen­ta­mal­la vaik­ka usei­ta voi­ma­loi­ta suu­rel­le pin­ta alal­le.
Täl­lä tasa­kat­to asen­nus­te­li­neel­lä ei tar­vit­se vält­tä­mät­tä teh­dä perus­tus töi­tä ja on näin help­po asen­taa val­miil­le pin­nal­le. Täs­sä on kui­ten­kin tar­kis­tet­ta­va katon lujuus­luo­ki­tuk­set suun­nit­te­li­joil­ta tai vas­taa­val­ta taholta.

Toi­nen vaih­toeh­to on itse­sei­so­va mas­to, johon tulee upo­tet­ta­va perus­tus. Tämän voi valaa asen­nus­pai­kal­la tai se voi­daan myös toi­mit­taa val­mii­na (enin­tään 2.8kw voi­ma­loi­hin) nos­tu­ri­au­tol­la mah­dol­li­suuk­sien mukaan. Täs­sä tapauk­ses­sa on var­mis­tut­ta­va alus­tan riit­tä­väs­tä kan­ta­vuu­des­ta ja laadusta.

Tuu­li­voi­ma­loi­den yksi­tyis­koh­tai­sem­mat tie­dot löy­tyy Eco­ro­te Tuu­li­voi­ma­lat sivulta.

Käy­täm­me hybrid­voi­ma­lois­sam­me laa­duk­kai­ta lataus­sää­ti­miä jot­ka täyt­tä­vät ener­gia­teol­li­suu­den suo­sit­te­le­man Mik­ro­tuo­tan­tos­tan­dar­din SFS-EN 50438. Hybrid lataus­sää­ti­mem­me ja invert­te­rit pys­ty­vät nyt hyö­dyn­tä­mää niin aurin­ko kuin tuulienergian.

Käyt­tä­miem­me hybri­din­vert­te­rei­den sertifiointeja:

EN 50438
EN 50178: 2003
EN 60204–1: 2010
EN 61800–5‑1: 2007
EN 61800–3: 2008
2014/35 / EU Low vol­ta­ge elect­rical equip­ment (LVD)
2014/35 / EU Elect­ro­mag­ne­tic com­pa­ti­bi­li­ty (EMC)

Aurin­ko­säh­kö yhdis­tet­ty­nä tuli­voi­maan antaa sinul­le mah­dol­li­suu­den säh­kön­tuo­tan­toon ympä­ri vuoden.

2.8kw Tuu­li­voi­ma­lan suu­rin tuo­tet­tu teho on 3.5kw joka saa­vu­te­taan 13m/s tuu­len nopeudella.

Jo 7m/s tuu­len kes­ki­no­peu­del­la saa­vu­te­taan vuo­des­sa n. 9–10 000kwh tuo­tot ( Mas­ton­kor­keus 10m, voi­ma­lan sijain­ti n.30km ran­ni­kol­ta sisä­maa­han, las­ken­nas­sa maas­tos­sa haja­nai­sia pui­ta ja estei­tä, voi­ma­la Eco­ro­te 2.8kw ), ran­ni­kol­la tuot­to tuplaan­tuu samal­la tuu­len nopeu­del­la. 8m/s ran­ni­kol­la tuot­to on jo n. 36 560kwh vuo­des­sa (nämä ovat las­ken­nal­li­sia ennus­tei­ta, todel­li­set luke­mat voi­vat poi­ke­ta näistä).

 

Esimerkkejä tuulivoimaloiden hankintakustannuksista ja tuottoennusteista

Ver­tai­luar­voik­si esi­merk­ke­jä havain­nol­lis­ta­maan tuu­li­voi­ma­lan han­kin­ta­ku­lu­ja, ener­gian­tuot­toen­nus­tei­ta ja takai­sin­mak­suai­kaa eri tyyp­pi­sis­sä olo­suh­teis­sa sisä­maas­ta ulko­saa­ris­toon ja tun­tu­ril­le. Mal­lin­nok­ses­sa käy­te­ään tuu­li­voi­ma­laa Eco­ro­te 2800, 9 met­riä kor­keal­la mas­tol­la, perus­tuk­sen kans­sa voi­ma­lan kor­keus noin 10 met­riä maan­pin­nas­ta. Esi­merk­kiin ei ole yhdis­tet­ty aurin­ko­voi­maa jot­ta tähän on hel­pom­pi tutustua.

