+358 40 8475 441
0
Ostoskori

No products in the basket.

Solar panels

Lähes ehtymätön voimavara ja päästötön sähkö

Aurin­ko on hie­no lähes ehty­mä­tön voi­ma­va­ra jol­la voit saa­da tuo­tet­tua itsel­le­si pääs­tö­tön­tä sähköä.

Meil­tä saat aurin­ko­pa­nee­le­ja asen­net­tu­na, tar­vi­ke­pa­ket­ti­na, maa tai kat­to asenteisina.

Han­ki sinä­kin aurin­ko­pa­nee­lit, ryh­dy säh­kön pien­tuot­ta­jak­si, sääs­tät luon­toa, ja mikä tär­kein­tä sähkölaskuissa!

Alla esi­tel­ty­nä muu­ta­mia val­mis­rat­kai­su­ja ja kustannuksia

 

Jos val­miis­sa pake­teis­sa ei ollut juu­ri sinul­le sopi­vaa paket­tia, ota yhteyt­tä niin raken­ne­taan sinul­le sel­lai­nen! Val­miit pake­tit sopi­vat par­hai­ten pien­ten ja kes­ki­suur­ten kulu­tus­ten rin­nal­le. 3.3Kw alle 12 000Kwh/vuosi, 5.6Kw ja 7.8Kw n.12 000–32 000Kwh/vuodessa kulut­ta­viin kiin­teis­töi­hin, 15kw sopii hie­man suu­rem­paan kulu­tuk­seen n.30 000–60 000 kwh/vuosi. Aurin­ko­säh­kö­jär­jes­tel­män koko on hyvä mitoit­taa niin että kaik­ki tuo­tet­tu säh­kö pyri­tään käyt­tä­mään koh­tees­sa. Näin vuo­tui­nen panee­lien tuot­to oli­si hyvä olla n. ~20–40% kulutuksesta.

 

Aurinkopaneelit

Olem­me valin­neet aurin­ko­pa­nee­leik­si laa­duk­kai­ta aurin­ko­pa­nee­le­ja jot­ka kes­tä­vät moit­teet­ta Suo­men mie­len­kiin­toi­set sää­olo­suh­teet. Saa­ta­vil­la on yksi ja moni­ki­tei­siä aurin­ko­pa­nee­le­ja. Pyy­dä tar­jous info@hybridenergia.fi 

Vali­koi­mas­sa myös uudet tehok­kaat 380wp yksi­ki­tei­set aurin­ko­pa­nee­lit jot­ka mah­dol­lis­ta­vat ~40% suu­rem­man ener­gian­tuo­ton lähes samal­ta asen­nus­pin­ta-alal­ta, Jos sinul­la on rajal­li­nen pin­ta-ala käy­tös­sä­si, eikä useam­paa riviä panee­le­ja mah­du, täs­sä rat­kai­su! Parem­pi hyö­ty­suh­de ja suu­rem­pi teho. Kysy tar­jous info@hybridpower.fi 

Aurin­ko­pa­nee­lei­den kat­toa­sen­nuk­sis­sa aut­taa yhteis­työ­kump­pa­nim­me Sääks­jär­ven Säh­kö­ura­koin­ti Oy, www.sasu.fi

Aurinkokentät

Aurin­ko­pa­nee­lei­den maa-asen­nuk­sen hyviä puo­lia on, että ne voi­daan asen­taa lähes poik­keuk­set­ta par­haa­seen asen­nus­kul­maan jol­loin vuo­si­tuot­to on mah­dol­li­sim­man hyvä. Esi­mer­kik­si maa­ti­loil­la ja taa­ja­mien ulko­puo­lel­la on usein pal­jon hyvää hyö­dyn­net­tä­vää tilaa täl­le asennustavalle.

Aurin­ko­pa­nee­lit voi asen­taa hel­pos­ti myös suu­rien tasa­kat­tois­ten hal­lien katoil­le niil­le val­mis­te­tuil­la asen­nus­te­li­neil­lä. Täs­sä­kin tilan­tees­sa on mah­dol­lis­ta ottaa huo­mioon asen­nuk­sen yhtey­des­sä panee­lien suuntaus.

