+358 40 8475 441
0
Ostoskori

Ostoskori on tyhjä.

Hybridvoimala paketit

Pienennä sähkölaskuasi

Etsit­kö rat­kai­sua pie­nen­tää säh­kö­las­kua­si, tar­vit­set­ko säh­köä kan­ta­ver­kon ulko­puo­lel­le vain mökil­le tai ympä­ri­vuo­ti­seen asu­mi­seen, tai vaan pie­nen­tää hii­li­ja­lan­jäl­keä­si ja kan­taa vih­reän kor­te­si maa­il­man tuek­si hil­lit­se­mään ilmas­ton läm­pe­ne­mis­tä ja kuor­mi­tus­ta.

Kaik­kiin näi­hin kysy­myk­siin löy­tyy vas­taus ja rat­kai­su tääl­tä, ja jos ei löy­dy, me etsim­me sen sinul­le. Alla lis­tat­tu­na muu­ta­mia val­mii­ta  paket­te­jam­me. Mas­to­jen hin­nat löy­ty­vät ala­va­li­kos­ta.

Hin­nat sis. Alv 24%

Hybrid pake­teis­sa ei ole val­mii­na mas­to ja asen­nus­hin­to­ja nii­den asen­ta­mi­sen suu­ren vaih­te­lu­ta­van vuok­si. Osa perin­tei­sim­mis­tä tavois­ta on valit­ta­vis­sa ostos­ko­ris­sa. Jos sinul­la ei ole var­muut­ta mitä tar­vit­set pake­tin lisäk­si val­mii­seen koko­nai­suu­teen, ole yhtey­des­sä info@hybridenergia.fi me autam­me.

Onko teillä projekti tai työ jonka suorittamiseen tarvitaan sähköä ympäri vuoden, ja kohde on sähköverkon ulottumattomissa?

Rat­kai­su on  oma­va­rai­nen lait­teis­to, ota yhteyt­tä. Meil­lä voi olla tar­vit­se­man­ne koko­nai­suus, varus­tet­tu­na jopa vara­voi­mal­la.

Hybrid Ener­gial­la on hybrid­voi­ma­lois­sa käy­tet­tä­vis­sä lataus­sää­ti­mis­sä ja invert­te­reis­sä Suo­men stan­dar­di­soi­mis­lii­ton SFS:n stan­dar­di: SFS-EN 50438 joka on Ener­gia­teol­li­suu­den suo­si­tus­ten mukai­nen ja täyt­tää verk­koon kyt­ket­tä­vien invert­te­rei­den vaa­ti­muk­set Suo­mes­sa.

Tämä tar­koit­taa sitä että Hybrid Ener­gian tuu­li ja aurin­ko yhdis­tel­mä­la­taus­sää­ti­met ja invert­te­rit ovat säh­kö­verk­koon kyt­ket­tä­viä mal­le­ja niin oma­ko­ti­ta­los­sa kuin teol­li­suu­des­sa. Info sivul­tam­me löy­dät säh­köyh­tiöl­le tar­vit­ta­vat kaa­vak­keet ja ener­gia­teol­li­suu­den anta­mat ohjear­vot lait­teil­le. Kysy apua tar­vit­taes­sa.

Meil­tä saat myös avai­met käteen asen­nuk­sen.

 

 Jos kiin­nos­tuk­se­si herä­si, ja itse­tuo­tet­tu uusiu­ta­va ener­gia tun­tuu miel­lyt­tä­väl­tä aja­tuk­sel­ta, ole roh­keas­ti yhtey­des­sä. Löy­däm­me var­mas­ti tar­pei­siin­ne sopi­van lait­teis­ton. Tämä inves­toin­ti tulee kan­nat­ta­maan pit­kään.

Tuu­li­voi­ma­lois­sa on 5 vuo­den takuu ja saa­ta­va­na koro­tet­tu 10 vuo­den takuu, aurin­ko­pa­nee­leis­sa on 30v (euroop­pa­lai­set) ja 25v (kii­na­lai­set) teho­ta­kuu ja 15v (euroop­pa­lai­set) ja 10v (kii­na­lai­set) val­mis­ta­jan takuu.

Esi­merk­ke­jä tuu­li­voi­ma­loi­den han­kin­ta­kus­tan­nuk­sis­ta ja tuo­tois­ta löy­dät info­si­vun hybrid osas­ta Nämä ovat arvioi­ta ja voi­vat poi­ke­ta todel­li­sis­ta tuo­tois­ta

Asen­nuk­sien puo­les­ta oma asen­nus­tii­mim­me toi­mii pää­sään­töi­ses­ti Ete­lä Suo­men alu­eel­la, ja muu­al­la sopi­muk­sen mukaan