Niittypainoitteiseen maastoon sijoitettu tuulivoimala, hajanaisia taloja ja metsää. Vuotuinen keskituulennopeus 6m/s

 • Tuu­li­voi­ma­la 11 990€ sisäl­tää, 9 m mas­to, perus­tus, tur­va­lait­teet, tuulivoimala.
 • Nos­tu­ri, nos­ti­met, rah­dit n.1000€
 • Työt, tar­vik­keet ja asen­nuk­set 2300€
 • Kus­tan­nuk­set yhteen­sä: 15 290€

Saa­ta­vat ener­gia­tuo­tot vuo­des­sa: 7772 Kwh

Takai­sin­mak­su aika ~16 vuotta

Tunturille sijoitettu tuulivoimala, ei esteitä. Vuotuinen keskituulennopeus 8m/s

 • Tuu­li­voi­ma­la 11 990€ sisäl­tää, 9 m mas­to, perus­tus, tur­va­lait­teet, tuulivoimala.
 • Nos­tu­ri, nos­ti­met, rah­dit n.1000€
 • Työt, tar­vik­keet ja asen­nuk­set 2300€
 • Kus­tan­nuk­set yhteen­sä: 15 290€

Saa­ta­vat ener­gia­tuo­tot vuo­des­sa: 42 952 Kwh

Takai­sin­mak­su aika ~2.9 vuotta

Rannikolle sijoitettu tuulivoimala, ei esteitä. Vuotuinen keskituulennopeus 7m/s

 • Tuu­li­voi­ma­la 11 990€ sisäl­tää, 9 m mas­to, perus­tus, tur­va­lait­teet, tuulivoimala.
 • Nos­tu­ri, nos­ti­met, rah­dit n.1000€
 • Työt, tar­vik­keet ja asen­nuk­set 2300€
 • Kus­tan­nuk­set yhteen­sä: 15 290€

Saa­ta­vat ener­gia­tuo­tot vuo­des­sa: 24 200 Kwh

Takai­sin­mak­su aika ~5 vuotta

Hin­nat ja las­kel­mat ovat esi­merk­ke­jä, jot­ka on las­ket­tu kes­ki­mää­räis­ten kus­tan­nus­ten mukaan. Hin­toi­hin vai­kut­taa sijain­ti, varus­te­ta­sot ja lai­te­ko­ko­nai­suu­det. Tuu­lio­lo­suh­teet eivät ole vakioi­ta ja muut­tu­vat, tar­kem­pia tie­to­ja voi­daan saa­da tuu­len mit­taus ase­mal­la. Esi­mer­keis­sä käy­te­tään tuu­len­no­peuk­sia: sisä­maas­sa 5.5m/s, niit­ty 6m/s, luo­to 7m/s ja tun­tu­ri 8m/s. Tuu­lio­lo­suh­teet voi­vat olla myös parem­pia kor­keam­mal­la maas­ta tai avoi­mes­sa maas­tos­sa.  Raken­net­taes­sa hybrid­voi­ma­laa hyö­dyn­ne­tään samo­ja rah­ti ja kone­kus­tan­nuk­sia kohteessa.

Aurinkosähkö yhdistettynä tulivoimaan antaa sinulle mahdollisuuden sähköntuotantoon ympäri vuoden”

Toimitusajat

Toi­mi­tusa­jat ovat tilaus­koh­tai­sia. Kaik­ki tuot­teet val­mis­te­taan tilaus­työ­nä ja se riip­puu tilauk­sen sisäl­lös­tä. Kun tilaus on rää­tä­löi­ty sinul­le sopi­vak­si, teh­dään sii­tä sisäl­tö­luet­te­lo joka vah­vis­te­taan asiak­kaan kans­sa jot­ta kaik­ki vas­taa sovi­tus­ta sisällöstä.

Nor­maa­li toi­mi­tusai­ka pie­nil­lä voi­ma­loil­la alle 8kw on n.4–6 vk. Suu­rem­mis­sa tilauk­sis­sa kes­tää 4–12 vk riip­puen tilauk­sen sisäl­lös­tä ja toi­mi­tus­ten mää­räs­tä, tämä var­mis­tuu yleen­sä tilauk­sen koon­nin yhteydessä.

Toi­mi­tuso­soi­te ja ajan­koh­ta sovi­taan asiak­kaan kans­sa tapaus­koh­tai­ses­ti, tähän sisäl­ly­te­tään halut­tu toi­mi­tusa­jan­koh­ta ja tapa. Toi­mi­tuk­set tule­vat pää­sään­töi­ses­ti rah­deil­la. Toi­mi­tet­ta­vat pal­ve­lut ja tuot­teet eri­tel­lään tilauk­sen yhtey­des­sä, meil­lä ei ole niin­kään sään­tö­jä, on enem­män­kin poik­keuk­sia. Tilauk­set ovat suu­rim­mak­si osak­si eri­si­säl­töi­siä. Rah­din hin­ta las­ke­taan kun tilauk­sen koko­nais pai­no ja toi­mi­tuso­soi­te on selvillä.

