+358 40 8475 441
0
Ostoskori

Ostoskori on tyhjä.

Tuulivoimalat

Etsitkö ratkaisua tuottaa itse edullista energiaa?

Etsit­kö rat­kai­sua tuot­taa itse ener­gi­aa? pie­nen­tää säh­kö­las­kua, tar­vit­set­ko säh­köä kan­ta­ver­kon ulko­puo­lel­le, mökil­le tai ympä­ri­vuo­ti­seen asu­mi­seen. Vai tun­net­ko tar­vet­ta pie­nen­tää hii­li­ja­lan­jäl­keä­si ja kan­taa vih­reän kor­te­si maa­il­man tuek­si hil­lit­se­mään ilmas­ton läm­pe­ne­mis­tä ja kuormitusta.

Olet oikeas­sa paikassa!

Tällä hetkellä emme pysty toimittamaan pien ‑tuulivoimaloita vallitsevan tilanteen vuoksi. Päivitämme tilannetta.

Tar­joam­me kah­ta eri­tyyp­pis­tä tuu­li­voi­ma­laa ener­gian­tuo­tan­toon. Perin­teis­tä vaa­ka­mal­lis­ta tuu­li­voi­ma­laa ja pys­ty­ak­se­lis­ta tuulivoimalaa.

Edus­tam­me Puo­la­lais­ta Eco­ro­te tuu­li­voi­ma­laa ja Sak­sa­lais­ta Braun tuu­li­voi­ma­laa. Mal­lit alka­vat 300w aina 10kw mal­lei­hin säh­kö­verk­koon lii­te­tet­tä­vik­si. Osaa mal­leis­ta saa myös akus­toa lataa­vi­na malleina.

Tuu­li­voi­ma­loi­ta on myös saa­ta­vil­la suo­raan lataa­vaan käyt­töön, jol­loin se voi­daan val­jas­taa toi­mi­maan suo­raan akus­to­la­tauk­sen kaut­ta kiin­teis­tön käyttöön

Liit­tä­mäl­lä akus­ton ener­gian­tuo­tan­to lai­tok­seen, saat sen toi­mi­maan täy­sin uudel­la tavalla.

Päi­väl­lä tuo­tet­tu aurin­koe­ner­gia voi­daan käyt­tää myös var­hai­ses­ta aamus­ta kun teh­dään ruo­kaa, tai kun pala­taan myö­hään kotiin.