+358 40 8475 441
0
Ostoskori

Ostoskori on tyhjä.

Hybridvoimala paketit

Etsitkö ratkaisua tuottaa itse energiaa?

Etsit­kö rat­kai­sua tuot­taa itse ener­gi­aa? pie­nen­tää säh­kö­las­kua, tar­vit­set­ko säh­köä kan­ta­ver­kon ulko­puo­lel­le, mökil­le tai ympä­ri­vuo­ti­seen asu­mi­seen. Vai tun­net­ko tar­vet­ta pie­nen­tää hii­li­ja­lan­jäl­keä­si ja kan­taa vih­reän kor­te­si maa­il­man tuek­si hil­lit­se­mään ilmas­ton läm­pe­ne­mis­tä ja kuormitusta.

Kaik­kiin näi­hin kysy­myk­siin löy­tyy rat­kai­su täältä.

HUOM! mark­ki­na­ti­lan­tei­den ja toi­mi­tus­vai­keuk­sien vuok­si, kysy halua­maa­si lait­teis­to kokoa tai tyyp­piä säh­kö­pos­til­la, ja var­mis­tam­me lait­teis­to­jen saatavuuden!

 

Voit vali­ta hybrid­voi­ma­laan monia eri ele­ment­te­jä eri toi­min­noil­la. Ne voi­vat sisäl­tää aurin­ko­pa­nee­lei­ta, tuu­li­voi­ma­lan, akus­ton tai vaik­ka hydro­voi­ma­lan. Näi­tä kaik­kia pys­tyy myös käyt­tä­mään säh­kö­ver­kos­sa, ilman säh­kö­verk­koa tai vara­voi­ma­na. Teho­ja voi lisä­tä tar­peen mukaan. Val­miit vara­voi­ma akus­tot 270kwh asti.

Verk­koon lii­tet­tä­vät hybrid­voi­ma­la koko­nai­suu­det alka­vat 820 watista.

Tuu­li­voi­ma­loi­den koko­luo­kat ovat 10kw asti ja akus­to­jen 270kwh, näi­tä­kin voi lisä­tä myös tar­peen tul­les­sa enemmän.

Alla kuva­gal­le­ri­aa lait­teis­tois­ta ja koko­nai­suuk­sis­ta. Jos siel­tä löy­tyy mie­lei­nen paket­ti myös teil­le, olkaa yhtey­des­sä ja kat­so­taan mitä tar­vit­set­te tei­dän uuteen ener­gi­seen tulevaisuuteen.

 

 

Eco­ro­te tuu­li­voi­ma­lat ovat todel­la hil­jai­sia ver­rat­tu­na esi­mer­kik­si perin­tei­siin pot­ku­ri­mal­li­siin tuu­li­voi­ma­loi­hin, vain 46dB tuu­len­no­peu­del­la 8m/s 60m etäi­syy­del­tä mitat­tu­na, voi­ma­lan ääni huk­kuu ympä­röi­vän tuu­len ääneen. Tuu­li­voi­ma­loi­den muo­toi­lu on teh­ty yhteis­työs­sä auto­val­mis­ta­jien aero­dy­na­miik­ka osas­ton kans­sa, se sopii lähes jokai­seen ympä­ris­töön sula­vas­ti ja on maa­lat­ta­vis­sa eri väreihin.

Liit­tä­mäl­lä akus­ton ener­gian­tuo­tan­to­lai­tok­seet, saat sen toi­mi­maan täy­sin uudel­la tavalla.

Päi­väl­lä tuo­tet­tu aurin­koe­ner­gia voi­daan käyt­tää myös var­hai­ses­ta aamus­ta kun teh­dään ruo­kaa, tai kun pala­taan myö­hään töistä. 

Jos lait­teis­to sisäl­tää myös tuu­li­voi­ma­lan niin se lataa tasai­ses­ti myös sil­loin kun aurin­ko ei pais­ta ja tuulee.

