+358 40 8475 441
0
Ostoskori

Ostoskori on tyhjä.

Verkkokauppa

Toi­mi­tusa­jat pie­nil­lä voi­ma­loil­la alle 8kw on n.2–6 vk. Suu­rem­mis­sa tilauk­sis­sa kes­tää 4–12 vk riip­puen tilauk­sen sisäl­lös­tä ja toi­mi­tus­ten mää­räs­tä. 9.8kw tuu­li­voi­ma­lan toi­mi­tusai­ka on 10–14 vk.

Mak­su­vah­vis­tuk­sen jäl­keen saat tilaus­vah­vis­tuk­sen ja toi­mi­tusai­ka arvion heti kun olem­me päi­vit­tä­neet teh­taan tilan­teen.

Rah­ti­kus­tan­nuk­set, toi­mi­tuso­soi­te ja ajan­koh­ta sovi­taan asiak­kaan kans­sa tapaus­koh­tai­ses­ti. Meil­lä ei ole niin­kään sään­tö­jä, on enem­män­kin poik­keuk­sia. Tilauk­set ovat suu­rim­mak­si osak­si eri­si­säl­töi­siä. Rah­din hin­ta las­ke­taan kun tilauk­sen koko­nais­pai­no ja toi­mi­tuso­soi­te on sel­vil­lä. Rah­ti­kus­tan­nuk­set las­ku­te­taan erik­seen. Ete­lä-Suo­men alu­een rah­ti­kus­tan­nuk­set, aurin­ko­voi­ma­lat 150–390€ sis.alv24%. Hybrid­voi­ma­lat alle 10kw 350€-750€ sis.alv24%

Toi­mi­tus ja asen­nusa­lue, toi­mia­lu­ee­nam­me on koko suo­mi, toi­mi­paik­kam­me osoit­tees­ta yli 100km ylit­tä­vät asen­nus kilo­met­rit las­ku­te­taan á 0,25€/km. Voit myös pyy­tää tar­jouk­sen pidem­mäl­le toi­mi­tet­ta­vis­ta pake­teis­ta ja asen­nuk­sis­ta info@hybridenergia.fi