Aurinkovoimalat

Info

Aurin­ko

Aurin­gon sätei­ly suo­mes­sa:
Suo­mes­sa on koh­tuul­li­sen hyvät aurin­ko olo­suh­teet vaik­ka olem­me aika poh­joi­ses­sa. Aurin­ko­sä­tei­lyn mää­rä suo­mes­sa on n.1100–600kwh vuo­des­sa neliö­tä koh­ti riip­puen maan­tie­teel­li­ses­tä sijain­nis­ta. 1kWp jär­jes­tel­män ennus­tet­tu vuo­si­tuot­to 700–900 kWh/vuosi.

Ylei­sim­piä aurin­ko­pa­nee­lei­den asen­nus­ta­po­ja on, maa asen­tei­set panee­li­ken­tät, katol­le asen­net­ta­vat panee­lit ja sei­nä­kiin­nit­tei­set panee­lit.

 

Maa asen­nuk­sien hyviä puo­lia on se, että panee­lit pys­ty­tään suun­taa­maan mah­dol­li­sim­man hyvin oike­aan suun­taan par­haan tuo­ton saa­vut­ta­mi­sek­si.

Katol­le asen­net­taes­sa paras suun­taus katon lap­peel­le on Lou­nas — Ete­lä — Kaak­ko akse­li, täl­löin sätei­ly­suun­ta on paras mah­dol­li­nen. Jos katon lap­peen suun­ta täs­tä hie­man ero­aa, ei sekään vai­ku­ta vie­lä pal­jon.

Tasa­ka­tol­le asen­net­taes­sa suun­tauk­seen on myös help­po vai­kut­taa, ja asen­nus­te­li­neet saa pai­noin, jol­loin kat­to­ra­ken­tei­siin ei tar­vit­se pora­ta.

Sei­nä­asen­tei­set panee­lit ovat yksi asen­nus muo­to. Sätei­ly­kul­ma on täl­löin koh­tuul­li­sen jyrk­kä, ja sil­loin panee­lit toi­mi­vat par­hai­ten alku kevääl­lä ja syk­syl­lä. aivan poh­joi­ses­sa ne toi­mi­vat myös hyvin kos­ka aurin­ko pysyt­te­lee pidem­pään alem­pa­na.

Aurinkopaneeleiden maa-asennustelineet

Teli­neet ovat alu­mii­ni­pro­fii­le­ja, todel­la kevyi­tä ja vah­vo­ja. Nii­den kasa­mi­seen ei tar­vit­se raken­nus­mes­ta­rin tut­kin­toa, muka­na on myös pys­ty­tys ohjeet. paket­tei­him­me kuu­luu 70x1600mm ruu­vi­paa­lut joi­hin teli­neet pys­ty­te­tään Ja jos ruu­vi­paa­lu­jen kier­tä­mi­nen maa­han tun­tuu haas­ta­val­ta, saa kaut­tam­me vuo­kra­ta maa­po­ran jol­la saa hel­po­tet­tua asen­nus­ta huo­mat­ta­vas­ti.
Jos pys­ty­tys paik­ka­si sijait­see esi­mer­kik­si kal­liol­la, et tar­vit­se ruu­vi­paa­lu­ja.
Kiin­teis­sä alus­ta asen­nuk­sis­sa, esim kal­lio­asen­nuk­sis­sa suo­sit­te­lem­me käyt­tä­mään sää­det­tä­viä pila­ri­ken­kiä tai vas­taa­via jol­la alus­tan saa pas­sat­tua suo­raan. Ne voi­daan esi­mer­kik­si injek­toi­da suo­raan kal­lioon porat­tui­hin rei­kiin. Myös näi­den vaih­ta­mi­nen tilauk­seen onnis­tuu, hin­ta on sama injek­toin­ti­mas­so­jen kans­sa kuin ruu­vi­paa­lut.

Aurin­ko­pa­nee­li pake­teil­lem­me on val­miik­si mitoi­tet­tu asen­nus­te­li­neet tuo­te­pa­ke­teis­sa.

Muus­sa tapauk­ses­sa voit kysyä halua­maa­si teli­ne­ko­ko­nai­suut­ta.

Aurinkopaneeleilta vaadittuja sertifiointeja:

IEC 61730 – Aurin­ko­pa­nee­lien säh­kö­tur­val­li­suu­teen liit­ty­vät vaa­ti­muk­set
IEC 61215 – Panee­lin omi­nai­suuk­siin ja nii­den toi­min­taan liit­ty­vät vaa­ti­muk­set
Eri­kois­koh­teis­sa kuten maa­ti­loil­la ja saa­ris­tos­sa myös:
IEC 61216 –Ammo­nia­kin kes­tä­vyys, esim. koh­teis­sa, jois­sa käy­te­tään lan­noit­tei­ta
IEC 61701 – Suo­la­ve­si­huu­ru­jen kes­tä­vyys, esim. meren ran­ni­koil­la ja saa­ris­tos­sa

Täs­sä hie­man esi­merk­ke­jä panee­leil­le anne­tuis­ta vaa­ti­muk­sis­ta. Suo­mes­sa olo­suh­teet ovat aika mal­til­li­set ja vain lähin­nä ran­ni­kol­la vaa­di­taan eri­tyi­ses­ti suo­lan­kes­tä­vyyt­tä.

Aurinkosähkö yhdistettynä tulivoimaan antaa sinulle mahdollisuuden sähköntuotantoon ympäri vuoden.

Aurin­ko­pa­nee­lei­den asen­nus ja kyt­ken­tä­ta­po­ja on hyvin monia ja näi­tä voi vie­lä sekoit­taa kes­ke­nään. Alla lis­tat­tu­na eri­tyyp­pi­siä vaih­toeh­to­ja kyt­ken­töi­hin joil­la säh­kö saa­daan käyt­töön.

Meillä kaikki lataussäätimet/invertterit on valmiiksi valikoitu niin, että ne käyvät suoraan sähköverkon rinnalle kytkettäviksi.

Saa­ta­va­na on myös pal­jon eri­lai­sia hybrid­mal­le­ja, Verk­koon kyt­ket­tä­vä akku latauk­sel­la, ver­kon ulko­puo­li­nen invert­te­ri optiol­la verk­koon kyt­ken­tään. Lit­hium-Ion akku­pa­ke­tit ja nii­den lataus­sää­ti­met. Lähes kaik­ki vaih­toeh­dot mitä voi olla. Kysy lisää jos sinul­la on jokin tiet­ty tar­ve lait­teil­le.

Aurin­ko­pa­nee­leil­lam­me on kak­si vaih­toeh­toa.

Toi­nen on edul­li­sem­pi ver­sio jot­ka on val­mis­tet­tu kii­nas­sa ja niis­sä on 25 vuo­den teho­ta­kuu ja 10 vuo­den val­mis­ta­jan raken­teel­li­nen takuu.

Ja toi­nen vaih­toeh­to on Euroo­pas­sa val­mis­te­tut sak­sa­lais­teh­taan aurin­ko­pa­nee­lit jois­sa on 30 vuo­den teho­ta­kuu ja 15 vuo­den val­mis­ta­jan raken­teel­li­nen takuu