Suu­rem­mat aurin­ko­pa­nee­li­ken­tät ja jär­jes­tel­mät tar­jouk­sen mukaan, ota tar­vit­taes­sa yhteyt­tä puhe­li­mit­se tai säh­kö­pos­til­la.

Kuvas­sa esi­tet­ty­nä TAMK:in luo­ma suun­tauk­sen vai­ku­tus aurin­ko­pa­nee­lin tuot­toon. Kuten huo­maa, häviöt eivät ole huo­mat­ta­via vaik­ka suun­taus ei ole täy­sin opti­maa­li­nen. Me pyrim­me kui­ten­kin mah­dol­li­sim­man opti­maa­li­seen asen­nuk­seen, jot­ta tuot­to oli­si sinul­le paras.

Kään­ty­vät aurin­ko­ke­räi­met (aurin­gon seu­ran­ta­jär­jes­tel­mät) ovat lait­tei­ta, jot­ka paran­ta­vat aurin­ko­ke­räin­ten tehok­kuut­ta lähes 45% vuo­des­sa vähen­tä­mäl­lä aurin­gon muut­tu­vas­ta sätei­ly­kul­mas­ta aiheu­tu­via häviöi­tä. Panee­lei­den lii­ke hidas­taa pölyn sekä mui­den saas­tei­den ker­ros­tu­mis­ta. Seu­ran­ta­jär­jes­tel­mä paran­taa myös invert­te­rin tuo­tan­te­te­hok­kuut­ta, täl­löin invert­te­ri kont­rol­loi aurin­gon­sä­tei­lys­tä saa­ta­van säh­kö­tuo­tan­non pro­ses­sia tehok­kaam­min. Invert­te­rit toi­mi­vat par­hai­ten suu­rel­la kuor­mi­tuk­sel­la, joka on mah­dol­lis­ta saa­vut­taa vain seu­ran­ta­jär­jes­tel­män saman­ai­kai­sen käy­tön avul­la. Seu­ran­ta­jär­jes­tel­mäm­me on suo­jat­tu epä­suo­tui­sil­ta sää­ti­loil­ta ohjausau­to­maa­tion avul­la, joka toi­mii tuuli‑, lumi- ja jää­sen­so­rei­den ohjaamana.

Koko­luo­kat 3 Kw — 8 Kw  Hin­nat alkaen 7200€

Jos har­kit­set suu­rem­paa ener­gia­sa­nee­raus­ta tai koko­naan uudel­le kiin­teis­töl­le tule­vaa uusiu­tu­van ener­gian jär­jes­tel­mää, kan­nat­taa pyr­kiä miet­ti­mään pit­käl­lä täh­täi­mel­lä mitä ener­gial­ta tule­vai­suu­des­sa halu­aa. Teem­me yhteis­työ­tä eri toi­mi­joi­den ja toi­mia­lo­jen kans­sa uusiu­tu­van ener­gian saralla.

Tuulivoima

-Lisäe­ner­gian tuo­tan­toon vuo­den ympäri

Aurinkosähkö

-Tuot­taa säh­köä kiin­teis­tön tar­pei­siin kevääs­tä syksyyn

Aurinkolämpö

-Läm­mit­tää vet­tä kevääs­tä syksyyn

Lämpöpumput

-Tuot­taa läm­pöä kiin­teis­tön tiloi­hin vuo­den ympäri

Näi­tä voi myös vie­lä sekoit­taa tar­peen mukaan kes­ke­nään, ja mukaan mah­tuu vie­lä ilmas­ta­ve­teen läm­pö­pump­pu­jär­jes­tel­mät. Yhdes­sä tuot­ta­van uusiu­tu­van ener­gian kans­sa jär­jes­tel­mäs­tä tulee kan­nat­ta­va ja se mak­saa takuu­var­mas­ti sijoi­tus­taan sinul­le takaisin.