+358 40 8475 441
0
Ostoskori

Ostoskori on tyhjä.

Mastot

Mastot monipuoliseen käyttöön

Toi­mi­tam­me mas­to­ja myös moniin eri­tyyp­pi­siin projekteihin.

Mas­tot sovel­tu­vat moneen käyt­töön, esi­mer­kik­si, valai­sin, kame­ra, tuu­li­voi­ma­la, ukkos­mas­tot, val­von­ta ja mit­ta­roin­ti käyttöön.

Saa­ta­vil­la on put­ki­mas­tot, ris­tik­ko­mas­tot alu­mii­ni ja teräs­ris­tik­ko­mas­tot. Pienet ja kevyet alu­mii­ni­set manu­aa­li teles­koop­pi­mas­tot 10 met­riin ja vins­sat­ta­vat kevyt teles­koop­pi­mas­tot 12 met­riin asti. Sala­ma­mas­tot. Myös mui­ta koko­ja voi­daan val­mis­taa tar­peen mukaan.

Mas­toi­hin on myös saa­ta­vil­la val­mis­pe­rus­tuk­sia, jol­loin perus­tus­työt voi­daan jät­tää teke­mät­tä. Näin sääs­tyy aikaa ja tämä on usein jopa edul­li­sem­pi vaih­toeh­to. Val­mis­pe­rus­tuk­set val­mis­te­taan tuu­li­kuor­man ja pai­non perus­teel­la. Nämä sovel­tu­vat hyvin myös haas­ta­vam­piin kul­ku­koh­tei­siin, met­sä, raja­seu­tu, tut­ki­mus­koh­teet vai­kea­pää­syi­sis­sä koh­teis­sa. Voi­daan toi­mit­taa myös esi­mer­kik­si helikopterikuljetuksella. 

 

 

Ris­tik­ko­mas­to­ja, sala­ma­mas­to­ja, kar­tio­mas­to­ja, put­ki­mas­to­ja voi­daan mitoit­taa moniin tar­pei­siin sopi­vik­si. Ylei­sim­mät koot mää­räy­ty­vät 6 met­rin ele­men­teis­tä, jol­loin myös pituu­det mää­räy­ty­vät sen mukaan. 6/12/18/24/30 met­riä jne. Kuor­mat voi­daan las­kea pro­jek­ti­koh­tai­ses­ti. Voi­daan mitoit­taa myös 20kW suu­rem­mil­le tuulivoimaloille

Tasakattomastot

Saa­ta­va­na on myös tuu­li­voi­ma­loil­le suun­ni­tel­tu­ja tasa­kat­to­mas­to­ja, aina 10kw tuu­li­voi­ma­loi­hin asti

Tasa­kat­to­mas­toil­la on var­mis­tut­ta­va katon riit­tä­väs­tä kes­tä­vyy­des­tä ja kuor­mi­tuk­ses­ta / neliömetri.

Tasa­kat­to­mas­tot voi­daan kasa­ta maas­sa ja nos­taa nos­tu­rin kans­sa suo­raan sil­le osoi­te­tul­le pai­kal­le, tai vaih­toeh­toi­ses­ti nos­taa tar­vi­ke­pak­kaus katol­le, jos­sa kasaus suoritetaan.

Mas­toil­le on saa­ta­vil­la painopaketteja.