Jos raken­nat 4 ele­men­tin ener­gia­lai­tok­sen, aurin­ko, tuu­li, vara­voi­ma ja maa­läm­pö tai vesi, se toi­mii toden­nä­köi­ses­ti 24/7/365

 

Meil­lä on myös val­miik­si info­si­vul­la näh­tä­vil­lä tuo­tan­toen­nus­tei­ta ja kus­tan­nuk­sia takai­sin­mak­su aiko­jen kanssa.

Koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen mää­rä muut­tuu 2020 alkaen: 

  • Koti­ta­lous­vä­hen­nys on 2 250 euroa / hlö vuon­na 2020.
  • Vuon­na 2019 koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen enim­mäis­mää­rä oli 2 400 euroa

 

Hybridillä sähköä vuoden ympäri, tai omavaraiseksi asti

Rat­kai­su on  oma­va­rai­nen lait­teis­to, meil­lä on tar­vit­se­man­ne koko­nai­suus. Tuu­li, aurin­ko­voi­ma ja uudet vaa­rat­to­mat akus­tot jot­ka voi varus­taa vara­voi­mal­la. Vali­koi­miim­me saa­puu 2020 täy­sin kier­rä­tet­tä­vät ympä­ris­töys­tä­väl­li­set laa­duk­kaat akus­to­pa­ke­tit joi­den käyt­töi­kä on las­ket­tu 15 vuo­teen. Nämä ener­gian­hal­lin­ta yksi­köl­lä ole­vat akus­tot tule­vat muut­ta­maan ener­gian­va­ras­toin­nin käsi­tyk­sen koti­ta­louk­sis­sa, lii­ke­kiin­teis­töis­sä ja maa­ta­louk­sis­sa. Tie­dus­te­lut säh­kö­pos­tit­se info@hybridenergia.fi tai puhe­li­mit­se 040 8475441

Hybrid Ener­gial­la on voi­ma­lois­sa käy­tet­tä­vis­sä invert­te­reis­sä Suo­men stan­dar­di­soi­mis­lii­ton SFS:n stan­dar­di joka on Ener­gia­teol­li­suu­den suo­si­tus­ten mukai­nen ja täyt­tää verk­koon kyt­ket­tä­vien invert­te­rei­den vaa­ti­muk­set Suomessa.

Tämä tar­koit­taa sitä että Hybrid Ener­gian tuu­li ja aurin­ko yhdis­tel­mäin­vert­te­rit ovat säh­kö­verk­koon kyt­ket­tä­viä mal­le­ja niin oma­ko­ti­ta­los­sa kuin teol­li­suu­des­sa. Info sivul­tam­me löy­dät säh­köyh­tiöl­le tar­vit­ta­vat kaa­vak­keet ja ener­gia­teol­li­suu­den anta­mat ohjear­vot lait­teil­le. Kysy apua tarvittaessa.

Meil­tä saat myös avai­met käteen asennuksen.

 

Jos kiin­nos­tuk­se­si herä­si, ja itse­tuo­tet­tu uusiu­ta­va ener­gia tun­tuu miel­lyt­tä­väl­tä aja­tuk­sel­ta, ole roh­keas­ti yhtey­des­sä. Löy­däm­me var­mas­ti tar­pei­siin­ne sopi­van lait­teis­ton. Tämä inves­toin­ti tulee kan­nat­ta­maan pit­kään. Käyt­tä­mäm­me tar­vik­keet ja lait­teis­tot ovat kaik­ki tar­koin valit­tu­ja ja laa­duk­kai­ta joil­la on hyvät takuut.

Tuu­li­voi­ma­lois­sa on 5 vuo­den takuu ja saa­ta­va­na koro­tet­tu 10 vuo­den takuu.

Asen­nuk­sien puo­les­ta asen­nus­tii­mim­me toi­mii Suo­mes­sa sopi­muk­sen mukaan.