+358 40 8475 441
0
Ostoskori

Ostoskori on tyhjä.

Yritykset

Suunnittelemme erilaisia laitekokonaisuuksia yritysten tarpeisiin

 

Aurin­ko­pa­nee­lit, pys­ty­ak­se­li­set Eco­ro­te tuu­li­voi­ma­lat ja ener­gian varas­toin­ti. Hybrid Ener­gia Oy suun­nit­te­lee ja toteut­taa eri­lai­sia lai­te­ko­ko­nai­suuk­sia yri­tys­ten tar­pei­siin joko itse­näi­ses­ti tai yhteis­työs­sä eri toi­mi­joi­den sekä toi­mia­lo­jen kans­sa. Kaik­ki rat­kai­sut toteu­te­taan yri­tys­koh­tai­ses­ti.

Meil­lä on koke­mus­ta talo­tek­nii­kas­ta 15 vuo­den ajal­ta. Pie­nis­tä yksit­täis­rat­kai­suis­ta aina suu­rem­piin koko­nai­suuk­siin, läm­mi­tyk­sen, jääh­dy­tyk­sen ja mui­den talo­tek­nii­kan alan rat­kai­sui­den kans­sa. Tämä yhdis­tet­ty­nä uusiu­tu­van ener­gian kans­sa, antaa meil­le hie­not läh­tö­koh­dat teh­dä rat­kai­su­ja ja lai­te­ko­ko­nai­suuk­sia, mitä ei vie­lä ole pys­tyt­ty kun­nol­la hyö­dyn­tä­mään teol­li­sen ener­gian­tuo­tan­non rin­nal­la. Har­va metal­lia­lan yri­tys voi hank­kia 120 met­riä kor­kean tuu­li­voi­ma­lan pihal­leen, Mut­ta esi­mer­kik­si yhden tai useam­man 9.8kW tuu­li­voi­ma­lan kyl­lä, vai 50kW edes­tä aurin­ko­säh­köä, tai yhdis­tä­mäl­lä molem­mat.

Teem­me ener­gia­kar­toi­tuk­sen, jol­la voi­daan käy­dä läpi sopi­via ener­gian­tuot­to­mal­le­ja yri­tyk­sel­le­si. Nämä voi­vat olla eri­tyyp­pi­siä läm­pö­pump­pu­rat­kai­su­ja yhdis­tet­ty­nä tuu­li-ja/­tai aurin­ko­voi­maan, ilmas­ta­ve­teen ‑läm­pö­pump­pu­ja tai läm­mön­tal­teen­ot­to­lait­teis­to­ja, joi­den tuke­na käy­te­tään tuu­li- ja aurin­koe­ner­gi­aa. Kysees­sä voi olla myös tavan­omai­sem­pi rat­kai­su, jos­sa hyö­dyn­ne­tään esi­mer­kik­si kau­ko­läm­mön huk­ka­läm­pöä tai pois­toil­man läm­mön­tal­teen­ot­toa tilo­jen läm­mi­tyk­ses­sä. Kiin­teis­tö­koh­tai­ses­ti on mah­dol­lis­ta vie­lä käyt­tää mui­ta­kin ener­gia­läh­tei­tä täy­den­tä­mään valit­tua perus­rat­kai­sua.

On myös eri­koi­sem­pia kei­no­ja hyö­dyn­tää huk­ka­läm­pöä, jota muo­dos­tuu pai­kois­ta mitä ei nor­maa­lis­ti käy­te­tä, nämä ovat enem­män kiin­teis­tö­koh­tai­sia. Näi­tä voi­daan käyt­tää kai­kis­sa kiin­teis­tön läm­mön tar­peis­sa, lisä­nä tai rin­nal­la.

Yllä mai­nit­tu ener­gia­kar­toi­tus voi­daan teh­dä rää­tä­löi­ty­nä, jos tar­pei­ta ja katet­ta­vaa kulu­tus­ta on hyvin pal­jon. Käy­tän­nös­sä tämä tar­koit­taa esim. usei­den läm­mön­läh­tei­den yhdis­tä­mis­tä, johon pitää liit­tää tai päi­vit­tää taloau­to­maa­tio­ta, tai teh­dä mah­dol­li­sia raken­ne­muu­tok­sia.

