+358 40 8475 441
0
Ostoskori

Ostoskori on tyhjä.

Greenrock suolavesiakustot

” Greenrock, maailman turvallisimmat ja ympäristöystävällisimmät akut energian varastointiin energianhallintajärjestelmällä”

Ener­gian varas­toin­ti on aset­ta­nut haas­tei­ta uusiu­tu­van ener­gian käy­töl­le ja sen opti­moi­mi­sel­le vuo­ro­kau­den eri jak­soi­hin. Aamut ja illat ovat ihmi­sen elä­män­ta­van ja ryt­min kan­nal­ta tär­keim­mät het­ket jol­loin ener­gi­aa pitäi­si olla saa­ta­vil­la päi­vit­täis­ten rutii­nei­den suo­rit­ta­mi­seen. Tämä onkin ollut yksi suu­rim­pia haas­tei­ta ener­gian varastoinnissa.

Ener­gian varas­toin­ti on ollut tur­val­li­ses­ti hie­man haas­ta­vaa, monil­le myös tun­te­ma­ton, kal­lis ja han­ka­la vaih­toeh­to. Green­roc­kin pala­mat­to­mat suo­la­ve­sia­kus­tot ovat vaih­toeh­to Lit­hiu­mil­le. Myös muut tilat joi­den on olta­va ehdot­to­man tur­val­li­sia, esi­mer­kik­si : ter­veys­kes­kuk­set, van­hain­ko­dit, tar­hat, kou­lut yms..

Täs­tä rat­kai­sus­ta ovat mie­lis­sään niin pelas­tu­vi­ran­omai­set kuin vakuutusyhtiötkin

Greenrock

Älykästä energiaa

Voim­me tar­jo­ta täy­sin uuden suku­pol­ven äly ‑akus­to­ja tiloi­hin mis­sä vaa­di­taan tur­val­li­suut­ta ja luo­tet­ta­vuut­ta. Maa­il­man tur­val­li­sim­mat ja ympä­ris­töys­tä­väl­li­sim­mät ener­gian varas­toin­tiin val­mis­te­tut akus­tot, Green­rock suolavesiakustot.

Green­rock akus­tot ener­gian­hal­lin­ta­jär­jes­tel­mäl­lä sopi­vat moniin koh­tei­siin, esim: Kou­lut, tar­hat, maa­ti­lat, toi­mis­tot, sai­raa­lat, kodit, nämä akus­tot sopi­vat käy­tet­tä­väk­si lähes mis­sä vain.

Omi­nai­suu­det:

 • Myr­kyt­tö­miä

 • Pala­mat­to­mia

 • Räjäh­tä­mä­tön

 • Eli­ni­kä 15 vuotta

 • Tur­val­li­nen koskea

 • Tur­val­li­nen kul­jet­taa ja varastoida

 • Käyt­tö­läm­pö­ti­la ‑5c’ — +50c’

 • Ei vaa­di eril­li­siä rakennusmääräyksiä

 • Nopea ja help­po asentaa

 • Saa­ta­vil­la vara­voi­ma ‑akus­tok­si ja saa­re­ke käyttöön

 • Huol­to­va­paa

Kapasiteetti

kapa­si­teet­ti voi­daan opti­moi­da käy­tet­tä­vän koh­teen mukaan, pie­nis­sä koh­teis­sa 5kwh – 30kwh ja suu­rem­mat koh­teet aina 270kwh (busi­ness) val­miis­sa pake­teis­sa, muut koot sopi­muk­sen mukaan.

Pie­nin yksik­kö on 5kw joka on ~1 vai­hei­nen, ~3 vai­hei­set yksi­köt läh­te­vät 7.5kw ylöspäin.

Akus­to­ko­ko­nai­suu­det muo­dos­tu­vat blo­keis­ta, nämä blo­kit voi­daan jär­jes­tel­lä suht vapaas­ti tiloi­hin joka vali­taan ener­gia­va­ras­tol­le. Tur­val­li­suu­den muka­na akun kokoa on jou­dut­tu kas­vat­ta­maan, ja täs­sä hie­man esi­merk­ke­jä mah­dol­li­suuk­sis­ta miten nii­tä voi­daan sijoitella.

