+358 40 8475 441
0
Ostoskori

No products in the basket.

Muuta yleistä

Info

Haettavia tukia uusiutuvan energian hankintaan

Uusiu­tu­van ener­gian lait­teis­to­jen han­kin­taan voi hakea eri­tyyp­pis­tä tukea:
Työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riö TEM myön­tää tukea uusiu­tu­van ener­gian inves­toin­tei­hin yri­tyk­sil­le ja jul­ki­sil­le toi­mi­joil­le. Aurin­ko­säh­köin­ves­toin­neil­le myön­ne­tään 25% inves­toin­ti­kus­tan­nuk­sis­ta ( 1.5.2019 alkaen 20% ), aurin­ko­läm­möl­le 20% sekä inno­va­tii­vi­sil­le ja moni­muo­toi­sim­mil­le hank­keil­le enin­tään 40% (Läh­de: TEM: tuen enim­mäis­mää­rät 2016). https://tem.fi/energiatuki
Aurin­koe­ner­gia voi olla osa­na inno­va­tii­vis­ta han­ket­ta, mut­ta las­ke­taan yksi­nään tavan­omai­sek­si teknologiaksi.

Maa­ti­loil­le myön­ne­tään 35% inves­toin­ti­tu­kea uusiu­tu­van ener­gian tuo­tan­to­lai­tok­siin https://www.ely-keskus.fi/web/ely/tuotannolliset-investoinnit . (Läh­de: MaVi: inves­toin­ti­tuen mää­rä 2016). Maa­ta­louk­sil­la on myös mui­ta vaih­toeh­to­ja tukien saa­mi­sek­si jois­sa tuen mää­rä voi olla huo­mat­ta­vas­ti suurempi.

Koti­ta­lou­det voi­vat hakea koti­ta­lous­vä­hen­nys­tä. Vähen­nys las­ke­taan aurin­koe­ner­giain­ves­toin­nin työ­ku­luis­ta, joi­hin kuu­luu esi­mer­kik­si asen­nuk­sen kus­tan­nuk­set, lai­te­ko­ko­nai­suuk­sis­sa voi­daan sopia myös kus­tan­nus­ten jaka­mi­ses­ta.. Koti­ta­lous­vä­hen­nys on 45% vähen­nyk­seen oikeut­ta­vis­ta kuluis­ta. (Läh­de: Vero­hal­lin­to) https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot-ja-vahennykset/kotitalousvahennys/

Autam­me tukien han­ki­ta­vai­hees­sa teke­mään tar­vit­ta­vat sel­vi­tyk­set. Myös raken­nus­lu­pien, toi­men­pi­de­lu­pa ja tuki­ha­ke­muk­sien kans­sa jos suun­nit­te­let Hybrid­voi­ma­lan hankintaa.

Yleistä asennuksista

Yleen­sä aurin­ko­jär­jes­tel­mil­le riit­tää toi­men­pi­de­lu­pa, tai jois­sain kun­nis­sa vain ilmoi­tus. Pie­net tuu­li­voi­ma­lat eivät myös­kään tar­vit­se raken­nus­lu­pia (ohjeet ovat kui­ten­kin kun­ta koh­tai­sia ja löy­ty­vät yleen­sä kun­na rakennusjärjestyksestä).

Tuu­li­voi­ma­loi­hin on valit­ta­va­na kol­me eri mas­to­tyyp­piä nor­maa­li tilauk­sis­sa. Eril­lis­toi­mi­tuk­sis­sa sopi­muk­sen mukaan suu­rem­mat ja eri­kois­mas­tot. 9m sara­nal­li­nen itse­sei­so­va mas­to, 9m lai­pal­li­nen itse­sei­so­va mas­to ja tasa­kat­to mas­to. itse­sei­so­vat mas­tot tar­vit­se­vat kuo­pan jos­sa on sora­poh­ja (koko mää­räy­tyy voi­ma­lan koon mukaan). Tasa­kat­to mas­to tar­vit­see vain tasai­sen alus­tan. Näis­sä on var­mis­tut­ta­va vaa­dit­ta­val­ta kuor­man kes­tol­ta ja lujuus­luo­ki­tuk­sel­ta koh­tees­sa, koh­teen tek­ni­sel­tä suun­nit­te­li­jal­ta tai vas­taa­val­ta tahol­ta, rasi­tuk­ses­ta neliö­tä koh­den kattorakenteissa.

