+358 40 8475 441
0
Ostoskori

Ostoskori on tyhjä.

Yritykset

Suunnittelemme erilaisia laitekokonaisuuksia yritysten tarpeisiin

 

Hybrid Ener­gia Pro pal­ve­lee yri­tyk­siä, talo­yh­tiöi­tä ja maa­ti­lo­ja. Se on suun­ni­tel­tu aut­ta­maan yri­tyk­siä nii­den tavoit­teis­sa pie­nen­tää kiin­teis­tön­sä ener­gian­ku­lu­tus­ta ja mah­dol­lis­taa tavoit­teis­sa tuot­taa itse­näi­ses­ti lähi­tuo­tet­tua uusiu­tu­vaa vih­re­ää ener­gi­aa.

Meil­lä yhdis­tyy keo­ke­mus kiin­teis­tö­jen tun­te­muk­ses­ta ja eri­tyi­ses­ti LVI tek­nii­kas­ta, tämä yhdis­tet­ty­nä uusiu­tu­van ener­gian tuo­tan­toon, pys­tym­me paran­ta­maan kiin­teis­tön ener­gia­te­hok­kuut­ta koko­nai­suu­des­saan ja jopa tuot­ta­maan sitä. Tämä tuo sääs­tö­jä vähe­ne­vien ener­gia­mak­su­jen ja toi­mi­van kiin­teis­tö­tek­nii­kan myö­tä. 

Meil­lä on koke­mus­ta talo­tek­nii­kas­ta 15 vuo­den ajal­ta. Kun tähän yhdis­te­tään uusiu­tu­va ener­gia ja sen tuo­tan­to, saa­daan hie­not läh­tö­koh­dat teh­dä rat­kai­su­ja ja lai­te­ko­ko­nai­suuk­sia, mitä ei vie­lä ole pys­tyt­ty kun­nol­la hyö­dyn­tä­mään teol­li­sen ener­gian­tuo­tan­non rin­nal­la.

Har­va yri­tys voi hank­kia 100 met­riä kor­kean tuu­li­voi­ma­lan pihal­leen, Mut­ta esi­mer­kik­si yhden tai useam­man 9.8kW tuu­li­voi­ma­lan kyl­lä, tai 50kW edes­tä aurin­ko­säh­köä, tai jopa yhdis­tä­mäl­lä molem­mat.

Tutus­tu lisää yri­tys­ten ener­gia­rat­kai­sui­hin osoit­tees­sa www.hybridenergiapro.fi Hybrid Ener­gia Pro on kump­pa­ni­si kun etsit rat­kai­sua pie­nen­tää ener­gian­ku­lu­tus­ta, etsit inno­va­tii­vi­sia rat­kai­su­ja ener­gian­tuo­tan­toon, tai teil­le on vain tär­ke­ää että ener­gia on puh­das­ta ja uusiu­tu­vaa.

Hybrid Energia Oy

Olem­me luo­mas­sa yhdes­sä ener­gi­sem­pää tule­vai­suut­ta kaik­kien ulot­tu­vil­le, tutus­tu täs­tä eri­tyyp­pi­siin ener­gia rat­kai­sui­him­me.

Tasakatto tuulivoimalat

Tuu­li­voi­ma­loi­ta on mah­dol­lis­ta asen­taa hal­lien katoil­le val­miil­la tasa­kat­to­mas­toil­la. Kuvas­sa 3 kpl 2.8kW tuu­li­voi­ma­loi­ta, kysy kam­pan­ja­tar­jous näil­le!

Taloyhtiöt

Asun­to osa­keyh­tiöt voi­vat hank­kia myös tuu­li­voi­ma­loi­ta käyt­töön­sä, ne tasoit­ta­vat tuo­tet­tua ener­gi­aa esi­mer­kik­si aurin­ko­pa­nee­lei­den kans­sa. Suo­tui­sal­la alu­eel­la ne tuot­ta­vat myös todel­la pal­jon säh­köä. Suo­mes­sa aloit­taa toi­min­tan­sa ensim­mäi­nen tuu­li­voi­ma As oy 2020 kevääl­lä. 

Maatilat

Maa­ti­loil­la löy­tyy usein hel­pos­ti  auke­aa tilaa jon­ne voi asen­taa tuu­li­voi­ma­loi­ta, nämä ovat hil­jai­sia eikä humi­na stres­saa eläi­miä. Tämä on lois­ta­va tilai­suus saa­da huk­ka kesan­noil­le todel­la hyö­dyl­lis­tä käyt­töä. Maa­ti­loil­la on myös parem­mat tukli­mah­dol­li­suu­det ener­gia­lait­teis­to­jen han­kin­noil­le!

Aurinkosähkö

Aurin­koe­ner­gia, aurin­ko­säh­kö. Tämä tren­di jyl­lää  maa­il­mal­la ja aurin­ko­säh­köä val­jas­te­taan nyt kiih­ty­väl­lä vauh­dil­la. Onko sinul­la tar­vet­ta aurin­ko­säh­köl­le, meil­tä maa ja kat­toa­sen­nuk­set aurin­ko­pa­nee­leil­le.

Energiatukia eri hankkeisiin

Autam­me tar­vit­taes­sa sel­vit­tä­mään han­ke­ra­hoi­tuk­sen tar­vet­ta yri­tys­koh­tai­ses­ti. Osa tuis­ta on har­kin­nan­va­rai­sia.

Pal­ve­lui­him­me on kulu­va­na vuon­na 2019 mah­dol­lis­ta hakea Työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riön tukea, jot­ka eri­tel­tyi­nä alla

Ener­gian­sääs­töä ja ener­gia­te­hok­kuut­ta edis­tä­vät inves­toin­nit vuon­na 2019 (tavan­omai­nen tek­no­lo­gia)

Sel­vi­tys­hank­keet:

  • 50 % ener­gia­te­hok­kuus­so­pi­muk­siin liit­ty­vät kun­ta­sek­to­rin, mik­ro­y­ri­tys­ten ja pk-yri­tys­ten ener­gia­kat­sel­muk­set

  • 40 % muut ener­gia­kat­sel­muk­set, ‑ana­lyy­sit ja sel­vi­tys­hank­keet

Autam­me mie­lel­läm­me, jos uusi ener­gi­nen tule­vai­suus yri­tyk­ses­sän­ne kiin­nos­taa.