Hybridvoimala paketit

Toi­mi­te­taan tar­vi­ke­pa­ket­ti­na, hin­nat sis.alv24%

 Onko teil­lä pro­jek­ti tai työ jon­ka suo­rit­ta­mi­seen tar­vi­taan säh­köä ympä­ri vuo­den, ja koh­de on säh­kö­ver­kon ulot­tu­mat­to­mis­sa. Rat­kai­su on  oma­va­rai­nen lait­teis­to, ota yhteyt­tä. Meil­lä voi olla tar­vit­se­man­ne koko­nai­suus, varus­tet­tu­na jopa vara­voi­mal­la.

Hybrid Ener­gial­la on hybrid­voi­ma­lois­sa käy­tet­tä­vis­sä lataus­sää­ti­mis­sä ja invert­te­reis­sä Suo­men stan­dar­di­soi­mis­lii­ton SFS:n stan­dar­di: SFS-EN 50438 joka on Ener­gia­teol­li­suu­den suo­si­tus­ten mukai­nen ja täyt­tää verk­koon kyt­ket­tä­vien invert­te­rei­den vaa­ti­muk­set Suo­mes­sa.

Tämä tar­koit­taa sitä että Hybrid Ener­gian tuu­li ja aurin­ko yhdis­tel­mä lataus­sää­ti­met ja invert­te­rit ovat säh­kö­verk­koon kyt­ket­tä­viä mal­le­ja niin oma­ko­ti­ta­los­sa kuin teol­li­suu­des­sa. Info sivul­tam­me löy­dät säh­köyh­tiöl­le tar­vit­ta­vat kaa­vak­keet ja ener­gia­teol­li­suu­den anta­mat ohjear­vot lait­teil­le. Kysy apua tar­vit­taes­sa.

 

Jos kiin­nos­tuk­se­si herä­si, ja itse­tuo­tet­tu uusiu­ta­va ener­gia tun­tuu miel­lyt­tä­väl­tä aja­tuk­sel­ta, ole roh­keas­ti yhtey­des­sä. Löy­däm­me var­mas­ti tar­pei­siin­ne sopi­van lait­teis­ton. Tämä inves­toin­ti tulee kan­nat­ta­maan pit­kään.

Tuu­li­voi­ma­lois­sa on 5 vuo­den takuu ja saa­ta­va­na koro­tet­tu 10 vuo­den takuu, aurin­ko­pa­nee­leis­sa 25v teho­ta­kuu ja 10v val­mis­ta­jan takuu, panee­lien asen­nus­te­li­neis­sä 10 vuo­den takuu.

Asen­nuk­sien puo­les­ta oma asen­nus­tii­mim­me toi­mii pää­sään­töi­ses­ti Ete­lä Suo­men alu­eel­la, ja muu­al­la sopi­muk­sen mukaan