Tämä kaik­ki sik­si, että suun­ni­tel­mat oli­si­vat mah­dol­li­sim­man sel­kei­tä jo heti alussa.

 

Haettavia tukia uusiutuvan energian hankintaan

Uusiu­tu­van ener­gian lait­teis­to­jen han­kin­taan voi hakea eri­tyyp­pis­tä tukea:
Työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riö TEM myön­tää tukea uusiu­tu­van ener­gian inves­toin­tei­hin yri­tyk­sil­le ja jul­ki­sil­le toi­mi­joil­le. Aurin­ko­säh­köin­ves­toin­neil­le myön­ne­tään 25% inves­toin­ti­kus­tan­nuk­sis­ta ( 1.5.2019 alkaen 20% ), aurin­ko­läm­möl­le 20% sekä inno­va­tii­vi­sil­le ja moni­muo­toi­sim­mil­le hank­keil­le enin­tään 40%,  (Läh­de: TEM: tuen enim­mäis­mää­rät 2016). https://tem.fi/energiatuki
Aurin­koe­ner­gia voi olla osa­na inno­va­tii­vis­ta han­ket­ta, mut­ta las­ke­taan yksi­nään tavan­omai­sek­si teknologiaksi.

Maa­ti­loil­le myön­ne­tään enin­tään 40% inves­toin­ti­tu­kea uusiu­tu­van ener­gian tuo­tan­to­lai­tok­siin ja enin­tään 50% jos täyt­tää nuo­ren vil­je­li­jän kri­tee­rit.  https://www.ely-keskus.fi/web/ely/tuotannolliset-investoinnit . (Läh­de: MaVi: inves­toin­ti­tuen mää­rä 2016).

Koti­ta­lou­det voi­vat hakea koti­ta­lous­vä­hen­nys­tä. Vähen­nys las­ke­taan aurin­koe­ner­giain­ves­toin­nin työ­ku­luis­ta, joi­hin kuu­luu esi­mer­kik­si asen­nuk­sen kus­tan­nuk­set. Koti­ta­lous­vä­hen­nys on 45% vähen­nyk­seen oikeut­ta­vis­ta kuluis­ta. (Läh­de: Verohallinto)

Autam­me tukien han­ki­ta vai­hees­sa teke­mään tar­vit­ta­vat sel­vi­tyk­set. Myös raken­nus­lu­pien, toi­men­pi­de­lu­pa ja tuki­ha­ke­muk­sien kans­sa jos suun­nit­te­let Hybrid­voi­ma­lan hankintaa.

Yleistä asennuksista

Yleen­sä aurin­ko­jär­jes­tel­mil­le riit­tää toi­men­pi­de­lu­pa, tai jois­sain kun­nis­sa vain ilmoi­tus. Pie­net tuu­li­voi­ma­lat eivät myös­kään tar­vit­se raken­nus­lu­pia ( ohjeet ovat kui­ten­kin kun­ta koh­tai­sia ja löy­ty­vät yleen­sä kun­na rakennusjärjestyksestä).

Tuu­li­voi­ma­loi­hin on valit­ta­va­na kol­me eri mas­to­tyyp­piä nor­maa­li tilauk­sis­sa. Eril­lis­toi­mi­tuk­sis­sa sopi­muk­sen mukaan suu­rem­mat ja eri­kois­mas­tot. 9m sara­nal­li­nen itse­sei­so­va mas­to, 9m lai­pal­li­nen itse­sei­so­va mas­to ja tasa­kat­to mas­to. itse­sei­so­vat mas­tot tar­vit­se­vat kuo­pan jos­sa on sora­poh­ja (koko mää­räy­tyy voi­ma­lan koon mukaan). Tasa­kat­to mas­to tar­vit­see vain tasai­sen alus­tan. Näis­sä on var­mis­tut­ta­va vaa­dit­ta­val­ta kuor­man kes­tol­ta ja lujuus­luo­ki­tuk­sel­ta koh­tees­sa, koh­teen tek­ni­sel­tä suun­nit­te­li­jal­ta tai vas­taa­val­ta tahol­ta, rasi­tuk­ses­ta neliö­tä koh­den kattorakenteissa.

Pai­kal­li­sel­ta raken­nus­liik­keel­tä voi kysyä mah­dol­li­suut­ta perus­tus­töi­den suo­ri­tuk­seen, tuu­li­voi­ma­lan ja aurin­ko­voi­ma­lan puolesta.