Turvallisuus

Akus­tois­ta ei myös­kään muo­dos­to min­kään­lai­sia hai­tal­li­sia kaa­su­ja käy­tön aika­na, näil­le riit­tää perin­tei­nen ilman­vaih­to­jär­jes­tel­mä. Ener­gian varas­toin­ti ei ole iki­nä ollut näin help­poa ja tur­val­lis­ta! Räjäh­tä­mät­tö­mät, palo­tur­val­li­set ja täy­sin kier­rä­tet­tä­vät akus­tot joi­den akut voi­daan ottaa käyt­töön hyvin monis­sa eri­tyyp­pi­sis­sä kohteissa. 

Monipuolisuus

Akus­to­ko­ko­nai­suu­det sisäl­tä­vät aina val­miit kom­po­nen­tit ja ne toi­mi­te­taan val­miis­sa yksi­köis­sä. Ne sopi­vat verk­koon kyt­ket­tä­vik­si ja irti ver­kos­ta ole­viin itse­näi­siin koh­tei­siin, ja kaik­kien näi­den välimuotoihin

Yksi­köt sisäl­tä­vät ohjaus­kes­kuk­sen joka ohjaa akus­to­ja ja opti­moi näin koh­teen ener­gian käyt­töä ener­gian­hal­lin­ta­jär­jes­tel­mäl­lä. Täl­lä jär­jes­tel­mäl­lä pys­ty­tään tasaa­maan kulu­tus syklit tasai­ses­ti vuo­ro­kau­den eri jaksoille.

Tilan­teet jol­loin ener­gi­aa on eni­ten saa­ta­vil­la, koh­dis­tuu usein kes­kel­le päi­vää, tätä ener­gi­aa varas­toi­daan ja voi­daan myös käyt­tää samaan aikaan. 

Ener­gian­hal­lin­ta­jär­jes­tel­mä on mah­dol­lis­ta kyt­keä moniin eri­lai­siin kohteisiin

 

Optimointi

Myös eri­tyyp­pi­siä opti­moin­te­ja on hyvin useita:

Integroin­ti lämmityselementtiin

Integroin­ti vesi­kat­ti­laan – myös jäl­kia­sen­net­ta­val­la vastuksella

Integroin­ti lämpöpumppuihin

Inte­graa­tio säh­kö­au­ton latausasemaan

Integroin­ti smartblug äly pistokkeet

 

GREENROCK Ener­gy Mana­ge­ment (EMS) aut­taa sinua:

+ Saa­vut­taak­se­si riip­pu­mat­to­muu­den säh­kön hin­nan noususta.

+ Lisää täy­del­li­ses­ti oma­ku­lu­tus­ta, ts. vähem­män säh­kön ostoa.

+ Kor­kean oma­va­rai­suu­den saa­vut­ta­mi­sek­si 98% on vaka­vas­ti mahdollista.

+ Käy­tä säh­köä suo­raan siel­lä, mis­sä se tuotetaan.

 

GREEN­ROCK-ener­gian­hal­lin­ta­jär­jes­tel­mä tar­jo­aa ohjauk­sen ja pääsyn:

+ aurin­ko­säh­kön energiavirtaan

+ akun ener­gia­vir­taan. visualisointi

+ läm­pö­ti­lan seu­ran­ta ja varoitustoiminto

+ invert­te­rin vir­taus mukaan lukien visualisointi

+ yleis­kat­saus ener­gia­ta­sa­pai­noon (kuin­ka mon­ta kWh PV tuot­ti, kuin­ka mon­ta kWh ostet­tiin, kulutustasapaino)

 

Laa­ja sovellusalue:

+ Eri val­mis­ta­jien integroin­ti (PV, tuu­li­voi­ma, läm­pö, CHP tai dieselgeneraattori)

+ Ver­kot­tu­mi­nen / Usei­den muis­tien ryh­mit­te­ly ja ohjaus off-Grid- tai microGrid-ratkaisuna

Jos kiin­nos­tuit tur­val­li­ses­ta ener­gian­va­ras­toin­nis­ta, ota yhteyt­tä. Suun­ni­tel­laan yhdes­sä sinul­le tar­vit­ta­va ener­gian­va­ras­toin­ti kokonaisuus