Kaut­tam­me saa tar­vit­taes­sa ohjeet perus­tuk­sil­le ja mas­ton pys­ty­tyk­seen, ja tar­vit­ta­vat tie­dot toi­men­pi­teen suo­rit­ta­mi­seen, jos uskoo että on val­mius suo­rit­taa pro­jek­ti koko­naan oman paik­ka­kun­nan asen­ta­jien kans­sa. Pai­kal­li­sel­ta raken­nus­liik­keel­tä voi kysyä mah­dol­li­suut­ta perus­tus­töi­den suoritukseen.

Me suo­ri­tam­me asen­nuk­sia Suo­mes­sa aika­tau­lun ja mah­dol­li­suuk­sien puit­teis­sa. Ole yhtey­des­sä asun­nuk­sis­ta mie­lel­lään mah­dol­li­sim­man aikai­sin. Näin saam­me jokai­sel­le tar­vit­ta­van asen­nus ja käyt­töön­ot­to ajan.

 

Sähköyhtiöiden vaatimukset

Toi­men­pi­de on koh­tuul­li­sen yksin­ker­tai­nen. Liit­ty­mi­nen ete­nee usein saman kaa­van kaut­ta, kun olet päät­tä­nyt hank­kia Uusiu­tu­van ener­gian laitteistoja.

  1. Kun mah­dol­li­nen lait­teis­to on valit­tu, ole yhtey­des­sä säh­köyh­ti­öö­si ja kysy onko liit­ty­mi­sel­le estei­tä ja mitä toi­men­pi­tei­tä se vaa­tii
    (tämän voim­me myös teh­dä puo­les­ta­si).

  2. Jos estei­tä ei ole, ja säh­köyh­tiö on anta­nut liit­ty­mi­sen ohjeet
    (joka on yleen­sä tur­va­lai­te säh­kön­tuo­tan­non kat­kai­suun vika­ti­lan­tees­sa, jol­le säh­köyh­tiöl­lä on estee­tön pääsy).
  3. Ennen liit­ty­mis­tä on toi­mi­tet­ta­va, lait­teis­to tie­dot ks. koh­ta ”Ener­gia­teol­li­suu­den ohjeet ja tuo­tan­toon liit­ty­vät vaa­ti­muk­set ja doku­men­tit”, ja säh­kö­kyt­ken­nöis­tä tarkastuspöytäkirjan.
  4. Sovi säh­köyh­tiön kans­sa liit­ty­mis ajan­koh­ta, ja olet val­mis sähköntuottaja.

Jos edel­lä­mai­nit­tu ei hou­kut­te­le, autam­me näis­sä tar­vit­taes­sa tilaus­ten yhteydessä.

Lataus­sää­ti­mem­me ja invert­te­rit sisäl­tä­vät tar­vit­ta­vat stan­dar­di­soin­nit ja para­met­rit koko suo­men alu­eel­la, joka on ener­gia­teol­li­suu­den anta­ma ohje säh­köyh­tiöil­le mik­ro­tuo­tan­to­lai­tos­ten liit­tä­mi­ses­tä säh­kö­verk­koon EN 50438.

Muis­ta ! Säh­kö­kyt­ken­töi­hin tar­vi­taan aina ammat­ti­pä­te­vyy­den ja luvat omaa­va säh­kö­alan ammattilainen.

Lomakkeita ja linkkejä tuotannon liittämiseen

Ener­gia­teol­li­suu­den ohjeet ja tuo­tan­toon liit­ty­vät vaa­ti­muk­set ja doku­men­tit:
https://energia.fi/perustietoa_energia-alasta/asiakkaat/sahkoasiakkuus/sahkon_pientuotanto
https://energia.fi/files/2238/Pientuotannon_yleistietolomake_paivitetty_20180103.pdf
https://energia.fi/files/2612/Pientuotannon_yleistietolomake_20180103_SV.pdf
https://energia.fi/files/2613/Pientuotannon_yleistietolomake_20180103_EN.pdf (englan­nik­si)

Voim­me täyt­tää myös lomak­keet val­miik­si ja toi­mit­taa ne säh­köi­ses­ti tai kir­jee­nä, näi­tä tar­vi­taan kun voi­ma­la kyt­ke­tään val­ta­kun­nan verkkoon.

Jos pai­kal­lis­ta säh­kö­ura­koit­si­jaa ei pys­ty käyt­tä­mään asen­nuk­siin, kaut­tam­me saa tar­vit­taes­sa säh­kö­työt yhteis­työ­kump­pa­nil­tam­me Sääks­jär­ven Säh­kö­ura­koin­ti OY http://sasu.fi/

Myyn­ti, huol­to, asen­nus ja takuu­asiat, tar­vit­taes­sa ota yhteyt­tä info@hybridenergia.fi 

Vika­ti­lan­teis­sa voit olla yhtey­des­sä puhelimitse.

Hybri­de­ner­gia pidät­tää oikeu­det muutoksiin.