+358 40 8475 441
0
Ostoskori

No products in the basket.

Toimitusajat

Info

Toimitusajat

Toi­mi­tusa­jat ovat tilaus­koh­tai­sia. Kaik­ki tuot­teet val­mis­te­taan tilaus­työ­nä ja se riip­puu tilauk­sen sisäl­lös­tä. Tuot­tei­dem­me val­mis­ta­jat nou­dat­ta­vat vaa­dit­ta­via laa­tu­vaa­ti­muk­sia ja ser­ti­fioin­te­ja. Kun tilaus on rää­tä­löi­ty sinul­le sopi­vak­si, teh­dään sii­tä sisäl­tö­luet­te­lo joka vah­vis­te­taan asiak­kaan kans­sa jot­ta kaik­ki vas­taa sovi­tus­ta sisäl­lös­tä, esi­mer­kik­si aurin­ko­pa­nee­lei­den asen­nus­te­li­neet mitoi­te­taan eri sätei­ly­kul­mien ja maan­tie­teel­li­sen kor­keu­den mukaan jot­ta saa­dan paras huöty­suh­de, pois­lu­kien val­miit pake­tit jois­sa kul­ma on 45’ astet­ta. Tämän jäl­keen tilaus läh­tee val­mis­tuk­seen ja kom­po­nent­tien val­mis­tus alkaa. Nor­maa­li toi­mi­tusai­ka pie­nil­lä voi­ma­loil­la alle 8kw on n.2–6 vk. Suu­rem­mis­sa tilauk­sis­sa kes­tää 4–12 vk riip­puen tilauk­sen sisäl­lös­tä ja toi­mi­tus­ten mää­räs­tä, tämä var­mis­tuu yleen­sä tilauk­sen koon­nin yhteydessä.

Pelk­kien aurin­ko­pa­nee­li­pa­ket­tien toi­mi­tusa­jat ovat lyhyempiä.

Toi­mi­tuso­soi­te ja ajan­koh­ta sovi­taan asiak­kaan kans­sa tapaus­koh­tai­ses­ti, tähän sisäl­ly­te­tään halut­tu toi­mi­tus ajan­koh­ta ja tapa. Toi­mi­tuk­set tule­vat pää­sään­töi­ses­ti rah­deil­la. Toi­mi­tet­ta­vat pal­ve­lut ja tuot­teet eri­tel­lään tilauk­sen yhtey­des­sä, meil­lä ei ole niin­kään sään­tö­jä, on enem­män­kin poik­keuk­sia. Tilauk­set ovat suu­rim­mak­si osak­si eri­si­säl­töi­siä. Rah­din hin­ta las­ke­taan kun tilauk­sen koko­nais pai­no ja toi­mi­tuso­soi­te on selvillä.

Poik­keuk­se­na on val­miit pake­tit tuot­teet sivul­la jot­ka tule­vat aina samal­la sisäl­löl­lä, pois­lu­kien mas­ton tyyp­pi joka vali­taan asen­nus­pai­kan mukaan.

Hybrid Ener­gia pidät­tää oikeu­det toimitusaikoihin.

Maksutavat

Teem­me pape­ri­sen tai säh­köi­sen las­kun, jol­loin tilauk­sen las­ku koos­tuu: Ennak­ko­mak­sus­ta 50% tilauk­sen koko­nais sum­mas­ta, ja toi­mi­tuk­sen jäl­keen 14vkr loput 50% tilauk­sen koko­nais sum­mas­ta. Tai sopi­muk­sen mukaan, las­ku on mah­dol­lis­ta jakaa enin­tään nel­jään osaan.