+358 40 8475 441
0
Ostoskori

Ostoskori on tyhjä.

Hybridvoimala paketit

Pienennä sähkölaskuasi

Etsit­kö rat­kai­sua pie­nen­tää säh­kö­las­kua­si, tar­vit­set­ko säh­köä kan­ta­ver­kon ulko­puo­lel­le vain mökil­le tai ympä­ri­vuo­ti­seen asu­mi­seen, tai vaan pie­nen­tää hii­li­ja­lan­jäl­keä­si ja kan­taa vih­reän kor­te­si maa­il­man tuek­si hil­lit­se­mään ilmas­ton läm­pe­ne­mis­tä ja kuor­mi­tus­ta.

Kaik­kiin näi­hin kysy­myk­siin löy­tyy vas­taus ja rat­kai­su tääl­tä, ja jos ei löy­dy, me etsim­me sen sinul­le. Alla lis­tat­tu­na muu­ta­mia val­mii­ta  paket­te­jam­me. Mas­to­jen hin­nat löy­ty­vät ala­va­li­kos­ta.

Hin­nat sis. Alv 24%

Hybrid pake­teis­sa ei ole val­mii­na mas­to ja asen­nus­hin­to­ja nii­den asen­ta­mi­sen suu­ren vaih­te­lu­ta­van vuok­si. Jos sinul­la ei ole var­muut­ta mitä tar­vit­set pake­tin lisäk­si val­mii­seen koko­nai­suu­teen, ole yhtey­des­sä info@hybridenergia.fi me autam­me.

Eco­ro­te tuu­li­voi­ma­lat ovat todel­la hil­jai­sia ver­rat­tu­na esi­mer­kik­si perin­tei­siin pot­ku­ri­mal­li­siin tuu­li­voi­ma­loi­hin, vain 46dB tuu­len­no­peu­del­la 8m/s 60m etäi­syy­del­tä mitat­tu­na, voi­ma­lan ääni huk­kuu ympä­röi­vän tuu­len ääneen. Tuu­li­voi­ma­loi­den muo­toi­lu on teh­ty yhteis­työs­sä auto­val­mis­ta­jien aero­dy­na­miik­ka osas­ton kans­sa, se sopii lähes jokai­seen ympä­ris­töön sula­vas­ti ja on maa­lat­ta­vis­sa eri värei­hin.

Par­hai­ta asen­nus­paik­ko­ja tuu­li­voi­ma­lal­le on ran­nik­ko­seu­tu, saa­ris­to, aukeat tilat ja maas­tot, maas­tos­ta kohoa­vat kum­mut ja raken­nuk­set. Olem­me hel­pot­ta­neet hie­man tätä ja lait­ta­neet jo val­miik­si info­si­vul­lem­me tuo­tan­toen­nus­tei­ta ja kus­tan­nuk­sia takai­sin­mak­su aiko­jen kans­sa.

Koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen mää­rä muut­tuu 2020 alkaen: 

  • Koti­ta­lous­vä­hen­nys on 2 250 euroa vuon­na 2020.
  • Vuon­na 2019 koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen enim­mäis­mää­rä oli 2 400 euroa

 

Hybridillä sähköä ympärivuoden, tai omavaraiseksi asti

Rat­kai­su on  oma­va­rai­nen lait­teis­to, meil­lä on tar­vit­se­man­ne koko­nai­suus. Tuu­li, aurin­ko­voi­ma ja uudet vaa­rat­to­mat akus­tot jot­ka voi varus­taa vara­voi­mal­la. Vali­koi­miim­me saa­puu 2020 täy­sin kier­rä­tet­tä­vät ympä­ris­töys­tä­väl­li­set laa­duk­kaat akus­to­pa­ke­tit joi­den käyt­töi­kä on las­ket­tu 15 vuo­teen. Nämä ener­gian­hal­lin­ta yksi­köl­lä ole­vat akus­tot tule­vat muut­ta­maan ener­gian­va­ras­toin­nin käsi­tyk­sen koti­ta­louk­sis­sa, lii­ke­kiin­teis­töis­sä ja maa­ta­louk­sis­sa. Tie­dus­te­lut säh­kö­pos­tit­se info@hybridenergia.fi tai puhe­li­mit­se 040 8475441

Hybrid Ener­gial­la on voi­ma­lois­sa käy­tet­tä­vis­sä invert­te­reis­sä Suo­men stan­dar­di­soi­mis­lii­ton SFS:n stan­dar­di: SFS-EN 50438 joka on Ener­gia­teol­li­suu­den suo­si­tus­ten mukai­nen ja täyt­tää verk­koon kyt­ket­tä­vien invert­te­rei­den vaa­ti­muk­set Suo­mes­sa.

Tämä tar­koit­taa sitä että Hybrid Ener­gian tuu­li ja aurin­ko yhdis­tel­mäin­vert­te­rit ovat säh­kö­verk­koon kyt­ket­tä­viä mal­le­ja niin oma­ko­ti­ta­los­sa kuin teol­li­suu­des­sa. Info sivul­tam­me löy­dät säh­köyh­tiöl­le tar­vit­ta­vat kaa­vak­keet ja ener­gia­teol­li­suu­den anta­mat ohjear­vot lait­teil­le. Kysy apua tar­vit­taes­sa.

Meil­tä saat myös avai­met käteen asen­nuk­sen.

 

Jos kiin­nos­tuk­se­si herä­si, ja itse­tuo­tet­tu uusiu­ta­va ener­gia tun­tuu miel­lyt­tä­väl­tä aja­tuk­sel­ta, ole roh­keas­ti yhtey­des­sä. Löy­däm­me var­mas­ti tar­pei­siin­ne sopi­van lait­teis­ton. Tämä inves­toin­ti tulee kan­nat­ta­maan pit­kään. Käyt­tä­mäm­me tar­vik­keet ja lait­teis­tot ovat kaik­ki tar­koin valit­tu­ja ja laa­duk­kai­ta joil­la on hyvät takuut.

Tuu­li­voi­ma­lois­sa on 5 vuo­den takuu ja saa­ta­va­na koro­tet­tu 10 vuo­den takuu.

Asen­nuk­sien puo­les­ta asen­nus­tii­mim­me toi­mii Suo­mes­sa sopi­muk­sen mukaan.