+358 40 8475 441
0
Ostoskori

Ostoskori on tyhjä.

Mastot

 Mastot monipuoliseen käyttöön

Toi­mi­tam­me mas­to­ja moniin eri­tyyp­pi­siin projekteihin.

Ris­tik­ko­mas­tot ammat­ti­käyt­töön. nämä mukau­tu­vat todel­la  moni­puo­li­siin käyt­tö­koh­tei­siin ja ovat todel­la hyvin muun­nel­ta­vis­sa eri­tyyp­pi­siin pro­jek­tei­hin, vakaa sekä jäyk­kä raken­ne. Esi­mer­kik­si tur­val­li­suus ja val­von­ta­koh­teet, tuu­li­voi­ma­lat, sala­man ja ukko­sen joh­da­tus sekä perin­tei­seen mit­ta­roin­ti käyt­töön. Näi­hin saa laa­jal­ti  lisä­va­rus­tei­ta, tik­kai­ta ja taso­ja hel­pot­ta­maan huol­to­ja yms. Val­mis­tam­me myös tilauk­ses­ta eri­koi­sem­pia sovel­luk­sia mas­toi­hin liitettäväksi. 

Put­ki sekä kar­tio­put­ki­mas­tot mukau­tu­viin käyt­tö­koh­tei­siin ja tuulivoimaloihin

Pienet ja kevyet alu­mii­ni­set ris­tik­ko­mas­tot har­ras­te­käyt­töön. Manu­aa­li teles­koop­pi­mas­tot 10 met­riin ja vins­sat­ta­vat kevyt teles­koop­pi­mas­tot 12 met­riin asti. 

 

Itse­sei­so­vat ris­tik­ko­mas­tot ovat raken­teel­taan kevei­tä ja siis­te­jä. Sovel­tu­vat hyvin piha­pii­riin, eikä tar­vit­se kom­pas­tel­la sin­ne tän­ne pin­got­ta­viin harus­vai­je­rei­hin. Mas­tot toi­mi­te­taan aina 5,8 met­rin pitui­si­na ele­ment­tei­nä, jot­ka ovat help­po kul­jet­taa ja koo­ta mis­sä vain. Mas­tot voi­daan myös sovit­taa sisäk­käin kul­je­tuk­sen hel­pot­ta­mi­sek­si. Pin­ta­kä­sit­te­ly­nä on kuu­ma­sin­ki­tys, joka antaa mas­tol­le 25 vuo­den käyt­tö­ta­kuun. Pin­ta voi­daan myös maa­la­ta kai­kis­sa RAL-väri­kar­tan sävyis­sä. Mas­toi­hin on saa­ta­vil­la usei­ta jalus­ta­rat­kai­su­ja tar­peen mukaan. Ris­tik­ko­mas­to­ja on saa­ta­vil­la hyl­ly­ko­koi­na 6–24 met­riin asti,(nimelliskoko, ele­men­tin pituus 5,8) ‚toi­mi­tam­me myös pidem­piä. Mas­tot on suun­ni­tel­tu pien­tuu­li­voi­ma­loil­le 0–5 kW, mut­ta pää­hän voi lait­taa myös anten­ne­ja, valai­si­mia, val­von­ta­ka­me­roi­ta yms. Mas­ton pää­hän saa­ta­vil­la kaik­ki mah­dol­li­set adap­te­rit kaik­kiin voi­ma­loi­hin ja laitteisiin.

Mas­toi­hin on myös saa­ta­vil­la val­mis­pe­rus­tuk­sia, jol­loin perus­tus­työt voi­daan jät­tää teke­mät­tä. Näin sääs­tyy aikaa ja tämä on usein jopa edul­li­sem­pi vaih­toeh­to. Val­mis­pe­rus­tuk­set val­mis­te­taan tuu­li­kuor­man ja pai­non perus­teel­la. Nämä sovel­tu­vat hyvin myös haas­ta­vam­piin kul­ku­koh­tei­siin, met­sä, raja­seu­tu, tut­ki­mus­koh­teet vai­kea­pää­syi­sis­sä koh­teis­sa. Voi­daan toi­mit­taa myös esi­mer­kik­si helikopterikuljetuksella. 

Mit­ta­ti­laus töis­sä ota yhteyt­tä säh­kö­pos­tit­se