Sel­vi­täm­me pro­jek­teis­sa tar­vit­ta­vat lupa-asiat, ener­gia­tuet ja tar­vit­ta­vat toi­mi­jat. Salas­sa­pi­to- ja tur­va­sel­vi­tys­do­ku­men­tit voi tar­vit­taes­sa lähet­tää os. info@hybridenergia.fi 

Tämän het­ken kas­va­va tren­di on yhdis­tel­mä­ko­ko­nai­suu­det. Näis­sä pyri­tään tuot­ta­maan ener­gi­aa jat­ku­vas­ti ja ympä­ri­vuo­den. Esi­mer­kik­si katol­le asen­net­ta­vien tuu­li ja aurin­ko­pa­nee­lei­den yhdis­tel­mil­lä. Kehit­ty­neem­mis­sä ja kun­nian­hi­moi­sem­mis­sa hank­keis­sa käy­te­tään myös  hyö­ty­nä ener­gian varas­toin­tia ja voi­daan opti­moi­da sen käyt­töä tasai­ses­ti vuo­ro­kau­den eri ajan­koh­ti­na. Kaut­tam­me saa Myyn­nin, huol­lon ja asen­nuk­set aurin­ko­pa­nee­leil­le, tuu­li­voi­ma­loil­lem­me ja ener­gian varas­toin­tiin. Yri­tyk­sil­le, talo­yh­tiöil­le, maa­ti­loil­le.

Hybrid Energia Oy

Olem­me luo­mas­sa yhdes­sä ener­gi­sem­pää tule­vai­suut­ta kaik­kien ulot­tu­vil­le, tutus­tu täs­tä eri­tyyp­pi­siin ener­gia rat­kai­sui­him­me.

Tasakatto tuulivoimalat

Tuu­li­voi­ma­loi­ta on mah­dol­lis­ta asen­taa hal­lien katoil­le val­miil­la tasa­kat­to­mas­toil­la. Kuvas­sa 3 kpl 2.8kW tuu­li­voi­ma­loi­ta, kysy kam­pan­ja­tar­jous näil­le!

Taloyhtiöt

Asun­to osa­keyh­tiöt voi­vat hank­kia myös tuu­li­voi­ma­loi­ta käyt­töön­sä, ne tasoit­ta­vat tuo­tet­tua ener­gi­aa esi­mer­kik­si aurin­ko­pa­nee­lei­den kans­sa. Suo­tui­sal­la alu­eel­la ne tuot­ta­vat myös todel­la pal­jon säh­köä. Suo­mes­sa aloit­taa toi­min­tan­sa ensim­mäi­nen tuu­li­voi­ma As oy 2020 kevääl­lä. 

Maatilat

Maa­ti­loil­la löy­tyy usein hel­pos­ti  auke­aa tilaa jon­ne voi asen­taa tuu­li­voi­ma­loi­ta, nämä ovat hil­jai­sia eikä humi­na stres­saa eläi­miä. Tämä on lois­ta­va tilai­suus saa­da huk­ka kesan­noil­le todel­la hyö­dyl­lis­tä käyt­töä. Maa­ti­loil­la on myös parem­mat tukli­mah­dol­li­suu­det ener­gia­lait­teis­to­jen han­kin­noil­le!

Aurinkosähkö

Aurin­koe­ner­gia, aurin­ko­säh­kö. Tämä tren­di jyl­lää  maa­il­mal­la ja aurin­ko­säh­köä val­jas­te­taan nyt kiih­ty­väl­lä vauh­dil­la. Onko sinul­la tar­vet­ta aurin­ko­säh­köl­le, meil­tä maa ja kat­toa­sen­nuk­set aurin­ko­pa­nee­leil­le.

Energiatukia eri hankkeisiin

Autam­me tar­vit­taes­sa sel­vit­tä­mään han­ke­ra­hoi­tuk­sen tar­vet­ta yri­tys­koh­tai­ses­ti. Osa tuis­ta on har­kin­nan­va­rai­sia.

Pal­ve­lui­him­me on kulu­va­na vuon­na 2019 mah­dol­lis­ta hakea Työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riön tukea, jot­ka eri­tel­tyi­nä alla

Ener­gian­sääs­töä ja ener­gia­te­hok­kuut­ta edis­tä­vät inves­toin­nit vuon­na 2019 (tavan­omai­nen tek­no­lo­gia)

Sel­vi­tys­hank­keet:

  • 50 % ener­gia­te­hok­kuus­so­pi­muk­siin liit­ty­vät kun­ta­sek­to­rin, mik­ro­y­ri­tys­ten ja pk-yri­tys­ten ener­gia­kat­sel­muk­set

  • 40 % muut ener­gia­kat­sel­muk­set, ‑ana­lyy­sit ja sel­vi­tys­hank­keet

Autam­me mie­lel­läm­me, jos uusi ener­gi­nen tule­vai­suus yri­tyk­ses­sän­ne kiin­nos­taa.