+358 40 8475 441
0
Ostoskori

Ostoskori on tyhjä.

Hybridvoimala

Hei

Ter­ve­tu­loa tutus­tu­maan uuden tyyp­pi­siin uusiu­tu­van ener­gian lait­teis­toi­hin. Näis­sä on yhdis­tet­ty  ener­gian tuo­tan­to­muo­to­ja niin oma­ko­ti­ta­lon kuin teol­li­suu­den­kin tarpeisiin.

Olem­me val­mis­ta­neet pie­nen Hybri­da­lus­tan joka sisäl­tää 1000w Eco­ro­te pys­ty­ak­se­li­sen tuu­li­voi­ma­lan,  4 kpl 105w ohut­kal­vo aurin­ko­pa­nee­le­ja, vara­voi­ma akus­ton, ja kaik­ki tar­vit­ta­van mitä koko­nai­suus vaa­ti­si jos se asen­ne­taan säh­kö­verk­koon. Lait­teis­toa ohjaa 230v/50hZ invert­te­ri jon­ka voi kyt­keä kan­ta­verk­koon (hyväk­syt­ty lii­tet­tä­väk­si Suo­men säh­kö­verk­koon), tai käyt­tää saa­re­ke­käy­tös­sä varus­tet­tu­na vara­voi­ma akustoilla.

Tämä esit­te­ly­mal­li on myyn­nis­sä 3700€

Voi­ma­las­ta on puret­tu tuu­li­voi­ma­la, sen tar­vik­keet ja invert­te­ri. mas­toon on mah­dol­lis­ta asen­taa oma tuu­li­voi­ma­la. Lait­teis­to voi­daan koo­ta toi­vei­den mukaan toi­mi­vak­si koko­nai­suu­dek­si uudelleen.

Aurin­ko­voi­man hyö­dyt on lähes saa­vu­tet­tu, ja nii­tä val­jas­te­taan käyt­töön hui­maa vauh­tia maa­il­man laa­jui­ses­ti joka on todel­la hie­noa. Meil­lä on kat­se jo seu­raa­vaan aske­lee­seen, jos­sa hyö­dyn­ne­tään ener­gian käyt­tö kes­ki­ko­ko­luo­kan koh­tei­siin jos­sa ei voi­da käyt­tää suu­ren teol­li­sen megawa­tin koko­luo­kan laitteistoja.

Mök­kei­li­jäl­le löy­tyy pie­niä hybrid paket­te­ja, kun taas luo­mu­kar­ja­ti­lal­le, toi­mis­to­kiin­teis­töi­hin ja vas­taa­viin suu­rem­piin komplek­sei­hin voi­daan rää­tä­löi­dä suu­ria laitekokonaisuuksia.

Aurin­ko­säh­kö yhdis­tet­ty­nä tuli­voi­maan antaa sinul­le mah­dol­li­suu­den säh­kön­tuo­tan­toon ympä­ri vuoden.