Kaut­tam­me saa tar­vit­taes­sa ohjeet perus­tuk­sil­le ja mas­ton pys­ty­tyk­seen, ja tar­vit­ta­vat tie­dot toi­men­pi­teen suo­rit­ta­mi­seen, jos uskoo että on val­mius suo­rit­taa pro­jek­ti koko­naan oman paik­ka­kun­nan asen­ta­jien kanssa.

Suo­ri­tam­me asen­nuk­sia Suo­mes­sa aika­tau­lun ja mah­dol­li­suuk­sien puitteissa.

Muis­ta ! Säh­kö­kyt­ken­töi­hin tar­vi­taan aina ammat­ti­pä­te­vyy­den ja luvat omaa­va säh­kö­alan ammattilainen.

Sähköyhtiöiden vaatimukset

Toi­men­pi­de on koh­tuul­li­sen yksin­ker­tai­nen. Liit­ty­mi­nen ete­nee usein saman kaa­van kaut­ta, kun olet päät­tä­nyt hank­kia Uusiu­tu­van ener­gian laitteistoja.

 1. Kun mah­dol­li­nen lait­teis­to on valit­tu, ole yhtey­des­sä säh­köyh­ti­öö­si ja kysy onko liit­ty­mi­sel­le estei­tä ja mitä toi­men­pi­tei­tä se vaa­tii
  (tämän voim­me myös teh­dä puo­les­ta­si).

 2. Jos estei­tä ei ole, ja säh­köyh­tiö on anta­nut liit­ty­mi­sen ohjeet
  (joka on yleen­sä tur­va­lai­te säh­kön­tuo­tan­non kat­kai­suun vika­ti­lan­tees­sa, jol­le säh­köyh­tiöl­lä on estee­tön pääsy).
 3. Ennen liit­ty­mis­tä on toi­mi­tet­ta­va, lait­teis­to tie­dot ks. koh­ta ”Ener­gia­teol­li­suu­den ohjeet ja tuo­tan­toon liit­ty­vät vaa­ti­muk­set ja doku­men­tit”, ja säh­kö­kyt­ken­nöis­tä tarkastuspöytäkirjan.
 4. Sovi säh­köyh­tiön kans­sa liit­ty­mis ajan­koh­ta, ja olet val­mis sähköntuottaja.

Jos edel­lä­mai­nit­tu ei hou­kut­te­le, autam­me näis­sä tar­vit­taes­sa tilaus­ten yhteydessä.

Säh­köyh­tiöt saat­ta­vat veloit­taa jon­kin kyt­ken­tä­mak­sun verk­koon liittymisestä.

Lataus­sää­ti­mem­me ja invert­te­rit sisäl­tä­vät tar­vit­ta­vat stan­dar­di­soin­nit ja para­met­rit koko suo­men alu­eel­la, joka on ener­gia­teol­li­suu­den anta­ma ohje säh­köyh­tiöil­le mik­ro­tuo­tan­to­lai­tos­ten liit­tä­mi­ses­tä säh­kö­verk­koon EN 50438.

 

Lomakkeita ja linkkejä tuotannon liittämiseen

Ener­gia­teol­li­suu­den ohjeet ja tuo­tan­toon liit­ty­vät vaa­ti­muk­set ja doku­men­tit:
https://energia.fi/perustietoa_energia-alasta/asiakkaat/sahkoasiakkuus/sahkon_pientuotanto
https://energia.fi/files/2238/Pientuotannon_yleistietolomake_paivitetty_20180103.pdf
https://energia.fi/files/2612/Pientuotannon_yleistietolomake_20180103_SV.pdf (Ruot­si)
https://energia.fi/files/2613/Pientuotannon_yleistietolomake_20180103_EN.pdf  (englan­nik­si)

Voim­me täyt­tää myös lomak­keet val­miik­si ja toi­mit­taa ne säh­köi­ses­ti tai kir­jee­nä, näi­tä tar­vi­taan kun voi­ma­la kyt­ke­tään val­ta­kun­nan verkkoon.

 

Jos pai­kal­lis­ta säh­kö­ura­koit­si­jaa ei pys­ty käyt­tä­mään asen­nuk­siin, kaut­tam­me saa tar­vit­taes­sa säh­kö­työt omal­ta yhteis­työ­kump­pa­nil­tam­me Sääks­jär­ven Säh­kö­ura­koin­ti OY http://sasu.fi/

Hybrid Ener­gia Oy pidät­tää oikeu­det muutoksiin.