+358 40 8475 441
0
Ostoskori

Ostoskori on tyhjä.

Energian varastointi

Vihreiden energiaratkaisujen edelläkävijä.

Edistämässä kestävää kehitystä.

Energian varastointi

Energian varastointi

Voit tutus­tua sivuil­lam­me eri­lai­siin ener­gian varas­toin­ti rat­kai­sui­hin, jot­ka tule­vat ole­maan osa raken­ta­mis­ta tule­vai­suu­des­sa. Tur­vaa­maan oman talou­den ener­gian saan­tia, tuo­tan­toa ja vähen­tä­mään ulkoi­sia ris­ke­jä sekä tasa­pai­not­ta­maan koti­mai­sen ener­gian­tuo­tan­non kulutusta.

Edus­tam­me Green­rock suo­la­ve­si akus­to­ja, joi­hin sisäl­tyy oma itse­näi­nen äly­käs ener­gian­hal­lin­ta yksik­kö. Tämä ohjaa ja val­voo ener­gia­vir­to­ja käy­tös­sä, tuo­tan­nos­sa ja latauksessa.

Deye tar­jo­aa tehok­kaat ja kom­pak­tit ener­gian varas­toin­ti rat­kai­sut modu­laa­ri­sil­la kor­kea­jän­nit­tei­sim­mil­lä akus­to­rat­kai­suil­la. Näi­hin on yhdis­tet­ty hie­no muo­toi­lu tehok­kaan ja hel­pos­ti asen­net­ta­van. Nämä sopi­vat kesä­mö­kis­tä Luxus kiin­teis­töön lasi seinineen.

Tutus­tu tuot­tei­siin alavalikosta.