+358 40 8475 441
0
Ostoskori

Ostoskori on tyhjä.

Yritykset

Suunnittelemme erilaisia laitekokonaisuuksia yritysten tarpeisiin

Hybrid Ener­gia Oy suun­nit­te­lee ja toteut­taa eri­lai­sia lai­te­ko­ko­nai­suuk­sia yri­tys­ten tar­pei­siin joko itse­näi­ses­ti tai yhteis­työs­sä eri toi­mi­joi­den sekä toi­mia­lo­jen kans­sa. Kaik­ki rat­kai­sut toteu­te­taan yri­tys­koh­tai­ses­ti.

Teem­me ener­gia­kar­toi­tuk­sen, jol­la voi­daan käy­dä läpi sopi­via ener­gian­tuot­to­mal­le­ja yri­tyk­sel­le­si. Nämä voi­vat olla maa­läm­pö­kes­kuk­sia yhdis­tet­ty­nä tuu­li-ja/­tai aurin­ko- voi­maan, ilmas­ta veteen ‑läm­pö­pump­pu­ja tai läm­mön­tal­teen­ot­to­lait­teis­to­ja, joi­den tuke­na käy­te­tään tuu­li- ja aurin­koe­ner­gi­aa. Kysees­sä voi olla myös tavan­omai­sem­pi rat­kai­su, jos­sa hyö­dyn­ne­tään esi­mer­kik­si kau­ko­läm­mön huk­ka­läm­pöä tai pois­toil­man läm­mön­tal­teen­ot­toa tilo­jen läm­mi­tyk­ses­sä. Kiin­teis­tö­koh­tai­ses­ti on mah­dol­lis­ta vie­lä käyt­tää mui­ta­kin ener­gia­läh­tei­tä täy­den­tä­mään valit­tua perus­rat­kai­sua.

On myös eri­koi­sem­pia kei­no­ja hyö­dyn­tää huk­ka­läm­pöä, jota muo­dos­tuu pai­kois­ta mitä ei nor­maa­lis­ti käy­te­tä, nämä ovat enem­män kiin­teis­tö­koh­tai­sia. Näi­tä voi­daan käyt­tää kai­kis­sa kiin­teis­tön läm­mön tar­peis­sa, lisä­nä tai rin­nal­la.

 

Yllä mai­nit­tu ener­gia­kar­toi­tus voi­daan teh­dä rää­tä­löi­ty­nä, jos tar­pei­ta ja katet­ta­vaa kulu­tus­ta on hyvin pal­jon. Käy­tän­nös­sä tämä tar­koit­taa esim. usei­den läm­mön­läh­tei­den yhdis­tä­mis­tä, johon pitää liit­tää tai päi­vit­tää taloau­to­maa­tio­ta, tai teh­dä mah­dol­li­sia raken­ne­muu­tok­sia.

Sel­vi­täm­me pro­jek­teis­sa tar­vit­ta­vat lupa-asiat, ener­gia­tuet ja tar­vit­ta­vat toi­mi­jat. Näi­hin kan­nat­taa vara­ta useam­pi päi­vä. Lisäk­si koh­tees­sa vie­rail­laan aina tar­vit­taes­sa. Salas­sa­pi­to- ja tur­va­sel­vi­tys­do­ku­men­tit voi tar­vit­taes­sa lähet­tää os. info@hybridenergia.fi

 

 

Tar­vet­ta säh­kön­tuo­tol­le kan­ta­ver­kon ulko­puo­lel­la ?

Voim­me myös tar­vit­taes­sa val­mis­taa äänet­tö­miä ja pääs­töt­tö­miä säh­kön­tuot­to­lait­teis­to­ja säh­kö­ver­kon ulko­puo­lel­le tuot­ta­maan säh­köä pro­jek­ti­tyyp­pi­siin koh­tei­siin tai esi­mer­kik­si tut­ki­mus­käyt­töön vaa­dit­ta­val­le lait­teis­toil­le.

Valmiit Energian kartoituspaketit

Energiatukia eri hankkeisiin

Autam­me tar­vit­taes­sa sel­vit­tä­mään han­ke­ra­hoi­tuk­sen tar­vet­ta yri­tys­koh­tai­ses­ti. Osa tuis­ta on har­kin­nan­va­rai­sia.

Pal­ve­lui­him­me on kulu­va­na vuon­na 2019 mah­dol­lis­ta hakea Työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riön tukea, jot­ka eri­tel­tyi­nä alla

 

Ener­gian­sääs­töä ja ener­gia­te­hok­kuut­ta edis­tä­vät inves­toin­nit vuon­na 2019 (tavan­omai­nen tek­no­lo­gia)

Sel­vi­tys­hank­keet:

  • 50 % ener­gia­te­hok­kuus­so­pi­muk­siin liit­ty­vät kun­ta­sek­to­rin, mik­ro­y­ri­tys­ten ja pk-yri­tys­ten ener­gia­kat­sel­muk­set

  • 40 % muut ener­gia­kat­sel­muk­set, ‑ana­lyy­sit ja sel­vi­tys­hank­keet

Autam­me mie­lel­läm­me, jos uusi ener­gi­nen tule­vai­suus yri­tyk­ses­sän­ne kiin­nos­taa.